نویسندگان این حق را دارند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خط مشی ها و دستورالعمل های اخلاقی، اعتراض کنند و توضیح بخواهند. نویسندگان می توانند شکایت خود را با ارسال نامه ای به آدرس ایمیل مجله به نشانی: urbstudies@uok.ac.ir مطرح کنند. تمامی شکایات در فرآیندهای کاری بر اساس اصول اخلاقی نشر بررسی می شود.

هر محققی می تواند شکایات خود را در مورد مسائل مربوط به سرقت ادبی، نقض کپی رایت، فریب در نتایج تحقیقات، نقض استانداردهای تعیین شده برای تحقیق، تضاد منافع فاش نشده و موضوعات تألیف ارائه کند.

پس از دریافت شکایت، ابتدا یک تأییدیه برای شاکی ارسال می شود که اطمینان حاصل شود که اقدام مناسب در مورد شکایت انجام خواهد شد. سپس فرآیند بررسی توسط مدیریت مجله آغاز می شود. پس از پایان بررسی، جلسه ای با گزارش کامل از شکایت تشکیل می شود و تصمیم گیری می شود و نتیجه از طریق ایمیل به فرد شاکی ارسال می شود.

مطالعات شهری شکایات دریافتی را فرصتی برای تقویت سیستم پردازش مقالات موجود می داند و به کلیه شکایات رسیده به موقع و مودبانه رسیدگی می شود.