تحلیل زیست‌پذیری در محله های بخش مرکزی شهرها (مورد: بخش مرکزی شهر بروجرد )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

شهرهای امروزی به اصلی‌ترین مکان برای کار و زندگی انسان‌ها تبدیل شده‌اند؛ از این رو با چالش‌های بسیاری در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه هستند. تداوم این روند، کاهش کیفیت زندگی و به دنبال آن کاهش زیست‌پذیری شهرها را در پی خواهد داشت. این پژوهش بر آن است تا میزان زیست‌پذیری بخش مرکزی شهر بروجرد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات اکتشافی_شناختی، از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی_تحلیلی و از نظر داده، از جمله تحقیقات کمی_کیفی است. برای دستیابی به اهداف از دو بخش مطالعات اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید. واحد تحلیل، 230 نفر از سکنه بخش مرکزی شهر بروجرد است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار GIS وSPSS  (آزمون‌های تی‌تک نمونه‌ای، آنووا و فریدمن) و در ترسیم مدل تحلیلی ساختارها از مدل معادلات ساختاریAmos  استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد و شاخص‌های زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد از مطلوبیت بالایی برخوردار است. همچنین در مقایسه بین محلات بخش مرکزی از نظر میانگین شاخص‌ها و ابعاد مشخص گردید که زیست‌پذیرترین محله، محله صوفیان است و دودانگه از کمترین میزان زیست‌پذیری نسبت به سایر محلات برخوردار است. در اولویت‌بندی فریدمن، بعد خدمات، فعالیت‌ها و امکانات شهری در رتبه نخست و بعد اقتصاد شهری در رتبه آخر قرارگرفته است. در مدل معادلات ساختاری که به وسیله نرم افزار ایموس ترسیم شد، در بین ابعاد، بعد اقتصاد شهری بیشترین تأثیر بر عوامل محیطی و زیست‌محیطی را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Viability analysis in neighborhoods of the central part of cities (Item: Central part of Borujerd city)

نویسندگان [English]

 • taher parizadi 1
 • mahdi moradi 2
 • masoumeh saki 3
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Master of Geography and Urban Planner, Kharazmi University of Tehran
 • Ahmadi, Fereshteh. (2014). Evaluating Quality of Life Indicators with Emphasis on the Principles of a Living City (Case Study: Golestan Town in Tehran District 22). Master's dissertation. Islamic Azad University of Tehran. Tehran. (In Persian)
 • Alizadeh, Sajad. (2014). Assessment of viability factors with an emphasis on participatory approach (Case study: Beryanak, District 1, Tehran Municipality). Master's thesis. Islamic Azad University of Tehran. Tehran. (In Persian)
 • Alibabaei, Yahya. (2012). Amos Statistical Software Training Booklet (AMOS). University of Tehran. Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. (In Persian)
 • Bandarabad, Alireza. (2011). The Living City from Foundations to Meaning. (First Edition). Tehran: Azarakhsh Publications. (In Persian)
 • 3. Bandar Abad, Alireza. (2010). Formulation of the principles of the spatial development model and the shape of the habitable Iranian city (case study: Regions 1, 15 & 22 of Tehran). Ph.D. dissertation. Islamic Azad University, Science and Research Branch. Tehran. (In Persian)
 • Clark, David. (2009). Urban world, world city. (Mehdi Gharkhlou & Forough Khazainejad, translators). Tehran: Selection Publishing. (In Persian)
 • Cities plus. (2003). A sustainable urban system: the long term plan for greater Vancouver,  cannada, cities plus.
 • Evans, P. (2002). Livable Cities? Urban Struggles for Livelihood and Sustainability University of California Press Ltd: USA, pp: 2-30.
 • Iranian Center for Statistics. (2011). Population and Housing Census of Lorestan Province. (In Persian)
 • Jafari Asadabadi, Hamzeh. (2013). Study of urban viability for sustainable urban development (studied in Tehran metropolis). Master's dissertation. kharazmi University. Tehran. (In Persian)
 • Khatami, Yahya. (2012). Investigating Different Approaches to Sustainable Urban Land Use. Second Conference on Environmental Planning and Management. Tehran: Tehran University. (In Persian)
 • Larice, M.Z. (2005). Great neighborhood: the livability and morphology of highdensity neighborhoods in urban North America, PhD thesis in University of California, Berkeley.
 • Maccrea, Rod; & Walters, Peter. (2012). Impacts of Urban Consolidation on Urban Liveability: Comparing an Inner and Outer Suburb in Brisbane, Australia, Jurnal Housing, Vol. 29, No. 2, pp 190-206.
 • Mc Nulty, R.h. (1998). whats livability? Presenation a conference sponsored by the seoul (south, Korea) metro Politian.
 • M Wheler, Stephen. (2014). Planning for sustainability, creating a viable, balanced and ecological community. (Mahmoud Jomeh Pour & Shokoufeh Ahmadi, translators). Tehran: Social Science Publishing.
 • Mirmoghtadaei, Mahta; Rafieyan, Mojtaba; & Sangi, Elham. (2010). The concept of intermediate expansion and its necessity in urban neighborhoods. Municipalities, No. 98. (In Persian)
 • Norris, Tyler; & Mary, Pittman. (2000). the health community’s movement and the coalition for heal their cities and communities, public health reports 115: 118-124.
 • Radcliff, B. (2001). Politics, markets and lifesatis faction: the Political economy of human happiness, American Political science Review.
 • Ray Old Berg. (1991). the Great Good place. 
 • Saitluanga, B. (2014). Spatial Pattern of Urban Livability in HimalayanRegion: A Case of Aizawl City, India. Social Indicators  Research , 117, pp: 541-559.
 • Soleimani Mehranjani, Mohammad; Tavallaei, Simin; Rafieyan; Mojtaba; Zanganeh; Ahmad; & KhazaiNejad; Forough. (2016). Urban Sustainability: Concepts, Principles, Dimensions and Indicators. Urban Planning Geography, Volume 4, Issue 1. (In Persian)
 • Sasanpour, Farzaneh; Tavallaei, Simin; Jafari Asadabadi, Hamzeh. (2015). Measuring and assessing urban viability in twenty-two metropolitan areas of Tehran metropolitan area. Regional Planning Quarterly, Vol. 5, No. 18. (In Persian)
 • Southworth, M. (2003). Measuring the Livable City, Built Environment.
 • Van Kamp, Irene; Leidelmeijer, Kees; Marsman, Gooitske; & De Hollander. (2003). Urban environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study, Landscape and Urban Planning, pp 5-18.