اعتماد عمومی به فرآیند داوری و اعتبار مقالات منتشر شده تا حدی به نحوه برخورد با تضاد منافع در طول نوشتن، فرایند داوری و تصمیم‌گیری هیئت تحریریه بستگی دارد. تضاد منافع زمانی وجود دارد که نویسنده (یا مؤسسه نویسنده)، داور یا ویراستار روابط مالی یا شخصی داشته باشد که به طور نامناسبی بر اعمال او تأثیر بگذارد (این گونه روابط به عنوان تعهدات دوگانه، منافع رقابتی یا رقابتی نیز شناخته می شود. وفاداری). این روابط کم و بیش ممکن است بر قضاوت تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، پتانسیل تضاد منافع می تواند وجود داشته باشد بدون توجه به اینکه آیا فرد معتقد است که این رابطه بر قضاوت علمی او تأثیر می گذارد یا خیر. روابط مالی (مانند استخدام، مشاوره، مالکیت سهام، حق الزحمه و گواهی کارشناس حقوقی) قابل شناسایی ترین تضاد منافع هستند و احتمالاً اعتبار مجله، نویسندگان و خود علم را تضعیف می کنند. با این حال، تعارض می تواند به دلایل دیگری مانند روابط شخصی، رقابت تحصیلی و اشتیاق فکری رخ دهد.

همه شرکت‌کنندگان در فرآیند بررسی و انتشار نشریه مطالعات شهری باید همه روابطی را که می‌تواند به عنوان تضاد منافع احتمالی تلقی شود، افشا کنند. سردبیران ممکن است از اطلاعات افشا شده در صورتهای تضاد منافع و منافع مالی به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های سرمقاله استفاده کنند. سردبیران مجله باید این اطلاعات را در صورتی که معتقدند در داوری مقاله مهم است منتشر کنند.

1. تضاد منافع احتمالی مربوط به تعهدات نویسندگان 

هنگامی که نویسندگان مقاله ای را ارسال می کنند، خواه یک مقاله یا نامه، آنها مسئول افشای تمام روابط مالی و شخصی هستند که ممکن است کار آنها را مغرضانه کند. برای جلوگیری از ابهام، نویسندگان باید به صراحت بیان کنند که آیا تعارضات احتمالی وجود دارد یا خیر. نویسندگان باید این کار را در مقاله در صفحه اعلان تضاد منافع که پس از صفحه عنوان قرار می گیرد، انجام دهند و در صورت لزوم، جزئیات بیشتری را در یک نامه همراه با نسخه ارائه دهند.

نویسندگان باید افرادی را که کتبی یا کمک دیگری ارائه می‌کنند شناسایی کرده و منبع مالی این کمک را افشا کنند. محققین باید درگیری های احتمالی را برای شرکت کنندگان در مطالعه فاش کنند و باید در دستنوشته اعلام کنند که آیا این کار را انجام داده اند یا خیر. ویراستاران همچنین باید تصمیم بگیرند که آیا اطلاعات افشا شده توسط نویسندگان در مورد تضادهای احتمالی را منتشر کنند یا خیر. در صورت وجود شک، بهتر است در مورد انتشار اشتباه کنید.

2. تضاد منافع احتمالی مربوط به پشتیبانی پروژه

مطالعات فردی به طور فزاینده ای از شرکت های تجاری، بنیادهای خصوصی و دولت بودجه دریافت می کنند. شرایط این بودجه پتانسیل سوگیری و در غیر این صورت بی اعتبار کردن پژوهش را دارد.

محققین تعهد اخلاقی دارند که نتایج تحقیقات معتبر را برای انتشار ارائه کنند. علاوه بر این، محققان به عنوان افرادی که مستقیماً مسئولیت کار خود را بر عهده دارند، نباید قراردادهایی را منعقد کنند که دسترسی آنها به داده ها و توانایی آنها در تجزیه و تحلیل مستقل آنها و تهیه و انتشار مقالات را مختل کند. نویسندگان باید نقش حامی مطالعه را، در صورت وجود، در طراحی مطالعه شرح دهند. جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها؛ نوشتن گزارش؛ و تصمیم به ارائه گزارش برای انتشار. اگر منبع پشتیبان چنین دخالتی نداشته باشد، نویسندگان باید آن را بیان کنند. سوگیری هایی که به طور بالقوه زمانی معرفی می شوند که حامیان مالی مستقیماً در تحقیقات مشارکت دارند، مشابه سوگیری های روش شناختی هستند. بنابراین، در چنین مواردی، ویراستاران مطالعات شهری انتخاب می‌کنند که اطلاعاتی را در مورد مشارکت حامی در بخش روش‌ها لحاظ کنند.

