اهداف علمی مطالعات شهری پرداختن به مفاهیم و مبانی نظری، کاربردی و معرفتی برنامه ریزی و طراحی شهری و مفاهیم و موضاعات میان رشته ای مرتبط با شهر است. این مجله از پژوهش‌هایی حمایت می کند که در مطالعه شهر از جنبه های مختلف دارای نوآوری بوده و موضوعاتی فراتر از پژوهش های تکراری و مرسوم را ارایه کند. از این رو فصلنامه مظالعات شهری به دنبال پژوهش‌هایی است که بر موضوعاتی با ماهیت شهری متمرکز هستند و جنبه های جدید و نوآورانه و درخوری را نمایان می کند و میتواند برپایه زمینه های گوناگون مکانی آموزه های جدیدی را ارایه کند و به درک نظری و مفهومی شهری کمک کند. هدف اولیه نشریه انتشار نوشتارهایی برای واکاوی توسعه و مدیریت شهری گذشته و حال و ارتقاء برنامه ریزی و مدیریت شهری در شرایط زمانی و مکانی ویژه است.

 بنابراین این فصلنامه اهداف زیر را دنبال می کند:

  • تقویت پژوهشهای نوآورانه در حوزهای میان رشته ای شهر
  • ایجاد و ارتقای دانش در زمینه پژوهش های شهری گوناگون.
  • تقویت پیوند حوزه های تخصصی شهری
  • انتشار مقالات علمی در زمینه مطالعات نظری مختلف مدیریت شهری
  • طرح مفاهیم برنامه ریزی شهری و طراحی و توسعه شهری و گرداوری آموخته های گذشته برای شناخت بیشتر برای استراتژی های احتمالی آینده.