پس از ورود به صفحه شخصی و ثبت مقاله، نویسنده مسئول می‌تواند در هر مرحله وضعیت پیشرفت مقاله را از طریق صفحه شخصی خود در سایت نشریه پیگیری کند؛ به‌علاوه، هرگونه تغییری در وضعیت مقاله ارسالی از طریق ایمیل هم به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

در صورتی که مقاله ارسالی در ارزیابی اولیه توسط هیئت تحریریه مورد تأیید قرار بگیرد، این موضوع هم از طریق صفحه شخصی نویسنده در سایت نشریه، و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده می‌رسد و مقاله وارد مرحله داوری می‌شود. این موضوع نیز هم از طریق سایت نشریه و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد.

در صورتیکه داوران اصلاحاتی برای مقاله درخواست کنند، مقاله برای انجام اصلاحات مورد نظر، به نویسنده بازگردانده می‌شود و پس از تأیید نهایی داوران و اعمال پیشنهادهای اصلاحی داوران توسط نویسنده، مقاله پذیرش شده و پس از پرداخت هزینه انتشار در نوبت چاپ قرار می گیرد.

در موعد مقرر از نویسندگان خواسته می شود حسب شیوه نامه انتشار مقالات نشریه که در آن زمان در اختیار نویسندگان قرار می گیرد، مقاله را ویرایش نموده و به دفتر نشریه جهت انجام امور چاپ الکترونیکی و کاغذی ارسال نمایند.

 پیش از انتشار مقاله، در صورتی که نویسندگان درخواست اصلاح ترتیب نام نویسندگان را داشته باشند، و دلایل آن‌ها برای نشریه کافی و قابل قبول باشد، نشریه چنین امکانی را در اختیار نویسندگان قرار می‌دهد. برای اصلاح ترتیب نویسندگان، لازم است درخواست کتبی با امضای همه نویسندگان خطاب به سردبیر نشریه تنظیم و از طرف نویسنده مسئول به دفتر نشریه ارسال گردد. افزودن نام نویسنده جدید به مقاله پس از ثبت آن به هیچ وجه مقدور نمی باشد.

 پس از انتشار

پس از انتشار مقاله چنانچه نویسندگان متوجه موارد احتمالی بروز خطا در مقاله منتشرشده شوند، باید این موضوع را به اطلاع نشریه برسانند و در صورت نیاز، برای اصلاح یا حذف مقاله با نشریه همکاری کنند.