نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 عضوهیات علمی گروه معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

4 گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان. ایران

چکیده

محیط و فضا، از اساسی‌ترین بسترهای پشتیبانِ نیازهای چندبعدی انسان هستند. ازاین ‌رو، مسکن که در آن معماری، جامعه و فرهنگ با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند، تأثیر رفتاری مهمی را بر روی روانِ ساکنان و تعاملات اجتماعی آنها در سطوح مختلف جامعه بر جای می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی‌های کالبدیِ مجتمع‌های مسکونی بر بهبود شاخص‌های روانی_اجتماعی ساکنان در مقیاس واحد همسایگی است. روش تحقیقِ جستار پیش­­ِ رو، از نوع توصیفی_همبستگی بوده و تحلیل داده‌های آن با استفاده از روش آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه صورت گرفته است. به‌ منظور تأیید متغیرهای به‌دست‌آمده با استفاده از تکنیک دلفی، پرسشنامه برای 18 نفر از متخصصان معماری و روان­شناسی فرستاده شد که درنهایت، پرسشنامه نهایی تدوین گردید. آزمودنی‌های تحقیق، شامل 186 خانوار در دسترس از 439 خانوار ساکن، در چهار مجتمع مسکونی واقع در شهر رشت است. ضریب همبستگی نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای کالبدی تأیید شده به وسیله متخصصان، رابطه معناداری با شاخص اجتماعی_روانی دارد و 2/61 درصد از واریانس شاخص‌های روانی، به وسیله متغیرهای ویژگی فضا، انعطاف‌پذیری و نور تبیین شده و همچنین 59درصد از واریانس شاخص‌های اجتماعی به وسیله متغیرهای محرمیت، گونه مسکن، انعطاف‌پذیری، خدمات و امکانات عمومی، زمان و دوره تکرار، نور، جغرافیای فضا، دسترسی به امکانات و فاصله عملکردی پیش‌بینی گردید. نتایج تحقیق حاکی از نقش تعیین‌کننده­ ویژگی‌های کالبدی در ارتقای شاخص‌های روانی_اجتماعی بوده و بیانگر آن است که افراد ضمن امکان کنترل زندگی خود، قابلیت تعامل مؤثر با دیگران را چه در زندگی خصوصی و چه عمومی، در محیط و فضاهای انسجام‌یافته و سازگار با طبیعت خویش، کسب می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of physical characteristics in predicting Rasht’s residential complex residents’ psychological and social indicators

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hanifeh 1
  • Hojjatollah Rashid kolvir 2
  • Abbas Abolghasemi 3
  • Hassan Akbari 1
  • Kasegar Mohammadi Shoaib 4

1 Department of Architecture, University of Mohaghegh Ardabil, Ardebili, Iran

2 Assistant Professor of Architecture Department, University of Mohaghegh Ardebili, Ardabil,Iran

3 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities.University of Guilan, IRAN

4 Department of Architeure, Rasht Branch, Islamic Azad University,Gilan, Iran

چکیده [English]

