ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شهری و تأثیر آن برسطح اضطراب شهروندان شهر سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

جهاد دانشگاهی

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم­ترین مشکلات زیست محیطی در شهرهاست که در ابعاد مختلف، سلامتی انسان را به مخاطره می­اندازد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین آلودگی صوتی در شهر سنندج و ارتباط آن با سطح اضطراب افراد است. در این مطالعه، 50 ایستگاه با کاربری­های مسکونی، تجاری، مسکونی _ تجاری و فضای سبز  انتخاب و  تراز معادل صدا به وسیله دستگاه صوت سنج اندازه­گیری و با میزان استاندارد آلودگی صوتی مقایسه شد. در مرحله بعد داده­های یاد شده با استفاده از روش زمین آمار IDW به دلیل خطای کمتر، توسط نرم­افزار ARCGIS10.4 درونیابی شدند. سپس برای بررسی نقش آلودگی صوتی در سطح اضطراب شهروندان از پرسشنامه هامیلتون استفاده شد. تعداد پرسشنامه‌های توزیع ‌شده 400 عدد بود که از بین آنها 351 پرسشنامه قابل استناد بود. نتایج مبین این مطلب است که میانگین تراز معادل صوت در کل ایستگاه‌های اندازه‌گیری شده 71/621 دسی بل مشخص گردید. در این تحقیق به طور میانگین بیشترین آلودگی صوتی متعلق به کاربری تجاری و سپس مسکونی _ تجاری با تراز معادل صوت به ترتیب 73.70  و 71.32 دسیبل بود که در مقایسه با استاندارد سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران (60 دسی بل)، بالاتر از حد مجاز است. نتایج پهنه­بندی نشان داد که قسمت­های مرکزی شهر دارای میزان بالایی از آلودگی هستند. نتایج آماری نشان داد که بین کلیه کاربری­ها اختلاف معنادار بین تراز معادل صدا دیده شد. نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه نشان داد که ارتباط معناداری بین متغیرهای جمعیت شناسی و سطح اضطراب وجود دارد. افرادی که در معرض آلودگی صوتی قرار داشتند، از نظر افزایش سطح اضطراب بالاترین گروه آسیب‌پذیر بودند. پاسخگویان 54.42درصد میانگین سطح اضطراب شهروندان را بالا، ۲۱٫۴۶درصد متوسط و ۲۶٫۸۲درصد پایین گزارش نموده­اند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که هرچه آلودگی صوتی ناشی از ترافیک افزایش پیدا کند، میزان سطح اضطراب افراد بیشتر می‌شود. این مطالعه نشان داد که میانگین تراز فشار صوت بالاتر از حد مجاز است بنابراین ضرورت برنامه‌ریزی به منظور کاهش تراز آلودگی صوتی و به تبع آن کاهش سطح اضطراب شهروندان و افزایش سلامت پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of noise pollution caused by urban traffic and its effect on the level of anxiety of citizens in Sanandaj city

نویسنده [English]

  • shler katorani
Agarwal, S. and Swami, B.L. 2011. Road traffic noise, annoyance and community health survey-A case study for an Indian city. Noise and health, 13(53): 272.

Anari, M.H.S. and Movafagh, A. 2014. Environmental noise pollution level at Birjand city using statistical and GIS techniques. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 40(3): 693-710.

Aydin, Y. and Kaltenbach, M. 2007. Noise perception, heart rate and blood pressure in relation to aircraft noise in the vicinity of the Frankfurt airport. Clinical Research in Cardiology, 96(6): 347-358.

Calixto, A., Diniz, F.B. and Zannin, P.H. 2003. The statistical modeling of road traffic noise in an urban setting. Cities, 20(1): 23-29.

de Kluijver, H. and Stoter, J. 2003. Noise mapping and GIS: optimising quality and efficiency of noise effect studies. Computers, Environment and Urban Systems, 27(1): 85-102.

Farcaş, F. and Sivertunb, Å. 2010. Road traffic noise: GIS tools for noise mapping and a case study for Skåne region. Sweden: Citeseer.

Hsu, T., Ryherd, E., Waye, K.P. and Ackerman, J. 2012. Noise pollution in hospitals: impact on patients. JCOM, 19(7): 301-309.

Kiany SadrM, N.P., Abbasspoor M, Sekhavatjoo MS. 2012. Noise pollution survey in Khorramabad. In International Conference on Applied Life Sciences [in Persian].

Kim, R. and Van den Berg, M. 2010. Summary of night noise guidelines for Europe. Noise and health, 12(47): 61.

Malakootian, M., Ahmadian, M., Yaghmaeian, K., Dowlatshahi, S. and Ravandi, M.G. 2012. Level Changes of Traffic Noise in Kerman City, Southeast Iran. Iranian journal of public health, 41(1): 107.

Mansouri, N., Pourmahabadian, M. and Ghasemkhani, M. 2006. Road traffic noise in downtown area of Tehran. Journal of Environmental Health Science & Engineering, 3(4): 267-272.

Marathe, P. 2012. Traffic noise pollution. IJED, 9(1): 63-68.

Monavvari, M. 1994. Guidelines for Assessing of Effects of Highways’ Environmental Ecosystems. Tehran: The Organization of Conservation of Environment Press. 1999. 23. Dabiri M. Environmental Pollution. Tehran: Tehran University Press [in Persian].

Mosaferi, M., Rasulzadeh, Y., Nazari, J., Taghipour, H. and Diyanat, I. 2012. Study of Noise Pollution in Downtown Area of Tabriz during Heavy Traffic Times. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services, 34(4).

Narimousa, Z. and Soltanian, S. 2016. The Impact of Noise Pollution Caused by Traffic on Public Health of Omidiyeh Citizens in 2015. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 15(3): 247-256.

Negahdari, H., Javadpour, S., Moattar, F. and Negahdari, H. 2018. Risk assessment of noise pollution by analyzing the level of sound loudness resulting from central traffic in Shiraz. Environmental Health Engineering and Management Journal.

OVEYSI E., E.S.A., GHASEMPOURI M., AZAD FALAH P. 2007. INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF FLEET NOISE POLLUTION ON GENERAL AND PSYCHLOGICAL HEALTH OF CITIZENS IN YAZD CITY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 33(43): 41-50.

Pathak, V., Tripathi, B. and Mishra, V. 2011. Evaluation of anticipated performance index of some tree species for green belt development to mitigate traffic generated noise. Urban forestry & urban greening, 10(1): 61-66.

Piccolo, A., Plutino, D. and Cannistraro, G. 2005. Evaluation and analysis of the environmental noise of Messina, Italy. Applied Acoustics, 66(4): 447-465.

Zannin, P.H.T., Diniz, F.B. and Barbosa, W.A. 2002. Environmental noise pollution in the city of Curitiba, Brazil. Applied Acoustics, 63(4): 351-358.