بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز

چکیده

امنیت جزو نیازهای اولیه انسانی و در سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو، بعد از نیازهای اولیه، در رده دوم قرار دارد. اهمیت موضوع سبب شده تا مفهوم امنیت به یکی از اولویت‌های اساسی نظریه‌پردازان شهری تبدیل شود. جدای از اثرات اجتماعی ناشی از وجود محیط‌های امن شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان و بهبود کیفیت‌های محیطی، تبیین نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم، موضوع با اهمیتی است که در قالب نظریه‌های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. ایده مجتمع‌های محصور و دروازه‌دار یکی از این نظریه‌هاست. این مطالعه در نظر دارد تا با توجه به شرایط متفاوت اجتماعی حاکم بر جامعه محلی ایران، به کاربست این نظریه پرداخته و میزان انطباق‌پذیری آن را در شهر ارومیه مورد آزمون قرار دهد. برای انجام این مطالعه، مجتمع‌های محصور به تعداد 268 مورد در شهر ارومیه شناسایی شده و اطلاعات مربوط به جرائم بر مبنای اطلاعات مکان بروز سرقت از منازل گردآوری گردیده‌اند. در این پژوهش که از نوع کاربردی می‌باشد، از روش‌های تعیین ضریب مکانی و کانون‌های جرم‌خیز استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ایجاد حصار و دروازه‌های ورودی در مجتمع‌های محصور توانسته است نقش قابل ملاحظه‌ای در کاهش جرائم در مقایسه با کل شهر داشته باشد؛ به طوری که با احتمال بالای 99 درصد، به میزان 57 درصد از مجتمع‌های محصور و 49 درصد از واحدهای مسکونی کل شهر از میزان جرم‌خیزی پایین‌تری برخوردارند. در نقطه مقابل، با احتمال بالای 99 درصد، به میزان 16 درصد مجتمع‌های محصور و 33 درصد واحدهای مسکونی کل شهر از میزان جرم‌خیزی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating security in gated communities of Urmia city, Using Location Quotients and hotspots methods

نویسندگان [English]