The environment and space are two basic platforms for supporting multidimensional human needs. Hence, the dwelling, where architecture, society, and culture are closely interrelated, has a significant behavioral effect on the residents’ spirits and social interactions at different levels. The impact of environment design and visual quality on people’s behavior and mental health has also been demonstrated in research by environmental designers, including William White, Appleyard, Kevin Lynch, and Alexander. Moreover, investigations of different residential environments indicate that every dwelling has its own behavioral effects on the residents’ psyches. This study investigates the hypothesis that the physical environment of a residential condominium is critical for increasing the psychological and social indicators. Furthermore, the sub-hypothesis suggests that the environmental (physical) components of the residential condominium (sound, light, space dimensions, etc.) influence the specification of the above indicators.
The significance of the study lies in the idea that a dwelling should reflect its residents’ public images and private lives. This implies adherence to the residents’ diverse economic, political, cultural, and, particularly, individual philosophies, which vary from person to person in different communities. Since the three basic aspects of quality of life concern physical, mental, and social health, a dwelling can provide a sense of security and mental peace and lead to fundamental changes in personal, social, and other relations.
The purpose of this descriptive-correlational study was to investigate the effects of the physical characteristics of a residential condominium on the improvement of the residents’ psychosocial indicators on a neighborhood scale. Data analysis was made using the correlation and multiple regression statistical methods. In order to confirm the variables obtained using the Delphi technique, 18 architecture and psychology experts were sent a questionnaire was sent to 18 architecture and psychology experts, modified on that basis to the final questionnaire. The research population included 186 available households from among the 439 residing in four residential condominiums in Rasht. The correlation coefficient indicated that there were significant relationships between all the physical variables confirmed by the experts and the social and psychological indicators. On that basis, 61.2% of the psychological indicator variance was predicted by the variables space quality, flexibility, and light, and 59% of the social indicator variance was predicted by the variables confidentiality, dwelling type, flexibility, public services and facilities, repetition time and period, light, space geography, convenience, and functional distance.
The research results indicated the determining role of physical characteristics in the promotion of the social- and psychosocial indicators, which suggests that individuals acquire the coherent ability to interact efficiently with others both in private and public life in accordance with their own nature while controlling their own lives. In Rasht, the residents enjoy natural, lush, clean, and temperate environments, generally interacting with natural phenomena, which increases hope, and reduces stress in life. Finally, the present study sought to obtain solutions for improvement of neighborhood relations, enhancement of social interactions, and reduction of psychological damage among the residents through investigation and identification of the psychosocial factors affecting the design of residential condominiums on a neighborhood scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Indicator
  • Psychological Indicator
  • Dwelling
  • Physical Characteristics

