کلیدواژه‌ها = کلانشهر تهران
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 31-42

ابوالفضل مشکینی؛ سید موسی پورموسوی؛ سهراب مؤذن


3. جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-39

علیرضا محمدی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا