گرداب رسمیت و غیررسمیت؛ واقعیت دنیای برنامه‌ریزی در مواجهه با بافت‌های ناکارآمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی و معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تهران، ایران

2 گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

نظام برنامه‌ریزی در ارتباط با تحولات شهرنشینی کشور باوجود تلاش­های انجام داده در حوزه تئوری و عمل (اما در قالب رسمی) نتوانسته از روند رو به افزایش مشکلات و معضلات شهری جلوگیری کند. در حالی که زندگی برای شهروندانی نزدیک به یک سوم جمعیت شهری کشور در شرایطی نابسامان است، ولی منفعت‌های رشد شهری نصیب نقوش غیررسمیِ باقدرت یا نقوش رسمیِ استفاده‌کننده از رسوم غیررسمی می‌شود. ازاین رو نظام برنامه‌ریزی در واقعیت، با رسوم و نقوش غیررسمی تداخلی دارد که شفاف و آگاهانه نیست و در مطالعات انجام شده نیز کمتر به آن پرداخته شده است. با توجه به تمرکز کنونی رسوم و نقوش رسمی و غیررسمی به بافت‌های ناکارآمد، هدف این تحقق بررسی چگونگی برخورد این رسوم و نقوش باهمدیگر و ارائه یک چارچوب مفهومی برای مواجهه برنامه‌ریزی رسمی با غیررسمیت‌ها در این محدوده است. بدین منظور روش تحقیق پژوهش حاضر متأثر از ماهیت پرسش پژوهش بر مبنای مطالعه اسنادی، کتابخانه‌ای و همچنین روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی، تهیه و تنظیم شده است. در مقاله حاضر دیدگاه و تجربیات اندیشمندان در ارتباط با این مسئله و زمینه برنامه‌ریزی و عوامل تحت تأثیر در این مواجهه با توجه به شرایط شهرنشینی کشور و به ‌طور ویژه تجربیات و نتایج مطالعات صورت گرفته در بافت فرسوده، تحلیل شده است. در نهایت برای برون‌رفت از این شرایط، چارچوبی مفهومی متناسب با شرایط حاکم بر کشور با تأکید بر پرداختن جدی‌تر به ابعاد اجتماعی و تأثیرپذیری سایر ابعاد از آن در برنامه‌ریزی، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formal and informal Sector of Whirlpool; the Reality of the Planning Discipline Encounter with Malfunction Areas

نویسندگان [English]

  • mohammadreza pourjafar 1
  • faramarz rostami 2
1 Department of urban design and planning, School of Art and Architecture, University of Tarbiat Modare, TEHRAN, IRAN
2 Urban and Regional Planning Department, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Amakchi, H. (2016). Economic Prosperity: Fundamental dimensions of successful urban regeneration. HAFTSHAHR, 4(No. 51,52), 6-8. [in Persian].

Aminzadeh, B., & Rezabeighi Sani, R. (2012). Evaluation of Public Participation in Tarhhaye Manzar Shahri (Urban Landscape Plans). Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 17(3), 29-40. [in Persian]. doi:10.22059/jfaup.2012.30371

Andalib, A. (2010). Principles for Urban Renovation. Tehran: Azarakhsh. [in Persian].

Andalib, A. (2017). Explaining Principles of Symmetric Renovation in Deteriorated Urban Fabrics. The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, 14(48), 5-16. [in Persian].

Asadie, I., & Zebardast, E. (2013). Analysis of sprawl pattern in Tehran metropolitan region: with focus on impacts of decision-making and growth control fragmentation. Scientific Journal Management System, 6(11), 89-106. [in Persian]. doi:10.30480/aup.2013.113

Assche, K. V., Beunen, R., & Duineveld, M. (2014). Formal/Informal Dialectics and the Self-Transformation of Spatial Planning Systems: An Exploration. Administration & Society, 46(6), 654–683.

Athari, K. (2016). life quality involved in confrontation of benefit and concepts in city and informal settlement. Journal of the 2nd Iranian award for the best urban regeneration practices, 4, 92-95. [in Persian].

Bahraini, H., Izadi, M. S., & mofidi, M. (2014). The Approaches and Policies of Urban Renewal from" Urban Reconstruction" to "Sustainable Urban Regeneration". Scientific Journal Management System, 3(9), 17-30. [in Persian].

Barak Pour, N., & Assadi, I. (2009). management and urban governance. Tehran: University of Art. [in Persian].

Cleaver, F. (2002). Reinventing institutions: Bricolage and the social embeddedness of natural resource management. The European journal of development research, 14(2), 11-30.

Daneshpour, S. A., Behzadfar, M., Barakpour, N., & Sharafi, M. (2017). Participatory Planning Environment: A Conceptual Model for Analysis of Effective Factors in Citizen Participation in Planning. Scientific Journal Management System, 9(18), 23-42. [in Persian]. doi:10.30480/aup.2017.510

Ebrahimnia, V., & Daneshpour, Z. (2017). Policy-making in Tehran: exploring the dichotomy of integration- disintegration. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 22(1), 15-28. [in Persian]. doi:10.22059/jfaup.2017.62262

First vice president. (2017). Urban regeneration project of Sirus neighborhood malfunction area began.   http://udrc.ir/1686

Flyvbjerg, B. (2004). Phronetic planning research: Theoretical and methodological reflections. Planning Theory & Practice, 5(3), 283-306.

Flyvbjerg, B., & Richardson, T. (2002). Planning and Foucault: In Search of the Dark Side of Planning Theory. In P. Allmendinger & M. Tewdwr-Jones (Eds.), Planning Futures: New Directions for Planning Theory (pp. 44-62). London Routledge.

Forester, J. (1989). Planning in the Face of Power. Berkeley, Calif.: University of California Press.

Forester, J. (1999). The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes: Mit Press.

Friedmann, J. (2002). The prospect of cities: U of Minnesota Press.

Ghassemi Esfahani, M. (2016). A review of the quality problems in urban regeneration. HAFTSHAHR, 4(No. 51,52), 9-9. [in Persian].

Hadi Zonooz, B. (2016). Demand for Quality: Key success factors in achieving maximum satisfaction and desirability/ Interview with Behrouz Hadi Zonooz. HAFTSHAHR, 4(No. 51,52), 62-63. [in Persian].

Hbibi, M. (2016). Urban Regeneration in Theory and Practice/ Interview with Seyyed Mohsen Hbibi. HAFTSHAHR, 4(No. 51,52), 55-59. [in Persian].

Hillier, J. (2003). Shadows of power: an allegory of prudence in land-use planning: Routledge.

Hillier, J. (2009). Shadows of power: an allegory of prudence in land-use planning (K. Poladi, Trans.). Tehran: Azarakhsh. [in Persian].

Holston, J. (1998). Spaces of insurgent citizenship. Making the invisible visible: A multicultural planning history, 2, 37-56.

Holston, J. (2008). Insurgent citizenship: Disjunctions of democracy and modernity in Brazil: Princeton university press.

Hosseini Dehaghani, M., & Basirat, M. (2016). A Game Theory Approach to the Analysis of Urban Power Games: Analysis of Construction Building Processes in Tehran Metropolis. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 21(1), 91-100. [in Persian]. doi:10.22059/jfaup.2016.59692

Hosseinioon, S. (2016). The informal life style as the informal life quality. Journal of the 2nd Iranian award for the best urban regeneration practices, 4, 50-51. [in Persian].

Houdsony, H. (2015). Urban regeneration management with particular reference on local governance (Case study: City of Tehran). Tarbiat Modares University, Tehran. [in Persian].

Imani Shamlou, J., & Rafeian, M. (2016). Powerand Re-definition of Urban Planning Theory (with an Emphasis on Political Economy in Oil-Based Economies)

Rahbord Journal, 25(80), 287-320. [in Persian].

Imani Shamlou, J., Rafeian, M., & Dadashpour, H. (2016). Urban Speculation and Spatial Segregation (Analysis of Spatial Evolution of Tehran Metropolis in the Context of Oil-Based Economy). Geopolitics Quarterly, 12(41), 104-135. [in Persian].

