بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

مفهوم رضایتمندی بر پایه دامنه گسترده ای از انتظارات و تمایلات به جهت رفع نیازهای پایه و متعالی انسان در تجربه واقعی از زندگی اشاره دارد. رضایتمندی از محیط مسکونی، در واقع چگونگی ارزیابی مردم از محیط زندگی شان است و عوامل متعددی در افزایش یا کاهش آن تاثیرگذار هستند. به نظر می رسد با بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص رضایتمندی ساکنین و جمع بندی استنتاجی آنها می توان به چارچوبی مدون و الگویی جامع برای تبیین عوامل موثر بر این کیفیت دست یافت. مقاله حاضر به جستجوی چارچوبی نظری برای تشخیص و ارزیابی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی و تدوین مدل نظری برای تحلیل رابطه هر یک از متغیرها با میزان رضایتمندی ساکنین به روش مطالعه فراتحلیل و مقایسه نتایج پژوهش های قبلی ساختار می یابد. بر این اساس، از یک سو به تعریف رضایتمندی از محیط مسکونی بر پایه دیدگاه صاحب نظران در این زمینه توجه دارد و از سوی دیگر با جستجو در مطالعات قبلی، به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد رضایتمندی ساکنین پرداخته و مدل پیشنهادی را ارائه می نماید. نتایج تحقیق سه عامل فردی، اجتماعی و فیزیکی-کالبدی را شناسایی می کند. متغیرهای فردی بصورت مستقل به عنوان موثرترین عامل بر سطوح متفاوت انتظارات و تمایلات افراد از زندگی، شناخته می شود. همچنین عوامل اجتماعی و فیزیکی-کالبدی محیط های مسکونی نیز تجربه های واقعی افراد را از این محیط ها شکل می دهند وهرچه میان انتظارات افراد با تجربه واقعی آنها از محیط همپوشانی بیشتری وجود داشته باشد، رضایتمندی از محیط مسکونی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the background Variables and Factors Affecting the Satisfaction of the Residents in the Residential Environment

نویسندگان [English]

  • Mitra Ghafourian 1
  • Elham Hesari 2
چکیده [English]

Residential Satisfaction is one of the most complex issues and the key criterion which has been studied by many urban scholars and also other scientific researchers. It is necessary since it contributes to individuals’ well-being and quality of life. Admittedly, the Residential Satisfaction concept is based on a wide range of expectations, desires and tendencies in order to meet basic and transcendental human needs, and refers to the real experience of people's lives. Satisfaction with the residential environment is, in fact, people's quality of evaluating their living environment and many factors such as personal, physical and social factors influence its level. Hence, evaluation of these factors leading to satisfaction with the residential environment can be used as scales and standards by the city planners, urbanists and architects. It seems that by reviewing the research conducted on residents' satisfaction and its inductive conclusion, one can reach a systematic framework and a comprehensive model to explain the factors affecting this quality. This paper is in search of a theoretical framework to identify and assess background factors and variables affecting residential satisfaction, and to develop a theoretical model to analyze the relationship of each variable with the extent of residents’ satisfaction using a meta-analysis method by comparing the results of previous experimental research. This analysis was undertaken to achieve tangible and clear conclusions. Accordingly, on the one hand it deals with defining satisfaction with the residential area based on the views of experts in the field; and on the other hand, by looking at previous experimental studies, it deals with identifying and analyzing the factors affecting the satisfaction of the residents and offers the proposed model of the research. The results of the research identify that Satisfaction with residential space is a complex phenomenon and depends on multiple factors which includes personal, social and physical factors. Personal variables, independently, are known as the most influential factors affecting different levels of expectations, desires and tendencies of life. Social factors were identified and defined as emotions that are effective in the process of shaping the social dimension of satisfaction. It can be stated that the public's sense toward local community increases in places and is affected by people’s mental perception of the environment. in fact, people feel more satisfied with their local community when it seems supportive, reliable and friendly. The third level of commonality also showed that satisfaction is also influenced by the living conditions and physical environmental factors. If built environment was selected by people and it has a good quality, it will affect judgment of satisfaction of the residential environment. In addition, social and physical factors of residential environments form the real experiences of people from these environments. With respect to the objective of observing the physical environment and mental perception of the social conditions in which one lives, residents will have different actual experience in terms of the environment. Thus, if there is more convergence between individuals' expectations with their real experience of the environment, the satisfaction with the residential environment will increase.
 Satisfaction, Residential Environment, Personal Factors, Social Factors, Physical Factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • residential environment
  • Personal Factors
  • social factors
  • Physical factors
- Adriaanse, C. (2007). Measuring residential satisfaction: A residential environmental satisfaction scale(RESS), Journal of Housing and the Built Environment, Vol. 22, No. 3, p.p. 287-304.

- Aiello, A., Ardone, R., & Scopelliti, M. (2010). Neighborhood planning improvement: Physical attributes, cognitive and affective evaluation and activities in two neighborhoods in Rome, Evaluation and Program Planning, Vol. 33, No. 3, p.p.264-275.