 • m m 1
 • m sh 2
 • a s 3
 • m m 3
  • Abbaszadegan, M., (2005). Socio-psychological dimensions of urban open spaces, Quarterly international journal of industrial engineering and production management, Vol. 16, No.1, pp.69-84 [in Persian].
  • Abdullah, Aldrin & Mohd Salleh, Mohd Najib & Md Sakip, Siti Rasidah, (2011). Fear of crime in gated and non-gated residential areas, Asia Pacific international conference on environmental-behavior studies; online published by Elsevier; pp. 63-69.
  • Akhavan Kazemi, Bahram, (2007). Security and its aspect in Quran, Journal of Islamic Studies, Mashhad, Vol. 75, pp. 11-31 [in Persian].
  • Almasifar, Nina & Ansari, Mojtaba, (2010). Study of environmental security in regional parks as part of urban spaces from women perspective according to CPTED (case study: Saaiy Park), journal of management, Vol. 8; No. 25, pp. 21-34[in Persian].
  • Bemanian, M.R. & Mahmoodi Nejhad, (2009). Security and urban design; Tehran; Tahan publications [in Persian].
  • Blakely, E. & Synder, M. G., (1995). Fortress communities: The walling and gating of American suburbs: Land Lines; Vol. 7; No. 5.
  • Blakely, E. J. & Snyder, M. G., (1997). Fortress America: gated communities in the United States; Washington D. C., Brooking Institution Press.
  • Blandy, S. & Lister, D. F. & Atkinson, Flint, J., (2003). Gated communities: a systematic review of research evidence, CNR Paper 12; April; pp. 1-65.
  • Carmona, M. & Heath, T. & Tiesdell, (2003). Public places, urban spaces; Architectural Press.
  • Chainey, S. & Ratcliffe, J.H., (2005) GIS and crime mapping, London, Wiley.
  • Coy, M. & Pöhler, M., (2002). Gated communities in Latin American megacities: case studies in Brazil and Argentina, Environment and Planning B: Planning and Design 29(3), pp. 355 – 370.
  • D. Breetzke, Gregory & Landman, Karina & G.Cohn, Ellen, (2014). Is it safer behind the gates? Crime and gated communities in South Africa, Journal of Housing and the Built Environment, Vol. 29, issue 1, pp. 123-139.
  • Ehsanifard, A. & Shoaee, H. & Maleki shoja, K., (2013). New security concept in urban studies from the viewpoint of the new city Eshtehard, Modiriat shahri Journal, No. 31, pp. 317-334. [in Persian].
  • Farid Tehrani, Sayeh, (2011). Fear of crime in urban spaces; Tehran, Armanshahr publications [in Persian].
  • Grant, J & Mittelsteadt, L., (2004). Types of gated communities; Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 31(6), pp. 913 – 930.
  • Gülümser, A. A., (2005). A New Trend in Urbanization: Gated Communities in Istanbul, unpublished Master Thesis Supervised by Assoc. Prof. Dr. Tüzin Baycan Leve Institute of Technology and Science, Istanbul Technical University.
  • Habibi, Mohsen, (2005). Historical analysis of the concept of the city and its physical aspect, Tehran, Tehran University Publications [in Persian].
  • Kalantari, Mohsen & Tavakoli, Mahdi, (2007). Identifying and analysis of urban hotspots, Crime prevention studies quarterly, Vol. 12; No. 2; pp. 75-100 [in Persian].
  • Kalantari, Mohsen & Hedayati, Akbar & Abasi, Elham, (2009). The effects of type and amount of land use in the formation of hotspots using GIS: A case study (Drug trafficking and abuse in Ghazvin), Daneshe-e-entezami Quarterly, Vol. 11, No. 3, pp. 141- 181 [in Persian].
  • Landman, K. & Schönteich, M, (2002). Urban Fortresses: Gated communities as a reaction to crime, African Security Review, Vol. 11, pp. 71-85.
  • Maslow, Abraham, (1943). A Theory of human Motivation; originally published in Psychological Review, Vol. 50, No.4; pp. 370–396.
  • Mitchell, Andy, (2005). The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2. ESRI Press.
  • Newman, Oscar, (1995). Defensible Space: A New Physical Planning Tool for Urban Revitalization, Journal of the American Planning Association, Volume 61, Issue 2, pp. 149-155.
  • Peter, W. G. & Morris, (1994). The Management of Projects, Thomas Telford.
  • Raeesnia, Rahim, (1989). Azerbaijan’s history book; Tabriz, Nima Publication [in Persian].
  • Rafiean, Mohsen & Moayedi, Mohammad & Salmani, Hassan & Tavangar, Leyla, (2012). Assessing sense of security from landscape approach (case study: Evine neighborhood), Quarterly studies on Iranian Islamic city), Vol. 2, No. 8, pp. 55-68 [in Persian].
  • Scott, L. & Warmerdam, N., (2005). Extend Crime Analysis with ArcGIS Spatial Statistics Tools, Arc User Online, April–June.
  • Sediqfar, Amin, (2014), The Role and Position of Wall and City Gates in Morphology of Iranian Cities, Geo- design Summit Europe, Netherlands, Delft University of Technology.
  • Shabanjoola, E. & Zandieh, M. (2015). Evaluating the Role of Urban Landscape in Citizens’ Security, case study: Qazvin City, Bagh Nazar Journal, No. 32, pp. 92-102. [In Persian].
  • Shieh, E., (2007). Introduction to urban planning foundations, Tehran, Iran science and technology university publications, 19th edition [in Persian].
  • Shokrani Disaj, Mahsa, (2015). Analysis the impact of the form of urban spaces on incidence of environmental crime-integrated analysis using space syntax and isovist (case study: Urmia city), MA thesis in urban design; Tabriz Islamic Art University, Faculty of Architecture and urbanism [in Persian].
  • Soltani, Ali & Mazini, Samane, (2009). The role of gated communities in promoting sense of security, case studies of two urban districts in Shiraz, Quarterly Entezame-e-ejtemaei, Vol. 1, No. 2, pp. 5-36 [in Persian].