نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

طی سه دهه گذشته، حکمروایی خوب شهری در مقابل رویکرد مدیریت شهری دولت محور مورد تأیید و تأکید سازمان‌های بین‌المللی و ملی قرار گرفته  و از  آن به عنوان یکی از پیش نیازها و ویژگی‌های شهرهای پایدار یاد می‌کنند. این پژوهش با توجه بر این مهم، دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست، بررسی وضعیت حکمروایی شهری در شهر تربت حیدریه و دوم، تلاش برای شناخت تفاوت‌ها و تشابه‌ها در نوع نگاه و ادراک دو ذی‌نفع اصلی در موضوع حکمروایی خوب (یعنی شهروندان و مدیران و کارشناسان)  از شاخص‌های حکمروایی در شهر تربت حیدریه. روش تحقیق توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده‌ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه و بررسی‌های پیمایشی می‌باشد. نمونه  آماری شامل 383 نفر از شهروندان بالای 20 سال و 170 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان‌های شهری است. یافته‌های تحقیق گویای آن است که امتیاز کلی شاخص حکمروایی از نظر شهروندان برابر با 98/1 و از نظر کارشناسان برابر با 35/2 می باشد که گویای وضعیت نامطلوب حکمروایی شهری از نظر هر دو گروه می‌باشد. همچنین بررسی‌ها نشان دادند که از مجموع نُه شاخص اصلی حکمروایی شهری مورد بررسی در این پژوهش، در 80 درصد آنها، میانگین امتیازهای شهروندان پایین‌تر از کارشناسان می‌باشد و تنها در دو شاخص جهت‌گیری توافقی و بینش راهبردی، وضعیت برعکس است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشترین اختلاف نظر میان شهروندان با مدیران و کارشناسان در شاخص‌های  قانون‌مداری  و کارایی و اثربخشی و بیشترین وجه اشتراک میان آنها در سه شاخص مسئولیت‌پذیری، شفافیت و عدالت می‌باشد. در مورد شاخص مشارکت، یکی از وجوه اشتراک مهم هر دو گروه مورد مطالعه، تأکید آنها بر صوری و شعاری بودن مشارکت در سازمان‌ها و نهادهای مدیریت شهری و نگاه عوام فریبانه و استفاده‌های ابزاری و سیاسی مدیران از مفهوم مشارکت می‌باشد. نتیجه نهایی این پژوهش گویای آن است که پیاده‌سازی حکمروایی خوب شهری در تربت حیدریه، نیازمند وجود یک عزم سیاسی و اراده قوی در سطوح بالای حاکمیت و به خصوص اعتقاد آنها به چنین الگوی مدیریتی است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Good Governance Indicators in Torbat Haydarieh: Emphasizing on the citizens and urban managers' viewpoints

نویسنده [English]

  • SEYED HADI HOSSEINI

aSSIS

چکیده [English]

In the recent decades, good governance has became one of the key words in the domain of Social Sciences. this research follows two main objectives: first, to study the status of urban governance in the city of Torbat Haydarieh and second, attempting to understand the differences and similarities in perceptions and points of view of citizens and urban managers of good governance indicators in this city. Research methodology was based on descriptive – analytical method. For data collection, library documents and survey studies were used. Sample size included 383 residents over the age of 20 years old and 170 managers and experts in urban organizations. Research findings indicated that the total score of the urban governance index for citizens was equal to 1.98 while for urban managers and experts it was equal to 2.35. These results indicate that Torbat Haydarieh is not in a good state in terms of urban governance. The study results also showed that amongst the 9 indicators investigated in this research, the mean score of 8 indicators for citizens was less than the mean scores for urban managers and  experts and only in consensus orientation and strategic insight indicators mean scores of citizens was higher than that of urban managers and experts. Moreover, the greatest disagreement between citizens and urban manager and experts existed in the two indicators of rule of law and efficiency and effectiveness.On the other hand, the greatest commonality between urban citizens and managers and experts existed within the parameters of transparency, accountability and justice. One of the most important findings of this research was the recognition of differences in viewpoints, perceptions and understanding between citizens with city managers and experts on some indicators such as the rule of law. Another important point in the findings is that there are similarities between the points of views of citizens with experts and city managers in regards to indicators including such as responsibility, transparency and justice. Existence of consensus on these three criteria, can be a turning point and a move in direction of implementation of urban good governance in Torbat Haydarieh. In regard the Participation Index as the first and perhaps the most important indicator of good governance, reviews indicated that one of the important commonalities in both groups is that they emphasize that the issue of participation in the mind of managers is unreal and they use this concept as a an instrument for personal and political advancement. Finally, the implementation of urban good governance in Torbat Haydarieh and maybe other urban areas of Iran, more than anything, requires strong political determination, particularly at high levels of government, and their belief in good urban governance. As long as this impertive issue don’t become an important point for all political and administrative authorities,  implementation of good urban governance would not be possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban good governance
  • Citizenship
  • Urban Managers
  • Indicators
  • Torbat Haydarieh

