روش ارجاع‌دهی و تنظیم منابع

درونِ متن: روش ارجاع نویسی مقالات مطالعات شهری درون‌متنی و داخل پرانتز است؛ نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر و شماره صفحه یا صفحاتی که مطلب از آن برداشته شده است، باید در متن ذکر شود (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه). برای منابع فارسی (تألیف یا ترجمه) حتماً نام نگارنده به فارسی و سال انتشار اثر به شمسی نوشته شود و برای منابع لاتین حتماً نام به انگلیسی و سال به میلادی نوشته شود.

  • لطفا توجه داشته باشید تنظیم مقاله حسب شیوه نامه ذیل جهت داوری است و با توجه به سیاست های نشریه جهت نمایه شدن در پایگاه های استنادی بین المللی، هنگام انتشار مقاله، شیوه نامه دیگری به نویسندگان ارائه خواهد شد.

- در صورتی که منبع یک نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی نویسنده، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / Author’s name, year: page number). مثال: (احمدی، 1397: 48)؛ (Ahmadi, 2018: 48)

- در صورتی که منبع دو نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی هر دو نویسنده، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / Both authors’ name, year: page number). مثال: (احمدی و صابری، 1397: 48)؛ (Ahmadi & Saberi, 2018: 48)

- در صورتی که منبع سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده داشته باشد، نام نویسنده اول آورده شده و پس از آن عبارت «و همکاران» (در نسخه انگلیسی .et al) ذکر می‌شود (نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / First author’s name et al., year: page number). مثال: (احمدی و همکاران، 1397: 48)؛ (Ahmadi et al., 2018: 48).

در صورتی که نام نویسندگان در متن برده شود، فقط سال و (در صورت امکان) شماره صفحه منبع ذکر می‌شود. مثال: .... احمدی و صابری (1397: 48) در پژوهش خود دریافتند که ..../ و در نسخه انگلیسی:

A study by Ahmadi and Saberi (2018: 48) showed that ...

 فهرست منابع: روش تنظیم منابع، در فهرست پایان مقاله به‌صورت زیر است:

روش تنظیم منابع برگرفته از شیوه‌نامه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است. ترتیب قرارگیری منابع ابتدا به ترتیب حروف الفبا و پس از آن به ترتیب تقدم تاریخی اثر است (در مواردی که از یک نویسنده بیش از یک اثر در منابع وجود داشته باشد). در مواردی که از یک نویسنده بیش از یک اثر در یک سال وجود داشته باشد، آثار باید در فهرست منابع با حروف الفبا (که بعد از تاریخ قرار می‌گیرد) از هم متمایز شوند. در فهرست منابع باید ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین قرار بگیرند.

نمونه‌های برخی از پرکاربردترین منابع در ادامه آورده شده است.

- مقاله مجله

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. دوره انتشار یا سال(شماره مجله)، شماره صفحه یا صفحات مقاله در مجله.

محمدزاده، شبنم و منصوری، سید امیر. (1397). ارتباط مجموعه مظفریه با سازمان فضایی شهر تبریز از دوره قراقویونلوها تا دوره قاجار. باغ نظر، 15(68)، 24-15.

Mohammadzadeh Sh. & Mansouri, S. A. (2019). The Relationship between Mozafaria Complex and the Spatial Organization of Tabriz City from the Qara Qoyunlu to the Qajar Period. Bagh-e Nazar, 15(68), 15-26.

- مقاله کنفرانس

عمرانی، بهروز؛ امینیان، محمد و اسدزاده، شبنم. (۱۳۹۲). شکل‌گیری هسته اولیه یک شهر دستوری در دوران اسلامی، نمونه موردی: قلعه نو تبریز. مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی. جلد دوم. تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

Neal, J. T. (1971). Education – technology or art? Conference proceedings of the 15th biennial conference held in Adelaide. Conducted by the Library Association of Australia. Sydney: Library Association.

- کتاب تألیفی

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: ناشر.

قبادیان، وحید. (1377). بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

Popper, K. R. (2002). The Logic of Scientific Discovery. (2nd ed.). London & New York: Routledge.

- کتاب ترجمه‌شده

گروبه، ارنست. (1375). معماری جهان اسلام (ترجمه یعقوب آژند). تهران: مولی.

Luria, A. R. (1968). The mind of a mnemonist: a little book about a vast memor (L. Solotaroff, Trans.). New York: Basic Books. (Original work published 1967).

- برداشت از فصلی (با نویسنده مشخص) از کتابِ دارای گردآورنده یا ویراستار علمی

فخار تهرانی، فرهاد. (1379). حمام‌ها. در معماری ایران (دوره اسلامی). گردآوری و تدوین: محمدیوسف کیانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

Hartley, J. T., Harker, O. J., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980’s: psychological issues. Washington: American Psychological Association.

- کتاب دارای ویراستار علمی یا گردآورنده

حاجی‌قاسمی، کامبیز (ویراستار). (1383). گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر هجدهم: حمام‌ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه.

Driver, E. & Broisen, A. (Eds). (1989). Child sexual abuse. Basingstoke, UK: Macmillan Education Ltd.

- پایان‌نامه منتشرنشده

محمدزاده، شبنم. (1395). طراحی منظر قلمرو مسجد کبود (پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد معماری منظر). دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

Little, P. (1965). Helplessness, depression and mood in end stage renal disease. Unpublished master’s thesis. Wits University, Johannesburg, South Africa.

- منابع آنلاین

* برداشت مطلب (با نویسنده مشخص) از سایت

هاشمی مقدم، امیر. (1397). چاره‌اندیشی بزرگان گردشگری جهان برای گردشگری ایران. تاریخ مراجعه: 1398/01/20. قابل دسترس در: http://anthropology.ir/article/31900.html.

Holmes, A. (1998). Greenpeace wins media war. Retrieved from http://www.independent.co.uk/international/green25.htm

* برداشت مطلب (بدون نویسنده مشخص و بدون تاریخ تألیف یا ثبت) از سایت

تعامل شهر و شهروندان با مبلمان. (بی. تا). تاریخ مراجعه: 1397/12/15. قابل دسترس در: تعامل-شهر-و-شهروندان-با-مبلمان-http://www.zibasazi.ir/fa/commentarticle/item/9250

GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/