اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه عبارتند از :

1. ایجاد و ارتقای دانش در حوزه پژوهش های شهری

2. ایجاد بستر تبادل دانش و نظر در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری

3. تعامل دانش در حوزه های تخصصی شهری