ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرایم شهری (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

 محیط جرم همیشه از ماهیت ثابت و فضای کالبدی خاص با محدودیت‌های فیزیکی برخوردار است. انسان همواره در حال تولید تنوع محیطی است و از این ‌رو جرائم شهری با کثرت ملاک‌های ارتباطات اجتماعی افزایش می‌یابد. در تقابل با این زیستگاه جرائم، همه تمهیدات لازم برای پیشگیری از تعامل دو عنصر الحاقی و القایی با عنصر محیطی بایستی به کار گرفته شود. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع و روش، توصیفی _ تحلیلی و به شیوه کتابخانه­ای و میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق نیز 268 نفر از بزهکاران شهر میاندوآب که در کلانتری‌ها و واحدهاى اجرایى ناجا طى بازه زمانی اول فروردین‌ماه تا شهریور سال1395 تحت بازداشت موقت و یا روانه زندان شده‌اند، بوده که به‌ عنوان نمونه، تعداد 122 نفر از این افراد براساس فرمول نمونه‌گیری کوکران انتخاب‌ شده‌اند.  بنابراین به‌ منظور ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری میاندوآب، با استفاده از نظریه‌های روان­شناختی، جامعه‌شناسی جنایی و جغرافیای جرائم شهری به تبیین ادبیات نظری موضوع و در تحلیل میدانی نیز براساس اطلاعات دریافتی از جامعه آماری، به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرداخته ‌شده است. با بررسی الگوی جغرافیایی جرائم شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کوی قره ورن، کوی ولی‌آباد، خیابان جانبازان و کوی وکیل کندی در میاندوآب، با میزان بسیار بالای بزهکاری مواجه است. کیف‌قاپی، تخریب اموال عمومی، ولگردی و تکدی گری، نزاع، درگیری خیابانی و زورگیری از مهم‌ترین جرائم ارتکابى این شهر بوده است. در بررسی تأثیر زیستگاه بر انواع بزهکاری مشخص شد که عناصر محیطی بر وقوع جرائمی مانند سرقت و اعتیاد به مواد مخدر، بیشترین تأثیر را داشته­اند. در بررسی ویژگی‌های اماکن وقوع جرم نیز مشخص شد که تراکم خانه‌های قدیمی با قیمت نازل در بروز بزهکاری بیشترین نقش را داشته است. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عدم طراحى مناسب ساختمان‌ها و وجود کوچه‌های باریک از مهم‌ترین ویژگی‌های کالبدى در بروز بزهکاری بوده‌اند. آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که بین زیستگاه و بزهکاری افراد رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مجموع متغیرهای پیش‌بین «مشخصات کالبدی و اجتماعی کانون‌های جرم خیز، خصوصیات اماکن مناطق، محیط فیزیکی و عناصر اقلیمی»، حدود 32 درصد متغیر ملاک تحقیق بزهکاری را تبیین نمودند که مؤلفه «مشخصات کالبدی کانون‌های جرم خیز»،  بیشترین سهم را در تبیین متغیر ملاک داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Role of Habitat in the Geography of Urban Crimes: A Case Study of Miandoab City

نویسنده [English]

 • Jamal Beigi
Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
 • Adibi Sa'dinejad, Fatemeh and Azimi, Azadeh (2011), "Explaining the security of the urban environment based on physical and design parameters (case of Babolsar city)", Environmental education, Vo. 4, No. 15, winter, pp. 106-81. [in Persian]
 • Ahar, Hassan; Soleimanzadeh, Mahboubeh; Manouchevari Miandoab, Ayoub & Ebrahimpour Lanbaran, Ahd (2015), "Analysis of Urban Security with Emphasis on Crime Indicators Using the AHP-TOPSIS Method", National Conference on New Urbanism , Security and crime prevention in urban spaces, Tabriz, Metropolitan Municipality of Tabriz, Total Judiciary of East AzarbaijanProvince, Retrieve from: http://www.civilica.com/Paper-CPPLANNING01-CPPLANNING01_078.html [in Persian]
 • Ahmadi, Mahnaz (2017), "Investigating the Components of Children's Delinquency",Specialty Publishing Site for Legal Articles of Haghgostar, Retrieve from: www.HaghGostar.ir [in Persian]
 • Ahmadi, Tohid, Timurid, Razieh & Elsan, Mostafa (2011), "Environmental prevention of urban crime", Journal of crime prevention studies, year 6, 19, summer, pp. 30-9. [in Persian]
 • Alavi, Juvent & Haeri, Sanaz (2015), "The Impact of Geography on the Consumption of Sustainable Natural Energy in Iran's Dry and Dry Climate (A Case Study of Traditional Homes in Shiraz and Kashan)", Second National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urbanism. [in Persian]
 • Amiri Raskona, Maedeh & Ashiriyeh, Ruhollah (2014), "The role of urban architecture in reducing crimes", First Congress of Urban Management & City Councils, Center for Development Conferences of Iran, Retrieve from: https://ganj-old.irandoc.ac.ir [in Persian]
 • Beigi, Hossein, Shiryan Nazl, Maryam; Dadaishi Chakan, Mohammad Mahdi & Beigi, Jamal (2015), "Crime Investigation of Apartment Crimes (with Modern Architecture and Urbanism Approach)", National conference on the use of new technologies and technologies for design, calculation and implementation in civil engineering, architecture and urban planning, Maragheh, University. Islamic Azad University of Maragheh, Retrieve from:  https://www.civilica.com/Paper-DCECAU01-DCECAU01_028.html [in Persian]
