پایداری شهری
1. نقش خواهر خواندگی در ایجاد درآمد پایدار شهرداریها (با رویکردism)

سید عبداله حکیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.322

چکیده
  دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی به منظور تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی شهر، از مهم ‌‌ترین عوامل پایداری شهری می‌‌‌باشد که فراهم ‌‌کننده‌‌‌ی امکان سرمایه ‌‌گذاری در نظام زیرساخت‌های توسعه‌‌‌ای شهر است. یکی از مهمترین مسائل در دهه‌های اخیر انجام قراردادهای بین المللی هست که مستقیما بر روی مسائل اقتصادی موثر خواهد بوده ...  بیشتر