نشریه مطالعات شهری موفق شد در گروه نشریات حوزه هنر و معماری، رتبه الف را در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب نماید.

https://journalportal.msrt.ir/search/?Term=&Group=6&SubGroupId=65&Language=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId=&IsCanceled=&page=1