 • Beigi, Jamal & Yazdani, Hakimeh (2015), "Criminological examination of architecture and urbanization (with the approach of prevention teachings)", National conference on the use of new technologies and technologies for design, calculation and implementation in civil engineering, architecture and urban planning, Maragheh, University. Islamic Azad University of Maragheh, Retrieve from:  https://www.civilica.com/Paper-DCECAU01-DCECAU01_028.html [in Persian]
 • Beigi, Jamal (2016), Criminal Sociology Booklet, Master's Degree in Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Preparation: Mehrdad Teymoori. [in Persian]
 • Dadashi Chakan, Mohammad Mehdi, Ashena, Hamid & Beigi, Jamal (2015), "Environmental Prevention of Crimes in Urbanism and Modern Architecture, A Look at the Defensible Space Theory", National conference on the use of new technologies and technologies for design, calculation and implementation in civil engineering, architecture and urban planning, Maragheh, University. Islamic Azad University of Maragheh, Retrieve from:  https://www.civilica.com/Paper-DCECAU01-DCECAU01_028.html [in Persian]
 • Ganji, Monireh (2015), "The Impact of Urban Architecture and Environments on Prevention of Delinquency with an Emphasis on Environmental Design Approach (CPTED)", International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Infrastructure, Tabriz, Iran, Retrieve from: https://www.civilica.com/Paper-ICICA01-ICICA01_0988.html [in Persian]
 • Gholamhosseini, Rahim, Kalantari, Mohsen & Ahmadi, Farzaneh (2013), "The Impact of Lighting on Urban Security and Tourism Development (Case Study: Shiraz City)", Regional Planning Quarterly, Third Year, No. 9, spring, pp. 75-67. [in Persian]
 • Hatami Nejad, Hossein, Mansouri, Babur & Faeli, Mohammad (2015), "Explaining the Role of Urban Spaces in Preventing Crime and Establishing Security", Geographic Information Magazine, Twenty-Second Period, No. 87, autumn, pp. 76-68. [in Persian]
 • Hedayati, Akbar & Abbasi Elham (2009), "Scientific management of criminal offenses using GIS (Investigation: Types of Crimes in the City of Qazvin)", Police Management Studies, 4th Year, No.2, summer, pp. 177-198. [in Persian]
 • Kalantari, Mohsen and Ayat, Ayatollah (2007), "The Impact of Environmental Conditions on Delinquency and Its Prevention Strategies (Case Study: The Effect of Darkness, Lightness, Silence and Occupation of the Environment on the Type and Rate of Commitment Crimes in Tehran)", Journal of Studies Crime Prevention, Second Year, No. 5, winter, pp. 65-43. [in Persian]
 • Kalantari, Mohsen, Qassari, Mohammad, Jabbari, Mohammad Kazem & Qizilbash, Somayeh (2013), "Geographical analysis of crimes in the central part of the cities (Case Study: Trafficking and Drug Abuse Victims in the Central District of Tehran)", Geographical Quarterly, Year 28, No. 2, No. row 109, Summer, pp. 32-13. [in Persian]
 • Khaki, Gholam Reza (2017), Research Methodology with Dissertation Approach, Tehran: Fuzhan Publishing. [in Persian]
 • Latifi, Gholamreza & Basatian, Seyed Mohammad (2012), "The Security Consequences Caused by Concentration in Tehran Metropolis", Journal of Cultural Sociology, Third Year, No. 1, spring & Summer, pp. 138-123. [in Persian]
 • Mahdnejad, Hafiz; Parhiz, Faryad; Ansarizadeh, Salman & Mojtaba, Hamid (2014), "Spatial Analysis of Mass Crime Centers in Illegal Relationships of Men in Zanjan City (Using GIS Information System)", Journal of Social Security Studies, No. 38, Summer, pp. 145-135. [in Persian]
 • Meshkini, Abolfazl; Gholami, Alireza; Moradinia, Sajjad & Parhiz, Fryad (2011), "Geographic Surveying of Spatial Patterns of Crime in the Informal Settlement Area of Islamabad (Case Study: Buying and Selling Property of Stolen Property)", Journal of Social Security Studies, Vol. 25, Pp. 82-55. [in Persian]
 • Moghani Rahimi, Behnam and Ferbar, Zahra (2013), "Climate and Architecture of Shiraz", Sepehr Magazine, Vo. 22, autumn 2002, pp. 67-64. [in Persian]
 • Najafi Abrand Abadi, Ali Hossein (2008), Criminal Sociology Booklet, Master's Degree in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modares University, Prepared by Mohammadi, Mousizadeh & Abbasi. [in Persian]
