محیط زیست شهری
1. تأثیر هندسه بلوک های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در اقلیم سرد ایران (مطالعه موردی: شهر همدان)

یاسر خوشبخت؛ حسین مدی؛ مریم آزموده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.598

چکیده
  با اهمیّت یافتن فضاهای باز شهری در شهرهای پایدار و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت محیط های شهری و افزایش پویایی در فضاهای باز شهری، تدوین شیوه های کارآمد طراحی شهری همساز با اقلیم امری الزامی است. خرده اقلیم های محلی دارای رابطه تنگاتنگی با عوامل کالبدی محیط همچون هندسه و چیدمان بلوک های شهری هستند. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه تأثیر هندسه ...  بیشتر