ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل و نقل: سنجش دستآوردها و چالشهای طرح آزمایشی دوچرخۀ اشتراکی در تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتر در برنامه‌ریزی شهری ، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 فارغالتحصیل دورۀ کارشناسی ارشد برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با عنایت به آرمان توسعۀ پایدار شهری، طی دو دهۀ اخیر، اجرای طرحهای دوچرخه مورد توجه برنامهریزان شهرهای گوناگون، از جمله تهران، قرار گرفته است. از آنجا که نخستین طرحهای دوچرخۀ تهران قرین توفیق نبودهاند، لازم است تمهیدات آزمایشی جدید در مراحل مختلف ارزیابی/ارزشیابی شوند. هدف از این مقاله سنجش مقدماتی دستآوردها و چالشهای طرح دوچرخۀ اشتراکی منطقۀ هشت تهران (دو سال پس از آغاز فعالیتها) است. طرح به واسطۀ غور در نماگرهای دسترسی، آگاهی، ایمنی، تسهیل آمدوشد، رضایتمندی، پایداری و فرهنگسازی مورد مطالعه قرار میگیرد. سنجش بر اساس نتایج پیمایش کمّی (نمونۀ 250 نفری از حدود 8000 بهرهور ثبتشده) و نیز مشاهده، اخذ نظر غیرکاربران و مصاحبه با دستاندرکاران انجام میشود. یافتهها نشان میدهد که طرح در جذب کاربران مرد و جلب رضایت آنان موفق بوده، اما در عین حال دارای نارساییهایی از قبیل اطلاعرسانی ناکافی، فقدان فعالیتهای فرهنگسازی (به ویژه برای حضور زنان)، کمبود علائم راهنمایی و کیفیت نامناسب دوچرخهها و مسیرهاست. همچنین، پایداری طرح در گرو خدمات در مناطق همجوار و تأمین هزینههای نگهداری و توسعۀ جغرافیایی خانههای دوچرخه و مسیرها و نوسازی ادواری ناوگان از طریق تخصیص بودجه و فروش خدمات تبلیغاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enhancing Urban Sustainability through Alternative Transport Initiatives: An Interim Evaluation of Bike-Sharing Pilot Project Initiative in Tehran

نویسندگان [English]

  • Pooya Alaedini 1
  • Elham Fayezi 2
چکیده [English]

With respect to the urban sustainable development ideal, during the last decades, implementation of the bike-sharing projects has attracted the attention of the planners of different cities including Tehran. Since the first bike-sharing projects were not successful, evaluating/assessing new tentative preparation at different stages is required. This article examines the short-term achievements and challenges of the bike-sharing pilot project implemented during the last two years in Tehran Municipality’s Region VIII. A set of indicators including access, awareness, safety, commuting effects, beneficiary satisfaction, sustainability, and cultural advocacy were probed through field observations, information obtained from key stakeholders, and a quantitative survey of direct beneficiaries (a sample of 250 among ~8000 registered beneficiaries). Our findings indicated that the project has been successful in attracting and satisfying (male) users. Meanwhile, a number of shortcomings with regard to information dissemination, traffic signals, and maintaining the quality of bicycles and bike paths as well as cultural advocacy (particularly to include women) still need to be addressed. Furthermore, project sustainability hinges upon availability of funds for the maintenance and geographic expansion of facilities as well as periodic renewal of the fleet through secure budget allocations and sales of advertisement rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : sustainable urban development
  • bike-sharing project
  • interim evaluation
  • Tehran