تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی «خوشه‌های صنعتی» با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS؛ مطالعه موردی: خوشه صنایع چوبی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

توسعه شهری و منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی به استفاده مطلوب از بخش صنعت بستگی دارد. در این میان، صنایع کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی دارند. اغلب صنایع کوچک و متوسط به دلیل صرفه‌های در مقیاس، خوشه‌های صنعتی را شکل می‌دهند. در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، به دلیل ضعف برنامه‌‌ریزی فضایی منطقه‌ای، اغلب خوشه‌های صنعتی به شکل برنامه‌ریزی نشده در فضای منطقه‌ای پخش می‌شوند. این مسئله به شکل‌گیری و تشدید ناپایداری توسعه منطقه‌ای می‌انجامد. استفاده صحیح از مزیت‌های خوشه‌های صنعتی، نیازمند مکان‌گزینی مناسب آنها در سطح منطقه‌ای است. برای مکان‌گزینی مناسب خوشه‌های صنعتی، استفاده از روش‌های مناسب علمی ضروری است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای، کدام پهنه‌های استان اردبیل برای مکان‌گزینی خوشه‌های صنعتی مطلوب هستند؟ هدف اصلی ‌این پژوهش، شناسایی پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی خوشه‌های صنعتی در استان اردبیل است. در این زمینه، با توجه به قابلیت‌های استان در خوشه صنعتی چوب، این خوشه برای نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش از 20 شاخص در قالب مدل‌ تصمیم‌گیری VIKOR در محیط GIS استفاده شده است. از نرم‌افزارهای Arc GIS 10.3 و IDRISI SELVA به عنوان ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها و خروجی گرفتن از اطلاعات، استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که حوزه بلافصل سکونتگاه‌های شهری استان، به دلیل مزیت‌های جغرافیایی، مناسب‌ترین‌ پهنه‌های استقرار خوشه‌های صنعتی چوب در استان محسوب می‌شوند. در پایان، بر مبنای یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای برنامه‌ریزی فضایی در حوزه توسعه خوشه‌های صنعتی منطقه مورد مطالعه، ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine the Suitable Zones to Locating “Industry Clusters” by Multi-Criteria Decision Making (MCDM) in GIS Environment. Case Study: Wooden Industry Clusters in Ardabil Province

نویسندگان [English]

 • Alireza Mohammadi 1
 • Ata Ghafari Gilandeh 2
1 University of Mohaghegh Ardabil

کلیدواژه‌ها [English]

