ارائه مدل مفهومی تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری ایران بر مبنای نظریات فوکو و هابرماس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

همزمان با رشد شتابان شهرنشینی و شکل­گیری طرح­های توسعه شهری، طراحی شهری از جمله تخصص­هایی است که سعی در ارتقای کیفیت محیط دارد. با این حال رشته‌ طراحی شهری در جهان، رشته‌ جوان و نوظهوری است و این قضیه در ایران به مراتب بیشتر و پررنگ‌تر بوده و می‌توان گفت رشته‌ نوپایی تلقی می‌شود. این قبیل پروژه­ها در ایران از دهه هشتاد شمسی مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته و در این مدت تجاربی حاصل شده است که از حیث موفقیت و تحقق­پذیری، قابل تأمل و توجه است. از این رو بنا به ضرورت، مسئله اصلی تحقیق حاضر، تحقق­پذیری پروژه­های طراحی شهری ایران است که به منظور رسیدن به اهداف، از طریق مرور ادبیات تخصصی به بازخوانی مفهوم تحقق­پذیری پرداخته و با بهره­گیری از روش توصیفی_تحلیلی و توصیفی_تطبیقی، یافته­های تحقیقات پیشین را به عنوان داده و اطلاعات پایه مورد بررسی قرار می­دهد تا از طریق کشف ساختارها و روابط جدید در متون مزبور، پاسخ­های لازم برای پرسش­های تحقیق فراهم آمده و زمینه مناسبی برای شکل­گیری چارچوب نظری و شناخت معیارهای مهم در امر تحقق­پذیری و وضعیت آن در ایران ایجاد شود. از سویی مصاحبه با بازیگران اصلی تحقق این قبیل از پروژه­ها و استفاده از پرسشنامه، راهگشای تحقیق بوده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد در شرایط موجود ایران، معیارهای مرتبط با قدرت( سیاسی_مدیریتی، اقتصادی و دانش)، دارای بیشترین میزان توجه و معیارهای مرتبط با گفتمان، مشارکت و تعامل(مشارکت عمومی، تعامل حقوقی و قانونی) دارای کمترین میزان توجه هستند. در نهایت مدلی تعاملی مبتنی بر توازنی منطقی میان رویکرد از بالا به پایین و از پایین به بالا، بر پایه نظریه قدرت فوکو و نظریه کنش ارتباطی هابرماس برای تحقق بهتر پروژه­های طراحی شهری در ایران پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation a model for Iran urban design projects implementation based on Foucault and Habermas theories

چکیده [English]

Urban design involves the arrangement and design of buildings, public spaces, transport systems, services, and amenities. It is the process of giving form, shape, and character to groups of buildings, neighborhoods, and the city in whole. Urban design is about making connections between people and places, movement and urban form, nature and the built fabric. It draws together the many strands of place-making, environmental stewardship, social equity and economic viability to create places with distinct beauty and identity. On the other hand, implementation tools offer different mechanisms for the delivery of quality urban design outcomes, and are used by a range of professionals to manage, motivate and organize urban design projects. While being disparate, these tools focus on the means of building quality urban design projects. Implementation can therefore be considered throughout all stages of an urban design project. A number of these tools focus on discussing and resolving design issues before the execution of a project. They can help clear roadblocks in the design process, provide collaborative management structures, and develop creative design solutions. Also, project implementation (or project execution) is the phase where visions and plans become reality. This is the logical conclusion after evaluating, deciding, visioning, planning, applying for funds and finding the financial resources of a project. After careful planning of the project, one will be ready to start the project implementation phase, the third phase in the project management life cycle. The implementation phase involves putting the project plan into action. It is here that the project manager will coordinate and direct project resources to meet the objectives of the project plan. As the project unfolds, it is the project manager’s job to direct and manage each activity, every step of the way. That is what happens in the implementation phase of the project life cycle: you follow the plan you have put together and handle any problems that comes up. The implementation phase is where you and your project team actually do the project work to produce the deliverables. The word “deliverable” means anything your project delivers. The deliverables for your project include all the products or services that you and your team are producing/performing for the client, customer, or sponsor, including all the project management documents that you put together.
Along with the rapid growth of urbanization and the formation of urban development plans, urban design experts try to improve the quality of the environment. However, the field of urban design is a young and emerging field in the world, especially in Iran where it is considered as a fledgling discipline. The findings show that, in the current situation of Iran, the power-related criteria (political, administrative, economic and knowledge) attract the highest attention and the criteria related to dialogue, participation and interaction (public participation, legal interaction) are with the lowest levels of attention. An interactive model based on a reasonable balance between top-down and bottom-up approaches, drawing from Foucault’s theory of power and Habermas’s theory of communicative action, is suggested to better realize urban design projects in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation model
  • urban design projects
  • Iran
  • Foucault
  • Habermas
- Alikhah, F. (1996). Communicative action and language in Habermas' thought, Rahbord Journal, no 13, 71, Tehran[in Persian]

- Alterman, Rachel, and Hill, M. (1978). Implementation of urban land use plans, Journal of the American Institute of Planners 33(1): 274-85.