- Alimohammadi, M., Vadadhir, A.A., Seyfi, A.R., Moshtagh, R. (2012). Meta-analysis studies of poverty in Iran, Refah Ejtemaei Journal, No. 45, p.p. 36-73.[In Persian]

- Amerigo, M., & Aragones, J. (1990). Residential satisfaction in council housing, Journal of Environmental Psychology, Vol. 10, No. 4, p.p. 313-325.

- Amerigo, M., & Aragones, J., (1997). A theorical and methodological approach to the study of residential satisfaction, Journal of Environmental Psychology, Vol.17, No. 1, p.p. 47-57.

- Baba, Y., & Austin, D.M. (1989). »Neighborhood Environmental Satisfaction, Victimization, and Social Participation as Determinants of Perceived Neighborhood Safety«, Environment and Behavior, Vol. 21, No. 6, p.p. 763-780.

- Billing, M. (2005). Sense of place in the neighborhood, in locations of urban revitalization, Geo Journal, Vol. 64, No. 2, p.p. 117-130.

- Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani, A. (1999). Multidimensional perception of residential environment quality and neighborhood attachment in the urban environment, Journal of Environmental Psychology, Vol. 19, No. 4, p.p. 331-352.

- Braubach, M. (2007). Residential conditions and their impact on residential environment satisfaction and health: Results of the WHO large analysis and review of European housing and health status(LARES) study, International journal of Environment and Pollution, Vol. 30, No. (3/4), p.p. 384-403.

- Brown, R., Dorius, S., & Krannich, R.; (2005). The boom-bust-recovery cycle: Dynamics of change in community satisfaction and social integration in Delta, Utah; Rural Sociology, Vol. 70, No. 1, p.p. 28-49.

- Bruin, M., & Cook, C. (1997). Understanding constraints and residential satisfaction among low-income single- parent families, Environment and Behavior, Vol. 29, No.4, p.p. 532-553.

- Canter, D. & Ress, K.A. (1982). Multivariate model of housing satisfaction, International Review of Applied Psychology, No. 32, p.p. 185-208.

- Carp, E.M. (1966). A Future for the Aged: the residents of Victoria plaza, Austin: university of Texas Press.

- Carp, F., & Carp, A. (1982). Perceived Environmental Quality of Neighborhoods: Development of Assessment Scales and their relation to Age and Gender, Journal of Environmental Psychology, No.2,  p.p. 295-312.

- Chapman, D., & Lombard, D. (2006). »Determinants of neighborhood satisfaction in fee-based gated and nongated communities, Urban Affairs Review, Vol. 41, No. 6, p.p. 769-799

- Da Luz Reis, A., & Lay, M., (2010). Internal and external aesthetics of housing estates, Environment and Behavior, Vol. 42, No. 2, p.p. 271-294.

- Diaz-Serrano, L., & Stoyanova, A. (2010). Mobility and housing satisfaction: An empirical analysis for 12 EU countries, Journal of Economic Geography, Vol. 10, No. 5, p.p. 661-683.

- Filkins, R., Allen, J., & Cordes, S. (2000). Predicting community satisfaction among rural residents: An integrative model, Rural Sociology, Vol. 65, No.1, p.p. 72-86.

- Fluery-Bahi, G., Felonneau, M., & Marchand, D. (2008). Processes of place identification and residential satisfaction, Environmental and Behavior, Vol. 40, No. 5, p.p. 669-682.

- Francescato, G., Weidemann, S., Anderson, J.R., Chenoweth, R. (1989). Residents satisfaction in HUD- assisted housing: Design and Management factors, Washington DC: Department of Housing and Urban Development. 

- Francescato, G. (2002). Residential Satisfaction research: the case for and against In: J.J. Aragones, G. Francescato & T. Carling Editors, Residential environment: Choice, Satisfaction and Behavior(p.p. 15-34), London: Bergin and Garvey.

- Fried, M. (1984). The structure and significance of community satisfaction, Populationand Environment: Behavioral and Social Issues, Vol. 7, No. 2, p.p. 61-86.

- Fried, M., & Gleicher, P. (1972). Some sources of residential satisfaction in an urban slum. In J. Wohwill & D. Carson(Eds., Environment and the social sciences: Perspectives and applications(p.p. 137-153), Washington DC: American Psychological Association.

- Gifford, R. (1999). Perception and Recognition Environmental, Architectural and Cultural Journal, Vol. 2-3, No.1, p.p.21-29.

- Grillo, M., Teixeira, M., & Wilson, D. (2010). Residential satisfaction and civic engagement: Understanding the causes of community participation, Social Indicators Research, Vol. 97, No. 3, p.p. 451-466.

- Galster, G., Hesser, G. (1981). Residential Satisfaction: Compositional and Contextual Correlates, Environment and Behavior, Vol. 13, No. 6, p.p. 735-758.

- Galster, G. (1987). Identifying the correlates of residential satisfaction: An empirical Critique, Environment and Behavior, No. 19, 539-568.

- Gans, H. J. (1967). The Levitt owners, New York: Random House.

- Grzeskowiak, S., Sirgy, M., & Widgery, R. (2003). Residents satisfaction with community services: Predictors and outcomes, The Journal of Regional Analysis and Policy, Vol. 33, No. 2, p.p. 1-36.

