بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران با تأکید بر نقش شهرداری (مطالعه موردی: محدوده منطقه 3 شهریزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد- عضو هیات علمی گروه شهرسازی

2 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

3 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد ، یزد

چکیده

 یکی ­از مشکلاتی ­که­ در دهه­ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و برﻧﺎمه­رﻳﺰی ﺷﻬﺮی را در کشورﺗﺤﺖاﻟﺸـﻌﺎع ﺧـﻮد ﻗـﺮارداده، روند روزافزون ﺳﺎخت­وﺳﺎزﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز مسکونی است. تخلف ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزها از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳازی در ﺷﻬﺮهای ایران واقعیتی ریشه­دار و در عین ﺣﺎل در حال ﮔﺴﺘﺮش است و با ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯاﺕﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ آن ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ، همچنان در شهرها و منجمله در محدوده شهرداری منطقه 3 شهر یزد، رو به افزایش است. برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎت ساختمانی لازم است ماهیت ﺍﻳﻦ مسئله و علل وقوع آن ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی، علّی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده‌ها به روش کتابخانه­ای و میدانی جمع­آوری شده­است. براساس یافته­ها60درصد تخلفات ساختمانی منطقه 3 طی سال­های 95-1370 مربوط به ساخت­وسازهای بدون پروانه و 40درصد برخلاف مفاد پروانه بوده است. نگرش مردم نسبت به علل تخلف با نگرش کارشناسان شهرداری یزد کاملاً همسان نیست و مردم عمده­ترین علل را «نقص مدارک، ضعف برنامه­های آموزشی، عدم آگاهی کامل متقاضیان صدور پروانه نسبت به قوانین ساخت­وساز، بوروکراسی اداری، نقض آرا و ضعف نظارت به وسیله شهرداری» می­دانند. همچنین میان نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت­وسازهای مسکونی و وضعیت بوروکراسی اداری در امر صدور پروانه ساختمانی در منطقه 3 شهرداری یزد با وقوع تخلف ساختمانی، رابطه همبستگی نسبتاً بالایی وجود دارد. بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت­­وسازِ شهرداری و نیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری منطقه 3 شهر یزد می­تواند به کاهش تخلفات ساختمانی در این محدوده کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes of Building Violations in Iranian Cities, Emphasizing the Role of the Municipality (Case study: Third Zone of Yazd City)

نویسندگان [English]

  • Najma Esmailpoor 1
  • Zahra Heravi 2
  • Elham Heidari Hamane 3
1 Department of urban planning, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, yazd
2 School, Art and Architecture, Yazd university, Yazd
3 Department of Geography, School of Humanities University of Yazd, Yazd, Iran
- Abubakari A, Romanus Dogkubong, D. (2011), Urbanization and the challenges of development controls in Ghana: A case study of WA Township, Sustainable Development in Africa 13(7), pp:210-235.

- Afzali, R., Hamidi,A., Farhadi, E. (2017), Review and evaluationof construction violations in the peripheral areas of the metropolises (case study: Sardrood city), Journal of Geographical Notion, Vol 8(15), pp. 25- 53, [In Persian].

 -Agheyisi, Justin E.(2016), Evaluating the conformity of informal land subdivision with the planning law in Benin metropolis, Land Use Policy, Volume 59, pp: 602-612

- Ajza Shokouhi, M., Samadi, R., Goudarzi, N, A.,  Ghanbari, M. (2016), Analysis and Study of Building Violations' Reasons in Metropolises, with Emphasis on Urbanism Laws and Regulations Case Study: Zones 3 and 9 of Mashhad, Journal of Geography and Urban Space Development Vol.3 (2), [In Persian].

_  Alnsour, Jamal, Meaton, Julia, (2009), Factors affecting compliance with residential standards in the city of Old Salt, Jordan, Habitat International, Vol 33( 4), October 2009, Pages 301-309.

- Amid, H. (1984), Amid′s Persian Culture,Amir Kabir Publications, Tehran, Iran , [In Persian].
- Aziz poor, M., Hosain zade dalir, k., Esmail poor, N. (2009), Investigation of relationship between rapid horizontal growth of Yazd and population movements, Geography and Environmental Planing, vol 20 ( 2), pp. 105-124, [In Persian].