- Behn, R.D.(1980). Why Murphy was right?, Policy analysis 6:361-363

- Berke, Philip, Backhurst, M, Day, M, Ericksen, N, Laurian, L, Crawford, J, and Dixon, J. (2006).What makes plan implementation successful? An evaluation of local plans and implementation practices in New Zealand, Environment and Planning B: Planning & Design 33 (4): 581-600.

- Burby R, May P, Berke P, Dalton L, French S, Kaiser E.( 1997).Making Governments Plan: Experiments in Managing Land Use, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD: 25-38

- Callinicos, A. (2006). Social Theory: Historical Introduction, translated by Akbar Masoumbeigi, Agah publication, Tehran[in Persian]

- Carmona, M, de Magalhães and Edwards M. (2001). The Value of Urban Design, London,CABE (Thomas Telford): 34-44

- Carmona, M. Tiesdell, S. ) 2007(.Urban Design Reader, Architectural Press, Oxford: 201-230

- Dalton, J. Elias, M., & Wandersman, A. (2007).Community psychology: Linking individuals and communities, (2nd ed.), Belmont, CA: Wadsworth.

- Dreyfus, H. Rabino, P.(1997). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, , translated by Hossein bashirieh, Ney publication, Tehran[in Persian]

- Elmore, Richard F. (1979).Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions, Political Science Quarterly, Volume 94, No. 4, 601-616pp.

- Foucault, M. (2005). The History of Sexuality, translated by Nikou sarkhosh and Afshin Jahandideh, , Ney publication, Tehran[in Persian]

- Foucault, M. (2009). The Order of Things, translated by Bagher Parham, Agah publication, Tehran[in Persian]

- Fouladvand, E. (1997). Wisdom in politics, Tarhe no publication, Tehran[in Persian]

- Golkar, K. (2009). Policy oriented urban design and design based urban design, Soffeh Journal, no 46, 51-66, Tehran[in Persian]

- Golkar, K. (2011). Urban design: process or processes, Soffeh Journal, no 52, 57-72, Tehran[in Persian]

- Gosling.D, Mitland.B .(1984). Concepts of Urban Design, Academy Editions/St. Martin's Press, London: 54-62

- Habermas, J. ( 2005). Communication action theory, translated by Kamal pouladi, Iran newspaper, Tehran[in Persian]

- Hillier,J. (2009). Shadows of Power, translated by Kamal pouladi and Marjan zokaie, Iran Consulting Engineers Society publication, Tehran[in Persian]

- Jahandideh, A. (1999). Critique of the Relationship of Power, Knowledge and Truth, Sobhe emrouz, Tehran [in Persian]

- Khoury,Zaki B. (1996). Implementing the new urban agenda: the case of Ismailia, Egypt,  Environment&Urbanization, Vol 8 No 1 April .

- Lang, J. (2005). Urban Design: A Typology of Procedures and Products, Oxford: Architectural Press.

- Laurian, Lucie, Maxine Day, Michael Backhurst, Philip Berke, Neil Ericksen, Jan Crawford, Jennifer Dixon, and Sarah Chapman.( 2004).What drives plan implementation? Plans, planning agencies and developers, Journal of Environmental Planning and Management 47 (4): 555-77.

- Matland, Richard E. )1995(. Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol.5, No.2 (Apr. 1995) 145-174 pp.

- Mahdavi, M, Mobaraki, M. (2006). Habermas Communication Theory Analysis, Social sciences journal, no 8, 2, Tehran[in Persian].

- Norton, Richard K.( 2005).More and better local planning: A statemandated local planning in coastal North Carolina, Journal of the American Planning Association 71 (1): 55-71.

- Oliveira,V& Pinho,P. (2009).Evaluating Plans, Processes and Results,  Planning Theory & Practice, 10: 1, 35 – 63.

- Pusey, M. (2005). Jurgen Habermas, translated by Ahmad tadaion, Hermes publication, 2rd , Tehran[in Persian]

- Ritzer, J. (2009). Contemporary Sociological Theory , Social Theory: Historical IntroductionMohsen salasi, Elmi publication, Tehran[in Persian]

- Talen, Emily. (1996). After the Plans: Methods to Evaluate the Implementation Success of Plans, Journal of Planning Education and Research.16(2), 79-91.

- Talen, Emily.( 1997). Success, failure and conformance: An alternative approach to planning evaluation, Environment and Planning B: Planning & Design 24 (4): 573-87.