Achgar, M. a. R., Spring (2015). "Investigating the Factors Affecting the Promotion of Social Interactions among Neighborhood Residents (Ghorban Tower)." Haft Hesar Environmental Studies 14(14): 15-24.
Akbari, R. P. B., Samaneh (2012). "The Impact of Public Spaces on the Sense of Women's Social Security (Case Study: Narmak Neighborhood and Ekbatan Town, Tehran)." Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Development 17(2): 53-64.  
Alavi Tabari, H. (2016). "Objectives and Effective Factors in Urban Landscape Lighting." Journal of Applied Arts(8): 59-71.        
Alijajar, S. S., Hassan; Saadati Wagar, Pouria & Shahbazi, Mehrdad (2016). "The Role of Physical Factors in the Socialization of Informal Settlements (Case Study: Hedar Neighborhoods of Imam Khomeini and Dizaj Hamadan)." Journal of Urban Research and Planning 7(24): 61-82.          
Aram, F. G., Fariba & Habibi, Mitra (2017). "Investigating the role of green space on the presence of residents and enhancing social interaction in periodic market neighborhoods (case study of Hamadan day market)." Journal of Iranian Association of Architecture & Urban Planning(13): 135-146. 
Argyle, M. (2001). "The psychology of happiness." London. New York: Routledge.   
Asefi, M. I., Elnaz (2016). "Redefining Design Patterns of Contemporary Iranian-Islamic Desirable Housing by Evaluating Traditional Homes." Journal of Islamic Architectural Research(11): 56-75.
Bagheri, H. N. M., Saeed & Hosseini, Bagher (2016). " Identification of variables affecting housing socialization." Housing and Rural Environment(154): 17-28.
Bagheri, M. A., Hamid Reza "Improving physical and mental health of citizens by designing urban landscape." Human and Environmental 8(4): 83-88.       
Bahrami, M. (1997). "Psychopathology of Life in Tall Buildings, Proceedings of the Second National Conference on Tall Buildings in Iran." University of Science and Technology.         
Barret, F. R. (2000). "Disease and geography: The history of an idea." Toronto, ontario: York University Atkinson College.      
Bashiri, S. Z., Neda & Zare, Leila (2016). "Investigating strategies for safety formation in residential environments from the perspective of environmental psychology." City Architect Quarterly(9): 51-58.         
Bayat, M. (2007). "Social adjustment and mental health of adolescent girls and boys according to Karaj residence." MSc thesis. 
Bennet, S., A. (2012). "layground Accessibility and Neighborhood Social Interaction among Parents." Social Indicators Research 108(2): 199-213.
Buber, R., Ruso, B., Gadner, J., Atzwange,K.,& Grube. (2007). "Evolutionary Store Design. How Water, Plants, Animals and Sight Protection affect Consumer Behavior." In Proceedings of the 2007 ANZMAC conference. Dunedin, New Zealand: University of Otago.  
Carmona, M. (2011). "Public places, urban spaces, different aspects of urban design. Translated to Persian by Ahari, Z., et al." Tehran: Tehran Art University.     
Chu H, H. G. (2008). "A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts." Expert Systems with Applications 34(4): 40-2826.  
Cohen, D. E., Brooks-Gunn, J., Eventual, T., & Hertz man, C. (2002). "Neighborhood income and physical and social disorder in Canada: associations with young childerns competencies." Child Development(73): 1844-1860.    
Cultural, S. (1995). "Forecasting Housing in Urban Areas of Guilan Province." Proceedings of the Second Seminar, Housing Development Policies in Iran 2.      
Daneshgar Moghadam, G. B., Hossein & Einifar, Alireza (2011). "Socialization Analysis of the Physical Environment Affected by the Perception of Nature in the Human Environment. Journal of Fine Arts." Architecture and Urban Development(45): 25-36.    
Daneshpour, A. C., Maryam (2007). "Public spaces and factors affecting collective life." Garden View(7): 19-28.      
Daneshpour, S. A. C., Maryam (2009). "Investigating components of responsive public spaces design." Geography and Planning (Tabriz University) 14(30): 53-86.       
Davidson, J. (2001). "Fear and trembling in the mall: women, Agoraphobia, and body boundaries, In I, Dyck, N, D.".      
Dezful pulp, M. a. N., Mohammad (2014). "Urban Design to Promote Social Interaction (Case Study: Intercity Boulevard)." City Identity 8(17): 15-24.       
Ebrahimi race, A. G., Minoo and Farshchian, Amir Hossein (2016). "The Intellectual Foundations of Shaping Social Interaction From the Perspective of Islamic Thought." Firoozeh-e Islam Quarterly Journal(2): 47-62.  
Esfandiari Sadegh, R. K. C., Mehrdad & Daneshgar Moghaddam, Golrokh (2016). "Assessing the Collective Sense of Residential Complexes." City Identity 10(27): 42-51.
