آمیخته پژوهی مولفه های موثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

زمان در طراحی شهری از مباحثی است که در موارد اندکی بدان پرداخته ‌شده‌ است. بعد زمان به ناچار بخش مهمی از فرآیند ادراک در شهر است و در سطوح مختلف از جمله شیوه ادراک شخص در فضا قابل تعمیم و بررسی است. تجربه ذهنی از زمان، متأثر از برخی متغیرهای مکان است. پس از ارائه ایده اولیه پژوهش با اتکا به حوزههای نظری موجود در باب ادراک زمان، هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ادراک زمان در مکان شهری و بررسی ارتباط، میان عناصری است که تحت زمان در مکان تغییر می‌کنند. برای دستیابی به این هدف پژوهش، میدان نقش‌جهان اصفهان به صورت موردپژوهی با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته‌پژوهی اکتشافی) مورد بررسی قرار گرفته ‌است. آمیخته‌پژوهی به دلیل بهره‌مندی توأمان از روش‌های کمی و کیفی و رفع کاستی‌های آنها امکان درک همه‌ جانبه از موضوع را فراهم می‌کند. از این‌ رو نوشتار پیشِ ‌رو دو هدف عمده را پیگیری می‌کند. نخست، سعی نموده تا تجارب زیسته افراد از ادراک حس ‌زمان در شهر را با استفاده از روش پدیدارشناسی(روش پایه پژوهش) که یک رویکرد کیفی است، مورد شناخت و تبیین قرار دهد که براساس آن سه مفهوم(تم) اصلی استخراج شده که در مجموع، ادراک پدیده حس زمان براساس آنها در ذهن مردم شکل می‌گیرد. این سه مفهوم عبارتند از: «حس آهنگین بودن (ریتم)»، «حس ضرب‌آهنگ مکان» و«حس‌تغییر» که تحت‌تأثیر مضامین و زیرمضمون‌ها، مؤید مؤلفه‌های مدل پیشنهادی پژوهشاند. دوم، برای تعمیق در بررسی داده‌های مرحله نخست، روش کمی پیش گرفته شده است. در نهایت نتایج تحقیق با توجه به تفسیر آمیخته دو روش ارائه گردیده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mixed method research of effective factors on temporality in urban place/ Naghsh e Jahan Sqr. Isfahan

نویسندگان [English]

 • Nima Ostovar 1
 • Mostafa behzadfar 2
 • bahador zamani 3
 • mahmood ghale noee 3
1 M.A student in Isfahan university of art
 • Angrilli, A. (Cherubini, P., Pavese, A. & Manfredini, S.). (1997)."The influence of affective factors on time perception". Perception & Psychophysics.59 (6), 972-982
 • Buffardi, L. (1971). "Factors affecting the filled-duration illusion in the auditory, tactual, and visual modilities". Perception and Psychophysics, 10, 292-294.
 • Block, R.A. (George, E. & Reed. J). (1980). "A watched pot sometimes boils: a study of duration experience". Acta Psychologica, 46, 81-94
 • Brown, S.W. (1995). "Time, change, and motion: the effects of stimulus movement on temporal perception". Perception and Psychophysics, 57(1), pp. 105-116.
 • Eisler, H. (Eisler, A.D). (1992). "Time perception: effects of sex and sound intensity on scales of subjective duration". Scandinavian Journal of Psychology, 33, pp. 339- 358.
 • Edmonds, E. M. (Cahoon, D & Bridges, B). (1981)."The estimation of time as a function of positive, neutral, or negative expectancies". Bulletin of the Psychonomic Society, 17, 159-160.
 • Gehl, J. (2001),"Life between Buildings: Using Public Space". (Jo Koch, Trans.).5 ed. Copenhagen: Arkitektens Forlag
 • Hariri, N. (2013). "Mixed Research methods with an emphasis on localization", library, archive and version research, 176, PP. 56-58 [in Persian]
 • Isaacs.R. (2001). "The subjective duration of time in the experience of urban places". Journal of Urban Design, 6(2), pp.109-127.
 • Lefebvre, H. (2004)."Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday life. London", New York: Continuum.
 • Mate, Judit. (Ana C. Pires, Guillermo Campoy & Santiago Estaún). (2009)."Estimating the duration of visual stimuli in motion environments". Psicologica, 30, 287-300.
 • Mohamadpoor, A. (2011). Combined research projects: paradigm principles and technical methods, Iran social studies, 10, pp.106 – 141 [in Persian]
 • Mulligan, R. M. (Schiiffman, H. R). (1979). "Temporal experience as a function of organization in memory". Bulletin of the Psychonomic Society, 14, 417-420.
 • Nikoomaram, H.,(2013), Retrieved January 06, 2016, from http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13910104000294 [in Persian]
 • Oxford (2015). Retrieved April, 2015, from http://oxforddictionaries.com
 • Palipane, Kelum, (2011),"Towards a Sensory Production of Urban Space: Developing a Conceptual Framework of Inquiry based on Socio-sensory Perception". Retrieved April 10, 2013‌fromhttp://www.rc21.org/conferences/amsterdam2011/edocs/Session%201/RT1-1-Palipane.pdf.
 • Rezazadeh, R.(2003) Time, pace and urban temo, Urban management, , 9, PP. 54-63 [in Persian]
 • Salimi, M. (2009). "Design and construction Likert scores scale with research approach management" Knowledge and Management, 21(80), pp. 41 – 60 [in Persian]
 • Zebardast, E. (2002)Use AHP in urban and regional planning, fine arts,10, PP. 13 - 21 [in Persian]