نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سلمان فارسی کازرون

10.22034/urbs.2024.141197.5042

چکیده

بررسی و تحلیل صرفه های ناشی از تجمع فعالیتهای اقتصادی از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. بیشتر مطالعات صورت گرفته در این رابطه در حوزه اقتصادی و در سطح کشور و منطقه بوده و کمتر به مقیاس کوچکتر از شهر و به خصوص خیابان ها پرداخته شده است. در این پژوهش به جای اینکه شهر بصورت یک کل واحد در نظر گرفته شود ساختارهای اصلی اقتصادی شهر به تفکیک خیابانها مورد بررسی قرار گرفته است و با بررسی ۳۸۰۴ فعالیت یا بنگاه اقتصادی در شهر کازرون با استفاده از شاخص نسبت مکانی، هرفیندال-هریشمن و شانون وضعیت تجمع بنگاه ها و آثار آن از جمله تخصصی شدن و تنوع در سطح خیابان ها مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین ضمن شناسایی و ارائه مکان محور خیابان های تخصصی و متنوع، فعالیت اقتصادی مربوطه نیز ارایه شده است. نتایج نشان دهنده این امر است که فعالیتهای اقتصادی با توجه به نوع خدماتی که ارایه می دهند در کنار فضای مورد نیاز برای فعالیت، اهمیت دسترسی سواره میزان جریان پیاده، نزدیکی به مراکز جمعیتی می توانند در موقعیتهای خاصی از شهر متمرکز یا پخش گردند به طوری که فعالیتهای فنی مثل خدمات وسایل نقلیه (بولوار خرمشهر) و خدمات کشاورزی (خیابان فردوسی) در خیابانهای عریض تر و دور تر از مرکز شهر و فاقد جریان پیاده، مشاورین املاک بیشتر در توسعه های جدید(بولوار پردیس)، مراکز درمانی در مرکز شهر (خیابان سلمان فارسی)، خیابانهای متنوع(خیابان شهدای شمالی و جنوبی، ابوذر، حضرتی و امام خمینی) دارای عرض کمتر نسبت به خیابان های تخصصی و در نزدیکی ناحیه تجاری مرکزی شهر، پیاده روهای شلوغ تر، و تنوعی از فعالیتهای مختلف را در خود جای داده اند .اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of small-scale agglomeration economies: specialization and diversity of economic activities in Kazeroon city

نویسنده [English]

  • Gholamreza Moradi

Assistant professor of urban planning, art and architecture faculty, Salman Farsi University of kazerun, iran

چکیده [English]

The agglomeration economies have long been a subject of interest among researchers. Previous studies in this area have primarily focused on the economic aspects at the national, regional, and city levels, with limited attention given to smaller scales, particularly streets. However, in this study, instead of considering the city as a unified entity, the main economic structures of the city have been examined by segregating them based on streets. By examining 3,804 companies in Kazerun, various indices such as location quotient, Herfindahl-Hirschman, and Shannon have been utilized to investigate the concentration of businesses and its implications, including specialization and diversity at the street level. As a result, not only have location-centric specialized and diverse streets been identified and presented, but the relevant industries and companies have also been included. The results show that economic activities, according to the type of services they provide, in addition to the space required for the activity, the importance of vehicle access, the amount of pedestrian traffic, proximity to population centers can be concentrated or spread in certain locations of the city so that that technical activities such as vehicle services (Khorramshahr Boulevard) and agricultural services (Ferdossi Street) in streets that are wider and farther from the city center and lack pedestrian traffic, more real estate consultants in new developments (Pardis Boulevard), medical centers in the city center (Salman Farsi Street), various streets (Northern and Southern Shohada Streets, Abu Dhar, Hazrati and Imam Khomeini Streets) are less wide than specialized streets and near the central business district of the city, busier sidewalks, and a variety of different activities in They have accommodated themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agglomeration Economies
  • Specialization
  • Diversity
  • Economic Activities
  • Streets
  • Kazerun