Evans, W. (2003). "The built enviroment and mental health." Journal of urban health 80(4): 536-555. 
Fisher, K. D. (2009). " Placing social interaction: An integrative approach to analyzing past built environments." Journal of Anthropological Archaeology(28): 439-457.         
Gehl, J. (2008). "Life Between Building (S. Shasti, Trans). Tehran: Publication of Jahad Daneshgahi."
Ghaedi, A. K. (2014). "Capable of communal space in residential complexes." Seafah 24(67): 23-32.  
Ghanbaran, A. H. a. J., Marzieh (2014). "Investigating the Factors Affecting the Promotion of Social Interaction among Residents of Residential Neighborhood (Case Study: Darakeh Neighborhood - Tehran)." Iranian Journal of Architecture & Urban Planning(7): 57-64.    
Gifford, R. (2007). "Enviromental psychology and sustainable development: Expansion, maturation, and challenges." Journal of Social Issues(63): 199-212.          
Gol Mohammadian, M. S., Nasim and Salimi, Hamid (2016). "The Role of Psychological Capital and Organizational Citizenship Behavior in Predicting Exceptional School Teachers' Job Satisfaction." Exceptional Education 30(140): 5-12. 
Gourd Beigi, M. (2007). "Applied Crime Prevention Strategies in Residential Areas." Journal of Jurisprudence and Law 4(15): 147-173.
Green, G., Gilbertson, J., Grimily, M (2004). "Psychological or health symposium."   
Hakimi, H. Z., Fatemeh & Zadouli Khaje, Shahrokh (2016). "Investigating the relationship between housing quality and psychological capital in informal settlements (Case Study: Yousefabad neighborhood of Tabriz)." Geography and Planning Research 4(1): 117-134.    
Hatami Nejad, H. M., Babar & current, Mohammad (2013). "Explain the role of urban spaces in crime prevention and security." Journal of Geographical Information 22(87): 68-76.
Hefa, M. M., Ramin (2010). "Principles of designing children's educational spaces based on the child's creativity model." Journal of Educational Technology Research 4(3): 215-222. 
Hokoei, H. (2003). "Environmental Philosophies and Geographical Schools." Tehran: Geological Publishing. 
Hosseini, A. J., Taktam & Rahban, Fahimeh (2016). "Developing a grammar for designing spatial domains of housing to improve family interaction." Housing and Rural Environment(154): 41-58.
Huang Shu-Chun, L. (2006). "A Study Of Outdoor Interactional spaces in high-rise housing." Journal Of Landscape and Urban Planning(78): 193-204.   
Jacobs, J. (2009). "The Death and Life of Great American Cities (H.R. Parsi, Trans)." Tehran: Publication of University of Tehran Press.      
Joye, Y., Williems, K., Brengman, M., & Wolf, K. (2010). "The Effects of Urban Retail Greenery on Consumer Experience: Reviewing the Evidence from a Restorative Perspective." Urban Forestry Urban Greening(9): 57-64.      
Kearney, A. R. (2006). "Residential Development Patterns and Neighborhood Satisfaction- Impacts of Density and Nearby Nature." Environment and Behavior(38): 112-139.    
Knack, R. E. (2000). "Hanging out: teens search for the perfect public spac." Planning 66(8): 4-9.       
Lang, J. (2015). "Creating Architectural Theory." translated by Alireza Einifa.
Lee, Y., Kim, K., & Lee,S. (2010). "Study on building plan for enhancing the social health of public apartments." Journal of Building and Enviroment(45): 1551-1564.
Lokaitou-Sideris, A. B., T. (1998). "Urban Design Downtown: Poetics and Politics of Form." California: University of California Press. 
Lund, H. (2003). "Testing the Claims of New Urbanism: Local Access." Pedestrian Travel and Neighboring Behaviors.Journal of the American Planning Association(69): 414-429.         
Lynch, K. (2006). "The Image of City (M. Mozayeni, Trans." Tehran:University Of Tehran Press.      
Mohammadzadeh, R. (2011). "A Study on the Quality of Physical and Physical Factors in Open Space of Sahand New Town Residential Complexes." Research Affairs of Tabriz University.          
Mohd, H. R., Nurzuliza, Jamirsah., & Ismail, Said. (2012). "Urban Green Space Design Affects Urban Residents’ Social Interaction." Procedia - Social and Behavioral Sciences(68): 464-480. 
Moore. D.W. (2001). Energy crisis: Americans lean toward conservation over production. The Gallup
Poll Monthly, 14-15. (2001). "Energy crisis: Americans lean toward conservation over production." The Gallup Poll Monthly(428): 14-15.          
Nayebi, B.-K., Fatemeh-Mazaheri, Mehrangiz & Bireshk, Behrouz (2007). "The Influence of Indoor Light on Human Quality of Life and Ethical Behaviors." Journal of Ethics in Science and Technology 2(3,4): 65-72.    