- Grzeskowiak, S., Sirgy, M., Lee, D., & Clairborne, C.; (2006). Housing well-being: Developing and validating a measure, Social Indicators Research, Vol. 79, No. 3, p.p. 503-541.

- Hourihan, K. (1984). Context-dependent models of residential satisfaction: An analysis of housing groups in Cork; Ireland, Environment and Behavior, Vol. 16, No. 3, p.p. 369-393.

- Hur, M., & Morrow-Jones, H. (2008). Factors that influence residents satisfaction with neighborhoods, Environment and Behavior, Vol. 40, No. 5, p.p. 619-635.

- James, R.; (2008). Residential satisfaction of elderly tenants in apartment housing, Social Indicators Research, Vol. 89, No. 3, p.p. 421-437.

- James, R., Carswell, A., & Sweaney, A. (2009). Sources of discontent: Residential satisfaction of tenants from an internet ratings site«, Environment and Behavior, Vol. 41, No.1, p.p. 43-59.

- Joong-Hwan, O. (2003) . Social Bonds and the Migration Intentions of Elderly Urban Residents: The Mediating Effect of Residential Satisfaction, Population Research and Policy Review, No. 22; p.p.127-146.

- Jorgensen, B., Jamieson, R., & Martin, J. (2010). Income, sense of community and subjective well-being: Combining economic and Psychological variables, Journal of Economic Psychology, Vol.31, No. 4, p.p. 612-623.

- Keller, S. (1968). The Urban Neighborhood: A Sociological Perspective, New York: Random House.

- Lansing, J.B. and G. Hendricks (1967). Living Patterns and Attitudes in the Detroit Region; Detroit regional, Transportation and Land Use Study.

- Long, D., & Perkins, D. (2007). Community social and place predictors of sense of community: A multilevel and longitudinal analysis, Journal of Community Psychology, Vol. 35, No. 5, p.p.563-581.

- Lu, M. (1999). Determinants of residential satisfaction: Ordered logit vs. regression models, Growth and Change; Vol. 30, No. 2, p.p. 264-277.

- Marans, R., & Rodgers, W. (1975). Toward an understanding of community satisfaction. In A. Hawley & V. Rock (Eds.), Metropolitan American in contemporary perspective, New York: Sage Publications.

- McCrea, R., Stimson, R., & Western, J. (2005). Testing a moderated model of satisfaction with urban living using data for Brisbane-South east Queensland, Australia, Social Indicators Research, Vol. 72, No. 2, p.p. 121-152.

- Mendoza, M.G. & Napoli, V. (1995). System of society, Mami-dadc community colley, six Edition.

- Mohan, L., & Twigg, L. (2007). Sense of place, Quality of life and local socioeconomic context. Evidence from the survey of English housing, 2002/03, Urban Studies, Vol. 44, No. 10, p.p. 2029-2045.

- Oseland, N.A. (1990). An evaluation of space in new homes, Proceedings of the IAPS Conference Ankara,Turkey, p.p. 322-331.

- Perez, F., Fernandez-Mayoralas, G., Rivera, F., & Abuin, J. (2001). Ageing in place: Predictors of the residential satisfaction of elderly, Social Indicators Research, Vol. 54, No. 2, p.p. 173-208.

- Potter, J., & Cantarero, R. (2006). How does increasing population and diversity affect resident satisfaction? A small community case study, Environment & Behavior, Vol.38, No. 5, p.p. 605-625.

- Puddifoot, J. (1994). Community identity and sense of belonging in a Northeastern English town, The Journal of Social Psychology, No.134, p.p. 601-605.

- Shahabian, P., Saeidpour, S., PirayehGar, M. (2013). Measuring of residents residential Satisfaction of  Manzariye neighborhood  and residents of the Khahar Imam neighborhood in Rasht, Amayesh Mohit Journal, No. 34, p.p. 41-62.[In Persian]

- Shamaei, A., PourAhmad, A., (2005), Upgrading and urban renewal from the perspective of geography, Tehran: Tehran University Press.[In Persian]

- Shamai, S., & Ilatov, Z. (2005). Measuring Sense of place: Methodological aspects«, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 96, No. 5, p.p. 467-476.

- Sirgy, M., & Cornwell, T. (2002). How neighborhood features affect quality of life, Social Indicators Research, Vol.59, No.1, p.p. 79-114.

- Unger, D., & Wandersman, A. (1985). The importance of neighbors: The social, cognitive and affective components of neighboring, American Journal of Community Psychology, Vol. 13, No. 2, p.p.139-169.

- Uzzell, D., Pol, E., & Badenas, D. (2002). Place identification, social cohesion and environmental sustainability, Environment and Behavior, Vol. 34 No. 1, p.p. 26-53.

- Wasserman, I. (1982). Size of place in relation to community attachment and satisfaction with community services, Social Indicators Research, Vol. 11, No.4, p.p. 421-436.

- Weidemann, S., Anderson, J.R.A. (1985). A Conceptual Framework for residential satisfaction. In: I. Altman and R, Werner Editors, Home environments, London: Plenum Press, p.p. 154-182