نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی شهری،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه برنامه ریزی شهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

3 شهرسازی، هنر و معماری، تربیت مدرس، تهران

چکیده

توسعه‌ شهرها، افزایش جمعیت افراد و شدت گرفتن شهرنشینی موجب پدید آمدن مسائل متعددی در زمینه‌ها‌ی مختلف مانند فرسودگی و افول کالبدی در بیشتر شهرهای جهان شده است. این موضوع علاوه بر ایجاد اثرات کالبدی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به محلات شهری تحمیل نموده است. بنابراین بررسی، سنجش و شناخت این پیامدها و اتخاذ راه­حل برای برون­رفت از شرایط موجود و ارتقای آن ضروری می­نماید. هدف از این پژوهش، تبیین رویکرد طب سوزنی شهری در راستای تدوین چارچوب ارزیابی و ارائه‌ راهکارهای محلی به منظور ساماندهی مسائل و معضلات موجود در مقیاس محلات شهری است. پژوهش حاضر در هدف، بنیادی _ کاربردی، از نظر ماهیتِ پژوهشی، توصیفی _ تحلیلی و به لحاظ روش، از ساختار توصیفی _ پیمایشی بهره می‌گیرد. محله‌ تجریش در شهر تهران به عنوان محدوده‌ مطالعه این پژوهش انتخاب شده است. این محله یکی از هسته­های تاریخی شهر تهران بوده و نقش فرامحلی به واسطه‌ وجود پتانسیل‌های متعدد به خود گرفته است. اما امروزه با مشکلاتی مانند فرسودگی و افول کالبدی، مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی درگیر است. در تحقیق پیشِ رو برای سنجش راهکارهای طب سوزنی شهری در محدوده مطالعه، ابتدا پس از مرور پایگاه نظری، ابزارها و راهکارهای طب سوزنی شهری، به تبیین نظام­های تأثیرگذار در ابعاد کالبدی _ محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای مشخص نمودن پهنه­های مداخله در محله تجریش پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از روش تحلیل شبکه، به تحلیل نتایج حاصل از عواملی مانند ذی­نفعان مؤثر در محدوده، نتایج احتمالی طب سوزنی شهری و نیز محرک­های مؤثر در محدوده اقدام شده است. سپس در راستای اعمال محرک‌های طب سوزنی شهری بر پهنه‌های مداخله، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم­افزار(Expert Choice)، اولویت­بندی محرک­ها صورت گرفته و پس از آن با بهره­گیری از تکنیک سوات(SWOT) به تحلیل پهنه­های مداخله پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد، مکان­هایی مانند بازار تجریش، روددره مقصودبیک، بوستان آرزو و موزه موسیقی، حساس­ترین نقاط محله را برای اعمال محرک­های مداخله تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving the Quality of Residential Neighborhoods using Urban Acupuncture Approach in Tajrish Neighborhood

نویسندگان [English]

 • javad mahdianpoor 1
 • mohammad taghavi zavareh 2
 • hamidreza saremi 3

1 Urbanplanning,Art and Architecture facultyو Tarbiat modares university

2 urban planning department Tarbiat modares university

3 urbanism, art and architecture, tarbiat modares, tehran

چکیده [English]

Urban development, population growth, and intensified urbanization have led to a variety of issues such as physical distress and decay in most cities around the world. Besides triggering physical effects, this has imposed plenty of economic and social consequences on residential neighborhoods. Therefore, it seems essential to investigate, assess, and acknowledge these consequences and to adopt solutions to alleviate the present conditions. The purpose of this study is to explain the urban acupuncture approach for improvement of the quality of residential neighborhoods and presentation of local solutions for management of the problems encountered in residential neighborhoods. In fact, the research seeks to address the notions, principles, and criteria in urban acupuncture in the urban neighborhood scale and apply them to the Tajrish neighborhood in Tehran, Iran. In general, urban acupuncture involves three stages of executive action. In the first stage, the objectives of the interventions are determined after an analysis of the conditions and dominant economic, social, and environmental system. Once the goals are defined, the intervention range is specified, and the points within each region, sub-systems, and stimuli are then determined. In the second stage, the measures and interventions pertaining to each point and the effects and results of the interventions are explained. The important point here is the necessity of appropriateness of the interventions to the conditions of each point and to the effective area for achievement of the desired and expected outcomes. In the third and final stage of measures, the intervention times are planned. The present descriptive-analytical survey involves a fundamental and applied study. The Tajrish neighborhood was selected as the area under investigation. It is a historic core of the city with an extra-local role due to its several potentials, but is confronted today with problems such as physical distress and decay and environmental, economic, and social issues. For evaluation of urban acupuncture solutions within the area investigated in the present study, the theoretical framework, tools, and solutions in urban acupuncture were first reviewed, and the systems affecting the physical, environmental, social, and economic aspects were then explained for specification of the zones of intervention. Next, we analyzed the results obtained by factors such as the influential beneficiaries, probable outcomes of urban acupuncture, and effective stimuli within the area using the method of network analysis and the DC, PRP, and PCI indicators. For the application of urban acupuncture stimuli to the intervention zones, they were then prioritized using thirty mental images for the examination of the residents’ spatial perception, Hierarchical Analysis Process (AHP), and the Expert Choice software, followed by an analysis of the intervention zones using the SWOT technique. A comparative method was used for presentation of the solutions given successful acupuncture experiences and the facilities and limitations of the neighborhood. The research results indicate that sites such as Tajrish Market, Maqsud Beyk River Valley, Arezu Park, and Museum of Music are the most sensitive points in the neighborhood for application of the intervention stimuli.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Acupuncture
 • residential neighborhood
 • Tajrish Neighborhood
 • Network Analysis