 • Payvastehgar, Yaqub, Heidari, Ali Akbar & Kaya, Maryam (2017), "Analysis of urban parks from the perspective of criminology using space layout technique (Case study: Laleh Park of Tehran)", Quarterly Journal of Urban Studies, 6th, No. 22, spring, pp. 26-15. [in Persian]
 • Qalibaf, Mohammad Bagher; Ansari Zadeh, Salman & Parhiz, Faryad (2010), "Investigation and Analysis of the Role of Mass Destruction Corporations in the Occurrence of Urgent Crimes", the Monthly of Municipalities, the Eleventh Year, No. 100, October, pp. 39-22. [in Persian]
 • Salehi, Javad, Pourmohi Abadi, Hussein & Salari Rad, Masumeh (2012), "The Study of Social Factors Affecting Primary and Secondary Childhood Crime", Journal of Cultural Engineering, Seventh Year, No. 73-74, January & February, pp. 139-113. [in Persian]
 • Shams, Majid; Parhiz, Faryad; Mehdnejad, Hafiz; Ghamari, Mostafa; Mohammadi, Kaveh (2012), "Analysis of the relationship between mass and population density in statistical blocks using GIS geographic information systems (Case study of Islamabad, Zanjan's informal settlement area) , Journal of Urban Planning and Research, Third Year, No. 8, Spring, pp. 38-19. [in Persian]
 • Shoae Kazemi, Mehrangiz (2006), "Crime and Prevention Methods", Ma'refat Magazine, No. 103, June, pp. 106-107. [in Persian]
 • Sotoudeh, Hedayat Allah (2014), Social Pathology (sociology of deviations), Twenty-third edition, Tehran: Avaya Noor Publishing. [in Persian]
 • Sotoudeh, Hedayat Allah (2016), Sociology of Social Issues of Iran, Fifth Edition, Tehran: Neda Ariana Publishing. [in Persian]
 • Tagvaei, Ali Akbar, Maroufi, Sakineh & Pahlavan, Somayeh (2013), "Assessment of the Impact of Urban Quality on the Social Relations of Citizens Investigated: Abkouh neighborhood, Mashhad", Quarterly journal of the role of Jahan - Theoretical Studies and Modern Technologies of Architecture and Urban Planning, Vo. 3, No. 1, pp. 54-43. [in Persian]
 • Tavakoli, Mahdi (2005), Identification and analysis of urban crime centers, Master thesis, Department of command and control, Police Department, Amin Police Department, Faculty of Command and Staff. [in Persian]
 • Yavari, Ghaffar (2012), The Impact of Geographical Environmental Factors on Crime Rate with Case Study on Kermanshah City, Master's Degree, Criminal Law and Criminology, Payame Noor University of South Tehran. [in Persian]
 • Atlas, Randall (1999), Environmental Design that Prevents Crime, the construction specifier, Atlas Safety & Security Design, Santamonica.
 • Cozens, Paul Michael & Hiller, David (2005), "Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography University of Glam organ", Pontypridd, UK, Property Management, Vol. 23, No. 5, December, pp. 328-356.
 • Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) Guideline (2017), Revision 1, F2014/00794 Adopted by Council 13 June 2017. Retrieve from: https://www.lakemac.com.au/downloads
 • Lottier, Stuart (1938), "Distribution of criminal offences in sectional regions", Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 29, Issue 3, September- October, PP. 329–344.
 • Nasar, Jack L. and Fisher, Bonnie (1993), "Hot spots of fear and crime: a multi-method investigation", Journal of Environmental Psychology, Vol. 13, Issue 3, September, PP.187– 206.
 • Rostami Tabrizi, Lamya & Madanipour, Ali (2006), "Crime and the city: Domestic Burglary and the bult environment in Tehran", Habitat International, Vol. 30, Issue 4, December, PP. 932-944.
 • Wang, Dawei; Ding, Wei; Lo, Henry; Morabito, Melissa; Chen, Ping; Salazar, JosueJ. & Stepinski, Tomasz (2013), "Understanding the spatial distribution of crime based geospatial discriminative patterns", Computers, Environment and Urban Systems, Vol. 39, May, PP. 93-106.
 • Weisburd, David; Lum, Cynthia & Yang, Sue-Ming (2004), Criminal Careers of Places: a Longitudinal Study, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, Document No. 207824, December.Retrieve from: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/207824.pdf
 • White, Clyde R. (1932), "The relation of felonies to environmental factors in Indianapolis", Social Forces, Vol. 10, No. 4, May, PP. 498– 509.
 • Zhong, Haidong; Yin, Jie; Wu, Jianping; Yao, Shenjun; Wang, Zhanhong; Lv, Zhenhua & Yu, Bailang (2011), "Spatial analysis for crime pattern of metropolis in transition using police records and GIS: a case study of Shanghai, China", International Journal of Digital Content Technology and its Applications,Vol. 5, No. 2, January, PP. 93-105.