نشریه مطالعات شهری تحت کنترل علمی هیئت تحریریه است که اعضای آن متخصصان شناخته شده در زمینه های موضوعی در حوزه مجله هستند. برخی از وظایف اجرایی اعضای هیئت تحریریه به سردبیر نشریه محول شده است.

نشریه مطالعات شهری تحت نظارت علمی تیم تحریریه است که اعضای آن همگی متخصصانی هستند که در زمینه تخصصی خود آثار علمی حائز ارزشی دارند.