اهداف علمی مطالعات شهری پرداختن به مفاهیم و مبانی نظری، کاربردی و معرفتی برنامه ریزی و طراحی شهری و مفاهیم و موضاعات میان رشته ای مرتبط با شهر است. این مجله از پژوهش‌هایی حمایت می کند که در مطالعه شهر از جنبه های مختلف دارای نوآوری بوده و موضوعاتی فراتر از پژوهش های تکراری و مرسوم را ارایه کند. از این رو فصلنامه مظالعات شهری به دنبال پژوهش‌هایی است که بر موضوعاتی با ماهیت شهری متمرکز هستند و جنبه های جدید و نوآورانه و درخوری را نمایان می کند و میتواند برپایه زمینه های گوناگون مکانی آموزه های جدیدی را ارایه کند و به درک نظری و مفهومی شهری کمک کند. هدف اولیه نشریه انتشار نوشتارهایی برای واکاوی توسعه و مدیریت شهری گذشته و حال و ارتقاء برنامه ریزی و مدیریت شهری در شرایط زمانی و مکانی ویژه است.

 بنابراین این فصلنامه اهداف زیر را دنبال می کند:

  • تقویت پژوهشهای نوآورانه در حوزهای میان رشته ای شهر
  • ایجاد و ارتقای دانش در زمینه پژوهش های شهری گوناگون.
  • تقویت پیوند حوزه های تخصصی شهری
  • انتشار مقالات علمی در زمینه مطالعات نظری مختلف مدیریت شهری
  • طرح مفاهیم برنامه ریزی شهری و طراحی و توسعه شهری و گرداوری آموخته های گذشته برای شناخت بیشتر برای استراتژی های احتمالی آینده.

 

 حوزه موضوعی

نشریه مطالعات شهری مقالاتی که در حوزه های پژوهشی ذیل تدوین شده باشند، می پذیرد. 

 اسکان غیر رسمی

 اقتصاد شهری

 بازآفرینی و تجدید حیات بافت تاریخی

 برنامه ریزی بافت فرسوده شهری

 برنامه ریزی شهری

 برنامه ریزی منطقه ای

 پایداری شهری

 پدافند غیرعامل

 جامعه شناسی شهری

 جغرافیای شهری

 حمل و نقل شهری

 روان شناسی محیطی

 زیست پذیری شهری

 سیستم های مکانی جغرافیایی شهری

 شهر اسلامی-ایرانی

 طراحی شهری

 گردشگری شهری

 محیط زیست شهری

 مدیریت شهری

 معماری شهری

 منظر شهری