نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید

2 هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

3 هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تامین مسکن در کشورهای در حال توسعه، برای گروه های کم درآمد شهری از مهمترین چالش های پیشروی برای دستیابی به توسعه محسوب می شود. در کشور ایران سیاست‌های گوناگونی به منظور تأمین مسکن برای اقشارکم درآمد اتخاذ شده است؛ اما تاکنون هیچگونه تلاشی جهت تدوین گونه‌های مسکن مناسب برای این گروه‌ها صورت نگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی سیاست‌های مسکن کم درآمد شهری در دولت سازندگی؛ اصلاحت، مهرورزی و تدبیر و امید در شهر کرمانشاه می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی و تحلیلی و برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی(با مراجعه به ادراه راه و شهرسازی کرمانشاه) بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم‌افزار اتوکد ، ‌وGIS آزمون آماری t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در دروه سازندگی، بیشتر زمین‌های به صورت آماده‌سازی برای شهرک‌های اطراف در نظر گرفته شده است. در دوره اصلاحات، ایجاد پروژه‌های ارزن قیمت رواج زیادی پیدا کرد. در دوره مهرورزی اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت؛ اما بسیاری از پروژه‌ها ناتمام ماند. در دروه تدبیر و امید؛ تصمیم به انجام تعهدات دولت پیشین در دستور کار قرار گرفت. این تصمیم بجا باعث گردید؛ تا هزینه‌های اضافه بر دولت تحمیل نگردد و دولت نسبت به مردم و پیمانکاران متعهد بماند. همچنین آزمون t نمونه نشان می‌دهد، که میانگین در تمامی شاخص‌ها کمتر از مقدار مورد نظر است که این نتیجه گویای این می‌باشد که سیاست-گذاری مسکن‌ کم‌درآمد شهری در دوره سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و تدبیر و امید در سطح پایینی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

ow-income urban housing policies from the era of constructive government

نویسندگان [English]

  • Maryam Sajjadi Asl 1
  • , Jamileh tavakolinia 2
  • Ghourchi, Morteza 3

1 Shahid Beheshti

2 Faculty of Geography, Shahid Beheshti University

3 Assistant Professor of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Providing housing in developing countries for urban low-income groups is one of the most important challenges to achieving development. In Iran, various policies have been adopted to provide housing for the low-income groups; But so far no attempt has been made to develop suitable housing types for these groups. The purpose of this study is to investigate the low-income urban housing policies in the construction government; Reform, compassion, prudence and hope are in the city of Kermanshah. The type of applied research and the method used are descriptive and analytical, and for data collection, library and field methods (referring to the Kermanshah Road and Urban Development Administration) have been obtained. AutoCAD software, GIS and one-sample t-test were used to analyze the data. Findings showed that during the construction period, most of the land is considered as preparation for the surrounding towns. During the reform period, the creation of millet projects became very popular. Extensive measures were taken during the period of compassion; But many projects remained unfinished. In the era of prudence and hope; The decision to fulfill the commitments of the previous government was on the agenda. This right decision caused; So that no additional costs are imposed on the government and the government remains committed to the people and the contractors. The sample t-test also shows that the average in all indicators is less than the desired value, which indicates that the policy of low-income urban housing in the period of construction, reform, compassion and prudence and hope in The level is low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy-making
  • low-income urban housing
  • Kermanshah