فرایند ارسال تا انتشار مقالات در نشریۀ مطالعات شهری طی شش مرحله کلی صورت می‌پذیرد:

  • ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسنده مسئول)
  • ارزیابی اولیه توسط دبیرتخصصی (حداقل 10 روز کاری)
  • داوری (حداقل 2 ماه - در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد.)
  • در صورت پذیرش  نهایی، ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی فارسی و انگلیسی) توسط نویسنده و تأیید نهایی (حداقل یک ماه)
  • ویراستاری و صفحه‌آرایی 
  • چاپ و انتشار 

روندنمای زیر مراحل فرایند ارسال تا پذیرش مقالات را به صورت تفکیک‌شده نمایش می‌دهد. 

جزییات زمانی فرایند ارزیابی مقالات را می توانید از بخش اطلاعات آماری نشریه ملاحظه بفرمایید.