- Beheshti Roy, M. (1993), Analyzing Structural Effects of Constructional Violations, Master Thesis. Tehran: University of Tehran, [In Persian].

- Esmailpoor, N., Dehghan Kordi, E., Khakian Dehkordi, M. (2015), Causes of construction violations in the cities of Iran with an emphasis on building density and presentation Solutions to reduce it (Case study: Farakhshahr), International Conference on Engineering Sciences Art and Law, Barcelona- Spain, [In Persian].

- Hoseini, S. A. (2006), Technical and administrative concepts of urban and regional rights in Iran. Gilan, Iran: Hagh Shenas Publications, [In Persian].

     - Jimoh, B. A, Al-Hasan, A.Z, Imimole, W.O, and Ahmed, M.B(2017), Contravention of Development Control Measures in Auchi,Edo State, Nigeria, Applied Science Reports, 20 (1), pp: 30-34.

- Kamanroudi Kojour, M., Hosini, F. (2016), Land and Housing Rent and Building Violations in the city of Sanandaj, Human Geography Resaerch Quarterly, DOI: 10.22059/jhgr. 2017.60221, [In Persian].

- Khalili moghadam,  N., Delavar,  M,  R., Hanachi,  P. (2016, December),  Semi-Automatic Illegal Building Detection in Tehran using a Conflation of Pixel-Based Fuzzy XOR Operator Method and Intuitionistic Fuzzy Implications Method, Geospatial Engineering Journal, Vol 7 (4), pp.13-24, [In Persian].

- Khalili moghadam,  N., Delavar, M, R., Hanachi , P.  (2016, September), Semi-Automatic Illegal Building Detection in Urban Areas Using Satellite Images and a Pixel-Based Fuzzy XOR Operator

Method, Geospatial Engineering Journal,  Vol 7 (3), pp. 105-116, [In Persian].

- Mohammadi, J., Mirzaei, s. (2015),  Explaining the status and recognition of factors affecting construction violations in metropolises of Iran (Case Study: Isfahan Fifteen areas ), Geographical Researches Quarterly Journal, Vol 30(2), pp. 195- 214, [In Persian].

- Mohammadi Deh cheshme, M., saeedi, j. (2014), The Analysis of Violations Included in Commissions (Article 100) of Municipality Act based on Comparative Results in Iranian Mega Cities, Academic Journal of Knowledge and Research of Law, Vol 3(1), pp. 139-168, [In Persian].

- Mohammad Ali nezhad, P. (2011), Comparative study of the system of investigation of construction violations in Iran and the United Kingdom, , Master Thesis, University of Tehran.
- Nikpour, A., Fghih abdollahi,  M,  M., seyedalipour,  S, Z.(2015),  Review and analyze the relationship between social capital and building violations( among citizens of babolsar), Journal of Sustainable City, Vol 2(3), pp. 113- 126, [In Persian].

- Pazhuhan, M.,  Darabkhani, R., Jafari, E., Zeinalzadeh, A. (2014), Investigation of effective factors on constructional infraction in small towns (Case Study: Babolsar), Geography and Urban Planning Research, Vol 2(6), pp. 239-252, [In Persian].

- Rukwaro, R. W, (2009), The owner occupier democracy and violation of building by-laws, Habitat International, Vol 33(4), pp:485-498.

- Saeid Nia, A. (2004). Urban constructions. Tehran, Iran: Municipality and Rural Organizations of the Country Publications, [In Persian].

- Sarkheili, E.,Salary, Mohammad., Safavi Sohi, Maryam (2017), Analyzing the Role of Constructional Violations in the Failure of Urban Development Plans of the Tehran Metropolis, Bagh-e Nazar, Vol 14 (51), pp 5-24, Sep 2017, [In Persian].

- Sarkheili, E.,  Rafieian,  M., Bemanian,  M, R. ( 2012),  An investigation of the motives for FAR contravention in Tehran, journal of Urban Management, Vol 10 (30), pp. 145-162, [In Persian].

- Tahmasebi, M, R.  (2009), Construction violations in the process of physical and spatial development of Yazd city, Master Thesis, Payame Noor University, Rezvanshahr, Yazd, [In Persian].

- Talebi, H., Zangi Abadi, A. (2001), Analysis of Human Development Indices: Identifying the Contributing Factor in Big Cities, Geographical Researches Quarterly Journal, Vol 16 (1), pp. 124- 142, [In Persian].