Izadi, M. S. (2016). Director's Note. HAFTSHAHR, 4(No. 51,52), 2-2. [in Persian].

Kazemian, G. (2005). explanation of relation between the governance and power structure and organizaing of space in Tehran metropolitan region (A try to modeling). (PHD), Tarbiat modarres, Tehran. [in Persian].

Kazemian, G., & Jalili, M. (2015). Key Stakeholders Power Analysis of Policy Making Process in Tehran’s Strategic-Structural (Comprehensive) Plan (1999-2011). Scientific Journal Management System, 8(15), 139-158. [in Persian]. doi:10.30480/aup.2015.15

Kazemian, G., & Mirabedini, Z. (2011). Pathology of Integrated Urban Management for Tehran in view of Policy and Decision Making. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 3(46), 27-38. [in Persian].

Kheyroddin, R., Kamyar, G., & Dalaei Milan, E. (2017). Balancing between property right and public interests in urban regeneration measures (from interests conflict to legal balance ). Iran University of Science & Technology, 4(4), 21-40. [in Persian].

Lotfi, S. (2011). Culture-led Regeneration: A Reflection upon Cultural Fundaments and the Act of Regeneration. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 3(45), 49-62. [in Persian].

McFarlane, C. (2012). Rethinking Informality: Politics, Crisis, and the City. Planning Theory & Practice, 13(1), 89–108.

Miraftab, F. (2006). Feminist praxis, citizenship and informal politics: reflections on South Africa's anti-eviction campaign. International feminist journal of politics, 8(2), 194-218.

Miraftab, F. (2009). Insurgent planning: Situating radical planning in the global south. Planning Theory, 8(1), 32-50.

Mohammadi, F., Rezazadeh, R., & Rafieian, M. (2015). Analysis of effects of social capitals on participation to improve urban dilapidated areas Case Study: Imamzadeh Hassan neighborhood, district 17, Tehran. Scientific Journal Management System, 7(14), 25-36. [in Persian]. doi:10.30480/aup.2015.82

Mohammadi, K., Razavian, M., Sarrafi, M., & Gholamhoseini, E. (2014). Public-Private Sectors Partnership in Renovation of Distressed Areas in 9th Region of Tehran Municipality. Journal of Urban Economics and Management, 2(8), 109-127. [in Persian].

Mohebifar, A., Sobhiyah, M. H., Rafieian, m., Hasas yegane, Y., & Elahi, S. (2017). Governance of distressed areas regeneration program of Tehran with network approach. The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, 14(53), 5-14. [in Persian].

Moroni, S. (2010). An evolutionary theory of institutions and a dynamic approach to reform. Planning Theory, 9(4), 275-297.

Mukhija, V., & Sideris, A. L. (2015). Reading the Informal City: Why and How to Deepen Planners’ Understanding of Informality. Journal of Planning Education and Research, 35(4), 444–.

Nourian, F., & Ariana, A. (2012). Analyzing Judicial Support for Public Participation in Urban Regeneration Case Study of Imam Ali Square (Ateegh) in Isfahan. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 17(2), 15-28. [in Persian]. doi:10.22059/jfaup.2012.30156

Nourian, F., & Nattaj, A. (2016). Parameters of Capacity of Redevelopment in Babol Old District. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 21(3), 27-38. [in Persian]. doi:10.22059/jfaup.2016.61100

Pasquetti, S., & Picker, G. (2017). Urban informality and confinement: Toward a relational framework. International Sociology, 32(4), 1-13.

Pethe, A., Nallathiga, R., Gandhi, S., & Tandel, V. (2014). Re-thinking urban planning in India: Learning from the wedge  between the de jure and de facto development in Mumbai. Cities, 39, 120–132.

Piran, P. (2016). Quality inquiry: looking for the missed gusto/Interview with Parviz Piran. HAFTSHAHR, 4(No. 51,52), 52-54. [in Persian].

Porter, L. (2011). Informality, the Commons and the Paradoxes for Planning: Concepts and Debates for Informality and Planning. Planning Theory & Practice, 12(1), 115–120.