Amato, f., Bellarosa, S., Biscaglia, G., Catalano, L., Graziadei, A., Metta, A.,   Scaringi, F. (2015). “Serpentone Reload” an experience of citizens involvement in regeneration of peripheral urban spaces. Computational Science and its Applications--ICCSA 2015(698-713). Springer, Cham.

Azizi, M., Bahareh, B., (2017). The role of development stimulus projects in the rehabilitation of the central tissues of cities (Case Study: Historical Context of Yazd City (. Journal of Honarhaye Ziba, No.  4, 5-16. [ in Persian].

Baft Shahr Consulting Engineers., (2003). Study of Urban Development Issues in Region 1, Additional studies of the spatial and spatial organization, Department of Urban Planning and Architecture, Tehran municipality.  [ in Persian]. 

Bardauskaite , G. (2011) .Compost City. Sustainable Urban Design ,1-32.

Bohannon, L.(2004). the urban catalyst concept: toward successful urban revitalization. Master Thesis of Landscape Architecture, VIRGINIA.

Casagrande, M. (2011). Urban Acupuncture. World Architecture.

Gladwell, M .(2009). Difference, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big. United States: Little Brown.

Harjoko, T. Y. (2009).Urban Acupuncture: An Alternative. Informal Settlements and Affordable Housing. 1-15.

Harjoko, T.Y. (2009). Urban Kampung: Its Genesis and Transformation into Metropolis, with particular reference to Penggilingn, Jakarta, ISBN-10: 3639081900; ISBN-13:978-3639081909, VDM Verlag Dr. Muller Publisher.

Houghton, K., Foth, M., & Miller, E. (2015). Urban Acupuncture: Hybrid Social and Technological Practices for Hyperlocal Placemaking. Journal of Urban Technology, 3-19.

Iaconesi, S., & Persico, O. (2014). Urban acupuncture in the era of ubiquitous media. J Community Inf.

Kaye, L (2010). Could cities' problems be solved by urban acupuncture?

Kim KS, Choi YS. (2015). Incremental iteration method for fast page rank computation. Proceedings of the 9th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication.

Lerner, J. (2014). Urban Acupuncture. Washington: Island press.

Manistar Parse Consulting Engineers., (2009). Tehran Neighborhood Identity Structural Design, Tajrish Neighborhood, Tehran. [ in Persian].

  BIBLIOGRAPHY  Marzi, M., & Ancona, N. (2004). Urban acupuncture, a proposal for the renewal of Milan’s urban ring road. ISoCaRP Congress. Milan,Italy.

McDonough, W. and M. Braungart (2002), Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Thins. North Point Press

Mohamadi, R., (1994). Acupuncture, Mystery of the health, Quarterly of Parastari va Mamayi e Iran, 1-5.  [ in Persian].

 

   Newman, M. (2009), Networks: an introduction: Oxford University Press,.

  Opsahl .T, Agneessens. F, and Skvoretz. J (2011). "Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths," Elsevier.

  Shidan, C., & Qian, S. (2011). “Urban Acupuncture” Strategy in the Urban Renewal. Wuhan, China: Department of Architecture, School of Urban Design, Wuhan University.

  Stupar, A., & Savcic, V. (2009). The New Urban Acupuncture: Intermodal Nodes between Theory and Practice. 499-505.

  Taylor, J. L. (1987), ‘Evaluation of the Jakarta Kampung Improvement Program, in Skinner, J., John L. Taylor and Emiel A. Hegelin, Shelter Upgrading for the Urban Poor: Evaluation of the Third World Experience.

  Tortosa, L., Vicent, J., Zamora, A., & Oliver, J. (2010). A Neural Network Model to Develop Urban. In International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, 31-40.

  Weiss  K.,  Hamann  M.,  Kinney  M.,  Marsh  H.,  (2011).  Knowledge  Exchange    and Policy  Influence  in  a  Marine  Resource  Governance  Network,  Journal  of  Global Environmental  Change.

  Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows. The police and neighborhood safety  , 1-9.