مطالعات شهری به نویسندگان اجازه می دهد تا از نسخه نهایی منتشر شده یک مقاله (pdf ناشر) برای آرشیو خود (وب سایت شخصی نویسنده) و/یا بایگانی در یک مخزن سازمانی (در سرور غیرانتفاعی) بدون هیچ گونه محدودیتی استفاده کنند.

منبع منتشر شده باید به اطلاع ناشر رسانده شده و بایستی در فضای ثانویه، پیوندی به صفحه اصلی مجله یا DOI مقالات داده شود.

ثبت و آرشیو مقالات در مخزن تجاری مبتنی بر موضوع ممنوع است.