از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از بارگذاری مقالات خود، موارد زیر را مطالعه و فرم موافقت‌نامه و تعهدنامه انتشار را امضا فرمایند تا مقالات ایشان در ارزیابی اولیه با ضوابط و شرایط نشریه مغایرت نداشته باشد.

مطالعه دقیق اصول اخلاقی

نشریه مطالعات شهری در زمینه اصول اخلاقی انتشار مقالات تابع قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است (COPE)، به همین دلیل از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقالات خود، از رعایت اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی اطمینان حاصل و تعهدنامه مربوطه را امضا کنند. برای اطلاع از اصول اخلاقی انتشار مقالات در نشریه مطالعات شهری به بخش اصول اخلاقی انتشار مقاله در منوی اطلاعات نشریه مراجعه نمایید.

هزینه های انتشار و فرآیند پرداخت

از آنجایی که نشریه شهری هزینه انتشار می‌گیرد، به نویسندگان توصیه می‌شود قبل از بارگذاری مقالات خود، «هزینه‌های انتشار» را به دقت مطالعه کنند (برای اطلاعات بیشتر، به بخش «هزینه‌های انتشار مقاله» مراجعه کنید).

مطالعه فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در نشریه مطالعات شهری شامل دو مرحله است: نخست، بررسی اولیه در هیئت تحریریه نشریه، و پس از آن -در صورت تأیید تحریریه- داوری تخصصی توسط داوران علمی. داوری مقالات در نشریه مطالعات شهری به‌صورت دوسویه کور است. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزه مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. در صورت تأیید یک داور و رد داور دیگر، مقاله برای داور سوم فرستاده خواهد شد و نظر داور سوم تعیین‌کننده پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به بخش فرایند پذیرش مقالات در منوی اطلاعات نشریه مراجعه نمایید.

مطالعه اصول مربوط به مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان باید به‌طور مستقیم در مراحل انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت داشته باشند و مسئولیت تمام مطالب گفته‌شده در مقاله را بپذیرند. نام افراد و سازمان‌هایی که به‌طور مستقیم در تولید مقاله دخالت نداشته‌ و فقط در روند انجام آن تأثیرگذار بوده‌اند، باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. (در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند) همه نویسندگان باید در انتخاب نویسنده مسئول (برای پیگیری‌ها و مکاتبات بعدی)، و درباره ترتیب نام نویسندگان اتفاق نظر داشته باشند. همه نویسندگان مقاله باید پیش از ارسال، فرم گواهی موافقت نویسندگان و تعهدنامه اصالت مقاله را امضا کنند و نویسنده مسئول باید هنگام بارگذاری مقاله، این فرم را هم به همراه مقاله بارگذاری کند (تعهدنامه و توافق‌نامه نویسندگان برای انتشار اثر). نویسندگان محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مقاله (از مرحله ثبت مقاله تا اطلاع‌رسانی‌های بعدی نشریه) بر عهده نویسنده مسئول مقاله است.

امضای فرم‌های تعهد و تأییدیه

نویسنده مسئول باید پیش از بارگذاری و ارسال مقاله گواهی موافقت نویسندگان (تأیید مشارکت، تأیید ترتیب نام نویسندگان و توافق در تعیین نویسنده مسئول)، تعهدنامه اصالت مقاله، تأییدیه رعایت اصول اخلاقی، توافق‌نامه انتشار اثر (کپی رایت) و فرم اعلام وجود/عدم تعارض منافع را از طرف همه نویسندگان امضا و بارگذاری کند. تمام موارد ذکرشده در یک فایل ورد در کنار هم قرار داده شده‌اند و فقط به یک‌ بار امضا نیاز دارند. در صورت نیاز به توضیح بیشتر، نویسندگان می‌توانند از طریق ایمیل با نشریه در تماس باشند (تعهدنامه و توافق‌نامه نویسندگان برای انتشار اثر).

مطالعه راهنمای نگارش و  آماده‌سازی مقاله با توجه به دستورالعمل نشریه

مطالب این بخش به نویسندگان کمک می‌کند مقاله خود را مطابق دستورالعمل و ضوابط نشریه آماده کنند، بنابراین از نویسندگان محترم درخواست می‌شود، برای جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند دریافت، داوری و پذیرش مقالات، مطالب این بخش را به‌دقت مطالعه و مقالات خود را دقیقاً مطابق دستورالعمل نشریه آماده و ارسال نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.