صرفا هرکسی که مشارکت فکری قابل توجهی در مقاله داشته است (مثلاً در سؤال تحقیق، طراحی، تجزیه و تحلیل، تفسیر و شرح نوشتاری) باید نویسنده باشد. انجام خدمات فنی، ترجمه متن، تهیه مواد، و تأمین بودجه یا نظارت اداری بر تأسیساتی که کار انجام شده است، به خودی خود برای اخد عنوان نویسنده در مقاله کافی نیست، اگرچه ممکن است این مشارکت ها در نسخه نهایی تحت عنوان قدردانی اعلان گردد. یک نویسنده (نویسنده مسئول) باید مسئولیت یکپارچگی اثر را به عنوان یک کل بر عهده بگیرد. اغلب این نویسنده است که مقاله را ارسال و نقدها را دریافت می کند، اما نویسندگان دیگر نیز می توانند این نقش را داشته باشند.