بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه علمی- پژوهشی مطالعات شهری در پایگاه های زیر نمایه شده است :

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)