Rafieian, M., Hesamian, F., & Haddadan, K. (2010). Land Development Management in Deteriorated Urban Fabric with Focus on Smart Growth Approach (Case Study: Yaft Abad, Tehran). Scientific Journal Management System, 2(3), 81-96. [in Persian]. doi:10.30480/aup.2010.202

Razzaghi Asl, S., & Khoshghadam, F. (2018). Application of Smart Growth in Designing Urban Deteriorated Areas from the Perspective of Experts and People, Case Study: Farahzad Community. Armanshahr Architecture & Urban Development, 10(21), 149-159. [in Persian].

Rogers, L. F., & Murphy, E. (2014). Informal strategies of power in the local planning system. Planning Theory, 13(3), 244–268.

Roy, A. (2005). Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning. In Journal of the American Planning Association (Vol. 71, pp. 147-158): Routledge.

Roy, A. (2009). Why India cannot plan its cities Informality, insurgence and the idiom of urbanization. Planning Theory, 8(1), 76–87.

Roy, A. (2011). Urbanisms, worlding practices and the theory of planning. Planning Theory, 10(1), 6-15.

Sandercock, L. (1997). Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities: Wiley.

Sandercock, L. (1998). Framing insurgent historiographies for planning. Making the invisible visible: A multicultural planning history, 1-33.

Sarkheyli, E., Pourjafar, M. R., & Rafieian, M. (2014). Assessing the Convergence Effects of Religious and Economic forces on the Contemporary Changes in Form and Shape of Samen Region, Mashhad. Scientific Journal Management System, 3(12), 87-101. [in Persian].

Sarkheyli, E., Rafieian, M., & Taghvaee, A. A. (2016). Review the Conflict Management Pattern of Beneficiaries and Influentials in Megaprojects of Mashhad City. Geography And Development Iranian Journal, 14(45), 141-158. [in Persian]. doi:10.22111/gdij.2016.2926

Sarrafi, M. (2016a). Redefinition of quality concept in informal settlements. Journal of the 2nd Iranian award for the best urban regeneration practices, 4, 18-20. [in Persian].

Sarrafi, M. (2016b). We create the space and the space also makes us/ Interview with Mozaffar Sarrafi. HAFTSHAHR, 4(No. 51,52), 60-61. [in Persian].

Schoon, S., & Altrock, U. (2014). Conceded informality. Scopes of informal urban restructuring in the Pearl River Delta. Habitat International, 43, 214-220.

Shafaei, S. (2014). Renovation of Urban Renovation Process. MANZAR, the Scientific Journal of landscape, 6(26), 40-43. [in Persian].

Shafie dastjerdi, m., & Sadeghi, N. (2017). Accomplishment the Renovating Projects of Worn-out Areas, Method of the (BSC) and (AHP) Procedures (Case study : Zeynabieh Dist., Isfahan, Iran). The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, 14(46), 5-14. [in Persian].

The government cabinet. (2014). National strategy document on revitalising upgrading, renovating and enabling deteriorated and underutilised urban fabrics. Tehran.

Thorpe, A. (2017). Rethinking Participation, Rethinking Planning. Planning Theory & Practice, 18(4), 1-16.

Van Assche, K., & Verschraegen, G. (2008). The limits of planning: Niklas Luhmann's systems theory and the analysis of planning and planning ambitions. Planning Theory, 7(3), 263-283.

Yiftachel, O. (2012). Critical theory and 'gray space': mobilization of the colonized (M. Abdullahzadeh, Trans.). In N. Brenner, P. Marcuse, & M. Mayer (Eds.), Cities for people, not for profit : critical urban theory and the right to the city (pp. 225-250). London: Routledge.

Zeinalzadeh, s., & Ghadami, M. J. (2017). Explanation and Assessment of Priority of Affective Dimensions for RealizationParticipatoryReconstruction in Urban Eroded Fabrics (Case study: Shahidkhoobakht neighborhood in Tehran). The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, 13(43), 61-76. [in Persian].