ادراک امنیت در فضاهای شهری (مورد مطالعه پهنه های پارک سرخه حصار شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 اسنادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

پارک­ها یکی از مهمترین فضاهای شهر تهران به حساب می­آیند. پارک جنگلی سرخه­حصار به عنوان یکی از قدیمی­ترین و بزرگترین پارک­های جنگلی شهر تهران که در محل گره­های شلوغ شهری قرار گرفته، دارای کارکردهای منحصر به فردی است. استفاده مطلوب از این فضا زمانی صورت می­گیرد که استفاده­کنندگان در آن احساس امنیت نمایند. با توجه به گستردگی بالای پارک و پهنه­بندی موجود در آن نمی­توان از یک ادراک واحد از امنیت در پارک سرخه­حصار بحث نمود. بر همین اساس سئوال اصلی پژوهش این است که شهروندان مراجعه­کننده به پهنه­های مختلف پارک سرخه­حصار چه ادراکی از ابعاد مختلف امنیت موجود در این پهنه­ها دارند و آیا این ادراک در پهنه­های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. روش تحقیق مبتنی بر روش کمی با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. در این پژوهش با توجه به قلمرو مکانی مورد مطالعه، علاوه بر نمونه­گیری از مراجعه­کنندگان به پارک، اقدام به نمونه­گیری از فضا و زمان نیز شده است. یافته­های به دست آمده از 504 مراجعه­کننده به پارک از طریق نرم­افزارهای SPSS و GIS مورد تحلیل قرار گرفت. شش بُعد ادراک از امنیت در پنج پهنه پارک سرخه­حصار دارای پایایی بوده و میزان ادراک امنیت مالی، حیثیتی، اموال عمومی و نظم عمومی در پهنه­های پارک دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. ادراک کلی از امنیت مراجعه­کنندگان به پارک از طریق تجمیع نمرات آنها در شش بُعد امنیت حاصل شد. یافته­های به دست آمده از ادراک کلی امنیت در پهنه­های مختلف پارک سرخه­حصار نشان می­دهد که بالاترین و پایین­ترین میزان میانگین ادراک کلی از امنیت به ترتیب مربوط به پهنه­های اقامت، انتظار، تفریح و پیاده­روی و هنرهای محیطی است. تفاوت ادراک کلی از امنیت در پهنه­های مختلف به لحاظ آماری معنادار است. استفاده از شهروندان به عنوان عوامل افزایش ادراک امنیت، افزایش تعداد پُست­های نگهبانی و گشت­زنی نیروی انتظامی و شهرداری، استفاده از دوربین مداربسته، تقویت آنتن­دهی تلفن­همراه و تجهیز روشنایی معابر فرعی و احداث نورافکن­های خوشه­ای از جمله راهکارهای ارتقای ادراک امنیت در پهنه­های مختلف پارک سرخه­حصار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security perception in urban spaces (Case study of Sorkheh Hesar park areas)

نویسندگان [English]

  • Alireza Karimi 1
  • hossein daneshmehr 2
1 Sociology, Faculty of Literature and Humanities, university of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Assistant Professor
Abdol Rahmani, R. (2004). “Community-based Police and Local Security”, Daneshe Entezami Journal, Vol.6, No. 4, 29-40. [in Persian]

Alavi, S. A., Ghasemi, A., & Ahmad Abadi, A. (2013). “Evaluation and Analysis of Urban Sprawl: 6th district of Tehran”, Modarese Olome Ensani- Barnamerizi va Amayeshe Faza, No. 1, 127-150. [in Persian]

Bayat, B. (2009). Sociology of feeling Security, Tehran: Amirkabir Press. [in Persian]

Brownlow, A. (2005). “A geography of men’s fear”, Geoforum, 36(5), 581-592.

Cohen, D. A., Marsh, T., Williamson, S., Derose, K. P., Martinez, H., Setodji, C. & McKenzie, T.L.  (2010). “Parks and physical activity: Why are some parks used more than others?”, Preventive Medicine, Vol. 50, Supplement, Pp. S9-S12.

Evans, D. & Fletcher, M. (2008). “Fear of crime: testing alternative hypothesis”, Applied Geography, Vol. 20, Pp. 395-411.

Garousi, S., Mirzaie, J. & Shahrokhi, E. (2007). “Investigating the Relationship Between Social Trust and Sense of Security (Study of Female Students of Jiroft Azad University)”, Daneshe Entezami Journal, Vol. 9, No. 2, 26-39. [in Persian]

Ghaffari, Gh. (2011). Social Capital and Security, Tehran: Jame Shenasan Press. [in Persian]

Ghorbani, R., Pour Mohammadi, M. A. & Beheshti Roi, M. (2011). “An Analysis of the Typology of Urban Parks in East Azarbaijan Province Using the Granz Analytical Model”, Motaleat va Pajohesh-haye Shahri va Mantaghai Journal, Vol. 2, No. 8, 19-38. [in Persian]

Goli, A. (2011). “Women and Security in Urban Public Spaces: Shiraz Azadi Park”, Jame-shenasie Tarikhi Journal, No. 2, 143-165. [in Persian]

Gray, E., Jackson, J. & Farrall, S. (2011). “Feelings and Functions in the Fear of Crime, Applying a New Approach to Victimization Insecurity”, British Journal of Criminology, 51, 75-94.

Hashim, N. H. M., Thani, S. K. S. O., Jamaludin, M. A. & Yatim, N. M. (2016). “A Perceptual Study on the Influence of Vegetation Design towards Women's Safety in Public Park”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 234, 280 – 288.

