نویسنده = فرهاد جوانمرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 19-32

سید محمدرضا داودی؛ مسعود عطائی قراچه؛ مسعود مختاری کرچگانی؛ فرهاد جوانمرد