Akbari, Gh., (2006). Social  Capital and urban Governance, Journal of Geographical research, No 83, pp 135- 154. [in Persian] 

Alavi Zadeh, S. M. A (2007). Socio-economic development patterns with an emphasis on rural development in Iran, Journal of political and economic information, No 245- 246, pp 190- 201. [in Persian] 

Athari, K., (2007). Good Governance and  Necessity to revitalize the public domain, Journal of jostarhaye shahrsazi, Vol 6, NO 19 – 20, pp 32- 37. [in Persian]   

Azedanloo, H., (2006). Barriers to intellectual development and its impact on economic and political development, Journal of political and economic information, No 225- 226, pp 48- 61. [in Persian]   

Barkpour, N and Asadi, I., (2009). Management and Urban Governance, Honar University Poblication, Tehran. [in Persian] 

Ebrahim zadeh, I and Asadia Morteza., (2013). Analysis and Assessment of Good Urban Governance in Iran Case study: Kashmar City, Geography and regional – urban spatial planning, Vol 3, No 6, pp 17- 30. [in Persian] 

Eftekgari, A.R; Azimi Amoli, J; Pour Taheri, M and Ahmadi Pour, Z (2012); Presentation appropriate Model for good Governance in rural areas of Iran, journal of geopolitics, No 26, pp 1- 28. [in Persian] 

Gani, A., & Duncan, R. (2007). Constructing a governance index for Cook Islands, 1985–2005. Pacific Economic Bulletin, 22(2), 104-118.

Hamedinger, A. (2004). The changing organization of spatial planning in Vienna. Vienna University of Technology.

Imani Jajarmi, H., (2003). Urban Governance and urban research, journal of urban management, No 15- 16, pp 52- 59. [in Persian]  

Jones, B & Bull, A (2006), Governance and Social Capital in Urban Regeneration: A Comparison between Bristol and Naples, Urban Studies, Vol. 43, No. 4. [in Persian] 

Laleh Pour, M., (2004). Urban Governance and urban management in developing countries, Journal of jostarhaye shahrsazi, No 19- 20, pp 60- 71.  [in Persian] 

Maydari, A and Khayrkhahan, J., (2004). good governance, the foundation of development, publication of Islamic Parlimant Research Center, Tehran. [in Persian]   

Mutisya, E., & Yarime, M. (2014). Moving towards urban sustainability in Kenya: a framework for integration of environmental, economic, social and governance dimensions. Sustainability science, 9(2), 205-215.

Padash. H; Jahanshahi, B and Sadeghin, A., (2007). Criteria and Indicators of Urban Governance, Journal of jostarhaye shahrsazi, No 19- 20, pp 72- 80. [in Persian]   

Pishgahi fard, Z; Ghalibaf, M. B; Moradi Nia, S; Momeni, H., (2009). Pathology of spatial distribution of political power in Tehran  with emphasize on urban governance, journal of Geography, Vol 11, No 38, pp 93- 112. [in Persian] 

Rahnema, M.R; Moafi, E and Asadi, R., (2010). Analysis situation of urban good governance in Mashhad with SWOT, Journal of Geography and Regional Development, No 15, pp 197 – 224. [in Persian] 

Rahnemaei. M. T and Keshavarz, M., (2010). Analysis pattern of good governance and the role of government in the management of city affairs in Iran, journal of Geography and Regional planning, Vol 1, No 1, pp 23- 55. [in Persian] 

Sadashiva. M (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore, India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund

Taghvaei, A.K and Tajdar, R., (2009 Introduction to urban good governance in analytical approach, journal of urban management, No 23, pp 45- 58.). [in Persian] 

UN- HABITAT (2009), Urban Governance index (UGI) a tool to measure progress in achieving good urban governance. www.un habitat.org.

UNFPA (2008), State of World Population, United Nations Population Fund.