Hiborn, J. (2009). Dealing with crime and disorder in urban parks, U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services, center for problem–oriented policing. No. 9.

Hilinski, C.M., Pentecost Neeson, K. E. & Andrews, H. (2011). “Explaining the Fear of Crime Among College Women, in Their Own Words”, The Southwest Journal of Criminal Justice, 8(1), 112–127.

Hobbes, T. (2010). Leviathan, Translated by Hossein Bashirieh, Tehran: Nai Press. [in Persian]

Hosseini, H. (2007). “The sense of security Theoretical reflection based on research findings”, Amneiat Journal, Vol. 5, No. 4, 7-51. [in Persian]

Ibrahimzadeh, E. & Rusta, M. (2016). “Assessment and Analysis of the Security of Urban Parks: Jahrom City”, Geography va Amayeshe Shahri Journal, No. 6, 37-52. [in Persian]

Ja'fari Dolatabadi, A. (2010). “The Place of Security in Iran's Criminal Policy”, Ph.D. Thesis, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University. [in Persian]

Khoshroozadeh, J. (2003). “Press and National Security of the Islamic Republic of Iran”, Andishye Enghelabe Eslami, No. 6, 194-209. [in Persian]

Kozegar Kalji, L., Zarghami, S. & Aghaie, P. (2014). “Measuring the Sense of Social Security in Public Green Spaces: Tehran Mellat Park”, Pajoheshname Geographye Entezami, Vol. 2, No. 7, 139-156. [in Persian]

Lindstrom, M. (2008). "Social capital, anticipated ethnic discrimination and self- reported psychological health: A population- based study", Social Science & Medicine, 66 (1): 1-13.

Macmillan, R., Nierobisz, A. & Welsh, S. (2000). “Experiencing the Streets: Harassment and Perceptions of Safety among Women”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 37, 306-322.

Mair, Ch. (2010). “Neighborhood stressors and social support as predictors of depressive symptoms in the Chicago Community Adult Health Study” Health & Place, 16 (5), Pp. 811-819.

Mandel, R. (1998). National security variable, Translated by Pajoheshkade Motaleate Rahbourdi, Tehran: Pajoheshkade Motaleate Rahbourdi Press. [in Persian]

McCrea, R., Shyy, T., Western, J. & Stimson, R. J. (2005). “Fear of Crime in Brisbane, Individual, Social and Neighborhood Factors in Perspective”, Journal of Sociology, The Australian Sociological Association, 41, 7-27.

Mouzen Jami, M. H. (1999). “An Introduction to Security and its Components”, Daneshe Entezami Journal, No. 1, 38-85. [in Persian]

Nasiri, Gh. (2002). “The Meaning and Pillars of Security Sociology”, Rahbourd Journal, No. 26, 112-133. [in Persian]

Novin, P. (2008). “The Concept of Public Order in law”, Hoghoghe Asasi Journal, No. 10. [in Persian]

Owen, T. (2003). “Measuring human security: Overcoming the paradox”, Human Security Bulletin, 2 (3), Pp. 1-11.

Rahnama, M. R. & Hosseini, S. M. (2016). “Study of the Sense of Security in Parks in Area 4 of Mashhad”, Motaleate Amneiate Ejtemaee, No. 47. 229-253. [in Persian]

Sharbati, A. (2016). “Evaluating the Safety of Passengers in Urban Public Spaces (Case study: Forest parks, Nursery and Algeria Townships)”, Pajoheshname Nazm va Amneiate Entezami Journal, Vol. 9, No.2, 1-22. [in Persian]

Shayegan, F. & Rostami, F. (2011). “Social Identity and Security Feeling: Tehran Women”, Barnamerizye Refah va Tosehe Ejtemaee Journal, No. 9, 151-183. [in Persian]

Sreetheran. M. & Van den Bosch, C. C. K. (2014).  “A socio-ecological exploration of fear of crime in urban green spaces – A systematic review”, Urban Forestry & Urban Greening, 13 (1), 1-18.

Sreetheran. M. & Van den Bosch, C. C. K. (2015). “Fear of crime in urban parks? What the residents of Kuala Lumpur have to say?”, Urban Forestry & Urban Greening, 14 (3), Pp. 702-713.

Stafford, M., Chandola, T. & Marmot, M. (2007). “Association between Fear of Crime and Mental Health and Physical Functioning”, American Journal of Public Health, 97, 2076-2081.

Sutton, R. M. & Farral, S. (2005). “Gender, Socially Desirable Responding and the Fear of Crime: Are Women Really More Anxious about Crime?”, British Journal of Criminology, 45(2), 212-224.

Taghvaei, M. & Haghighat, M. (2015). “Spatialization of Parks in Tehran and Its Influence on Social Security Sense Case Study: Lavizan and Police Parks”, Geography Journal, No. 44, 161-181. [in Persian]

Tajik, M. R. (1999). “Security Protocols in the Islamic Republic of Iran (1997-1999)”, Siasate Khareji Journal, Vol. 13, No. 4, 987-1018. [in Persian]

Takye Khah, J., Varmarziyar, M., Rahmani, Sh. & Mojaradi, H. M. (2013). “The Pathology of Sanandaj Parks and Amusement Parks”, Pajohesh-haye Rahbourdye Amneiat va Nazme Ejtemaee Journal, Vol. 2, No. 6, 131-144. [in Persian]

Tandogan, O. & Ilhan, B. S. (2016). “Fear of Crime in Public Spaces: From the View of Women Living in Cities”, Procedia Engineering, 161, 2011 – 2018.

Valipour Zeromi, S. H. (2002). “Income on foundations of Security Social”, Rahbourd Journal, No. 26, 134-157. [in Persian]