مدیران مطالعات شهری ممکن است درخواست کنند که نویسندگان مطالعه ای که توسط آژانسی که دارای منافع مالی یا اختصاصی در نتیجه است، بیانیه ای را امضا کنند، مانند «من به تمام داده های این مطالعه دسترسی کامل داشتم و مسئولیت کامل یکپارچگی را بر عهده می گیرم. داده ها و دقت تجزیه و تحلیل داده ها. ویراستاران نسخه هایی از پروتکل و/یا قراردادهای مرتبط با مطالعات خاص پروژه را قبل از پذیرش چنین مطالعاتی برای انتشار بررسی خواهند کرد. ویراستاران مجله ممکن است تصمیم بگیرند که مقاله ای را در نظر نگیرند، اگر حامی کنترلی بر حق نویسندگان برای انتشار اعمال کرده باشد.

3. تضاد منافع احتمالی مربوط به تعهدات ویراستاران، کارکنان مجله یا داوران

مدیریت نشریه مطالعات شهری از انتخاب داوران خارجی با تضاد منافع بالقوه آشکار اجتناب می کنند، برای مثال، کسانی که در همان بخش یا مؤسسه با هر یک از نویسندگان کار می کنند. نویسندگان اغلب اسامی افرادی را در اختیار ویراستاران قرار می دهند که فکر می کنند به دلیل تضاد منافع احتمالی، معمولاً حرفه ای، نباید از آنها خواسته شود که یک دست نوشته را مرور کنند. در صورت امکان، ممکن است از نویسندگان خواسته شود که نگرانی های خود را توضیح دهند یا توجیه کنند. این اطلاعات برای ویراستاران در تصمیم گیری برای رعایت چنین درخواست هایی مهم است.

داوران مطالعات شهری باید هرگونه تضاد منافعی را که می‌تواند نظرات آنها را در مورد مقاله مغایرت داشته باشد، به سردبیران مجله افشا کنند و در صورت وجود احتمال سوگیری، باید خود را از بررسی دست‌نوشته‌های خاص خودداری کنند. همانطور که در مورد نویسندگان، سکوت از سوی داوران در مورد تضادهای احتمالی ممکن است به این معنی باشد که تعارض وجود دارد و داور در افشای آنها کوتاهی کرده است یا تضاد وجود ندارد. بنابراین باید از داوران خواسته شود که به صراحت بیان کنند که آیا تعارض وجود دارد یا نه. داوران نباید از دانش اثر قبل از انتشار آن برای پیشبرد منافع خود استفاده کنند.

مدیران مطالعات شهری که تصمیمات نهایی را در مورد مقالات می‌گیرند، نباید در هیچ یک از موضوعاتی که ممکن است قضاوت کنند، دخالت شخصی، حرفه‌ای یا مالی داشته باشند. سایر اعضای هیئت تحریریه، اگر در تصمیم‌گیری‌های تحریریه مشارکت داشته باشند، باید شرح فعلی منافع مالی خود را به سردبیران ارائه دهند (آنطور که ممکن است به قضاوت‌های تحریریه مربوط شود) و خود را از هرگونه تصمیمی که در آن تضاد منافع وجود دارد، خودداری کنند. کارکنان تحریریه نباید از اطلاعات به دست آمده از طریق کار با مقالات برای منافع شخصی استفاده کنند. سردبیران مجله باید بیانیه های افشای منظم در مورد تضاد منافع احتمالی مرتبط با تعهدات کارکنان مجله منتشر کنند.

نویسندگان محترم لازم است هنگام ثبت مقاله، عدم وجود تعارض منافع را به همراه سایر تعهدات در یک فرم تحت عنوان "فرم تعهدنامه و توافق‌نامه نویسندگان" تایید نموده و به همراه سایر فایل های ضروری ثبت نمایند. بدیهی است امضا و ثبت این فایل به منزله پذیرش تعهدات ذکر شده در متن تعهدنامه می باشد.