 • Site Selection
 • industrial clusters
 • Multiple Criteria Decision Making VIKOR
 • GIS
 • Afkhami, V, Razavi, M. (2002). Industrial networks and clusters, publications of small industries and industrial suburbs organization of Tehran.[in Persian]
 • Akhavan, H, Nazari, R. (2007). The performance of industrial suburbs in Golestan province and giving some administrative solutions for them. Economic magazine publication, seventh edition, number 73 and 74: 5-23.[in Persian]
 • Ashour, H. (2011). The study and analysis of the proportion and attraction in the industrial towns of Amol, in the settlement of industrial units, MA thesis in the field of geography and urban planning. University of Mohaghegh Ardebili. Literature and humanities university, Ardabil.[in Persian]
 • Ataei, Mohammad. (2010). The methods of multiple-criteria decision making, Publication of Shahrood University of technology.[in Persian]
 • Azimi, Naser, (2003), national – regional somatic designs in Iran: one step to permanent development, urban management magazine, number 63, 13 -52.[in Persian]
 • Boja.C.)2012(.Ciustersmodel.factorsand.characteristics.international Journal of practicesand Throries,vol.1,NO.1
 •  Ebadi, H, (2009). Design and enforcement of applicable GIS in the locating of industry suburbs by using phase models, technical faculty publication of Khaje Nasir University of technology, number 4, 417 – 429.[in Persian]
 • Fernanedz, R. (2009). Descriptive model and Evaluation system to Locate Sustain able industrial areas.journalof cleaner production,11:87-100
 • Forslid, R., Haaland, J.I., Midelfart, K.H. (2002). AU-shaped Europe? A simulation study of industrial location.” Journal of International Economics, 57: 273–97.
 • Fritsch, M, Kauffeld-monz, M. (2008). The impact of network structure on knowledge transfer: an application of social network analysis in the context of regional innovation networks, The Annals of Regional Science, 44: 21-38.
 • Ghamkhari, Amid. (2009), studying the effect of information technology on the exports of small and medium-sized industries in Iran, management perspective magazine, number 32, 16 – 31.[in Persian]
 • Ghanbari, Y, Barghi, H, Hajarian, H, (2011). The evaluation of industrial components’ space distribution in the townships of the Isfahan province, space planning magazine, first year, number 1, 17 – 36.[in Persian]
 • Hadi, Zenooz, B, Barmaki, A. (2011) the identification of industry clusters in Tehran province, measure economic periodical (studying the former economic), 8th edition, number 1, 1 -22.[in Persian]
 • HosseinZadehDalir, K, Safari, F. (2012). The effect of intelligent planning on the space disciplinary of the city, geography and urban development magazine, first year, number 134, 1 – 99.[in Persian]
 • Jafari, H, Karimi, S. (2005). Locating appropriate lands to settle industry in Qom province by using geographical information system, ecology magazine, number 37, 45 - 58.[in Persian]
 • Jahani, E. (1998). The abilities of satellite data and geographical information system in the ground assessment studies, issue planning: Abriz area in Taleghan, MA thesis, TarbiatModares university, Tehran.[in Persian]
 • KhalifeGholi, M, (2007). Space development of industrial towns by strategic planning, issue sampling: Isfahan, MA thesis, ShahidBeheshtiUniversity, earth science faculty.[in Persian]
 • Khaliji, M, ZarAbadi, S, Saadat, Z. (2015). The analysis of industrial suburbs locating in Tabriz Township, regional planning magazine, number 19, 101 – 114.[in Persian]
 • Larimian, T, Sadegh, Arash, Molabashi, A. (2012). The settlement of the suburbs and industrial areas, considering the environmental effect of industry section. Issue planning: SemnanTownship. Second environment planning and management conference, University of Tehran, faculty of environment.[in Persian]
 •  Malachowski, Yacheck. (2006). Geographical information system and multiple-criteria decision making analysis, translated by Akbar Parhizgar and Ata Ghafari Gilandeh, Tehran, Samt publications, first print.
 • MalekiNejad, Amir. (2011) an analysis about the role of small and medium-sized industries on the economic development, Rahbord magazine, number 8, 141 – 170.[in Persian]
 • Mohamadi, M, Asgari, Gh. (2011).The effect of entrepreneurship personality on entrepreneurship opportunities in small and medium-sized marketing, entrepreneurship development periodical, number 13, 181 – 194.[in Persian]
 • Motamedi, Mahdiyeh. (2012), the study of preventing and propellant factors in the growth and development of industry clusters. Issue planning: Yazd textile cluster, management improvement periodical, sixth year, number 3, 203 – 226.[in Persian]
 • MotieiLngeroodi, H, Toorani, A, SoleimanBeigi, R, (2011). The space consequences analysis caused by the settlement of industrial suburbs in the village area in central part of MinoodashtCounty. Urban- regional study and investigation magazine, number 9, 39 – 58.[in Persian]
 • Nasrollahi, Z, GhFarrokhi, F. (2011). The effective factors on the settlement of suburbs, regarding to permanent development indexes and their priorities by using triangle phase numbers, economic growth and development investigations, number 7, 93 – 123.[in Persian]
 • Papoli, M. (2008). The theories of town and environs. The organization of humanity books study and compilation publications in Tehran universities.[in Persian]
 • Pour Ahmad, A, Falahian, N, (2005). Studying of the industrial pivots formation process in the suburbs of Tehran, emphasizing on the pivot of Karaj – Ghazvin, the magazine of geographical investigations, number 53. 173 – 192.[in Persian]
 • Rabieai, H. (2011). The desirable areas for industry settlement according to passive defense principles aspect, by using analytic hierarchy process (AHP) researching method and geographical information system, issue planning: Qazvin province, MA thesis, Islamic Azad University Central Tehran branch.[in Persian]
 • Rahimi, H, NikSirat, M. (2012). The settlement of Science and technology clusters by the analytic hierarchy process method and using local information system, issue planning: science and technology cluster of Yazd, specialized periodical of parks and development centers, ninth year, number 33, 63 – 70.[in Persian]
 • Rangzan, K, Saberi, A, Bakhtiari, M. (2015). The settlement of wooden industry units in Khoozestan province by using network analyzing process method in GIS environment, regional planning periodical, fifth year, number 71, 45 – 58.[in Persian]
 • Ravanestan, Kazem. (2012). Management challenges in the development of marketing clusters, National Entrepreneurship conference and knowledge structure marketing management, Entrepreneurship trilogy centers, the development of technology units and connection to the industry (society), Ramsar, pp. 1 -19.[in Persian]
 • Rezai, M, Khavarian, A. (2013) the analysis of criteria and indexes of industrial suburbs by emphasizing on the space planning basics and ground preparation in Iran,  geography and urban- regional preparation, number 12, 1 – 12.[in Persian]
 • Ruiz, M.C., Romero, E., Perez, M.Fernandez, J.)2012(.Development And Application of A Multi –Criteteria Spatial Deci Sion Support System Planning Sustainable Industrial Area in Northem Spain, Automation In Construction.
 • Saaty R.W. (2003). Decision making in complex environment: The analytic hierarchy process (AHP) for decision making and the analytic network process (ANP) for decision making with dependence and feedback; Pittsburgh, Super Decisions.
 • Sarrafi, M. (1998) The Fundamentals of Regional Development Planning. Tehran: Plan and Budget Organization Publications, [In Persian].
 • Shad, R, Ebadi, H, Mesgari, M, VafaiNejad, A, (2009). Operational design and enforcement for the settlement of industry suburbs by the use of distinctive and genetics measure phase models, technical faculty publication, 63th edition, number 6, 417 – 429.[in Persian]
 • Soltani, Saba, Menvari, M, Rafati, M. (2009). Industrial preparation in Qazvin province, geographical periodical of the land, science – studious, sixth year, number 144, 21 – 129.
 • Statistical center of Iran. (2017). Report of iran 2016 population census. https://www.amar.org.ir.[in Persian]
 • Vecchiato, R.Roveda, C. (2010). Strategic foresight in corporate organizations: assessing the effect and response uncertainty of technology and social drivers of change. Technological Forecasting and Social Change, 77(9): 1527-1539.
 • Yasoori, Majid. (2012), studying the condition of industry settlement and industry suburbs locating in MashhadCounty, land preparation periodical, 5th edition, number 9, 261 – 288.[in Persian]
 • Zali, N. (2012). Planning Pathology in Iran Based on Mission-centrism in Regional Development Policy–Making. Regional Planning Journal, Vol.No. 6. 81-89, [In Persian].
 • Zali, N., Zali, R. (2010). Stability of Tenure of Regional Development Managers during 1979-2005 Case Study: Senior Managers of EastAzabaijanProvince. Vol. 3, No. 23, 2010, 83-108. ]In Persian[