Oldenburg, R. (1999). " The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and how they Get You Through the Day." New York: Paragon. House.          
Partovi, P. B., Mostafa & Shirani, Zahra (2016). "Urban Design and Social Design Case Study: Isfahan Jolfa Neighborhood." Journal of Art University(17): 99-117.         
PE, W. (2004). "Delphi technique: assessing component needs." J PeriAnesth nurs 19(1): 4.   
Perrins-Margalis, e. (2000). "The immediate effects of the group based-horticulture experince on the quality of life of persons with chronic mental illnes." Occupational Therapy in Mental Health 16(1): 15-31.     
Pourdiehimi, S. H. S. J., Fariborz (2008). "Influence of daylight on human perceptual and biological-psychological process of daylighting. ." Seafood(46): 67-75.          
Poursharif, H. (2015). "Young, happy and happy with life." Qom: Dar al-Hadith Publishing Organization.      
Powel.c (2003). "The Delphi technique: myths and realities." J Adv Nurs 41(4): 376-382.      
Ramyar, R. a. Z., Ismail (2017). "The Impact of Location Affiliation on Social Capital in Neighborhood Shared Cases Case Study: Noor Residential Complex in Tehran." Urban Studies(23): 39-52.
Rasidi, M., H, Jamirsah, N and I, Said (2012). "Urban Green Space Design Affects Urban Residents’ Social Interaction." Social and Behavioral Sciences 68: 464-480.     
Ross, H., Cuthill, Michael., & Maclean, Kirsten., Jansen, Danni & Witt, Bradd (2010). "Understanding,Enhancing and Managing for Social resilience at the regional scale: opportunities in north Queensland."        
Sadiq Akbari, S. N., Roya (2013). "Investigating the Psychological Position of Light and Color Environment in Designing Child-Focused Therapeutic Spaces; Case Study: Mofid Pediatric Hospital."Araman Shahr Architecture and Urban Development, Selected Special Proceedings of the First Iranian Lighting and Lighting Conference: 45-53.      
Safari Nia, M. (2011). "The impact of residential environments (villas and apartment types) on adolescent girls' mental health, happiness, and personal well-being." Social Psychological Research 1(1): 60-73.        
Saleh Moslehian, A. a. K., Hamed (2016). "The Role of Nature in Coping with Physiological and Psychological Stress in Therapeutic Architecture." Fourth International Congress on Civil, Architecture and Urban Development, Tehran, Iran.
Sassani, M. E., Alireza and Zabihi, Hossein (2016). "Analysis of the Relationship between Intermediate Space Quality and Human-Environmental Qualities Case Study: Shiraz Residential Complexes." Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Development 21(2): 69-80.         
Shahrakaghi, A. (2015). "Noor Conference on Iranian Art." Architecture and Urban Development.     
Shamgholi, G., Yekita, H (2011). "Basic Concepts of Hospital Designing, Sorooshe danesh publication, Tehran. Sate’I, E. (1994)." Color Effect on Human Life; psycology and culture science magazine.     
Shamsuddin, S., Bahauddin, H and N. A. Aziz (2012). "Relationship between the outdoor physical environment and students, social behavior in urban secondary school." social and behavior science(50): 148-160.         
Shojaee, D. P., Parvin "Factors Influencing the Creation and Promotion of Socialization in Public Spaces of Different Scales in Tehran (Case Study: Public Spaces of Two Neighborhoods and One District in Tehran 7th District." Research Institute of Art, Architecture and Urban Design Nazar(34): 93-108.   
Singer, S. R. (2001). "Global warming: An insignificant trend? Science." 292-1063.   
Sullivan, W. C. C., Ch. Y (2011). "Mental Health and the Built Environment. In Dannenberg, A. L., Howard Frumkin, H. & Jackson, R. J. (Eds)." Making Healthy Places: Designing and Building for Health, Well-being, and Sustainability. Washington: Sland Press.    
Suzanne, K. (2004). "The Green Space of Social Interaction." Municipalities Quarterly(67): 5-11.      
Tabatabaeian, M. A. A. Z., Sanaz & Fayaz, Rima (2016). "An Analysis on the Impact of Built Environment on Child Creativity (Investigating Environmental Characteristics Affecting Child Creativity in Tehran Child Centers)." Bagh Nazar(43): 17-36.   
Tabatabaeian, M. a. T., Mina (2013). "The Role of Built-in Environments in Mental Health." Journal of Architecture and Urban Development Arman Shahr(11): 101-109.
Tabrizi, O. M. A., Mostafa & Feizi, Mohsen (2014). "The effects of urban space design and collectivist architecture on social interactions and communication." Urban Management(37): 257-272.
Taghipour, M. S., Hossein "The Role of Environmental Organizing in Social Interaction of Residents of Shiraz Residential Complexes (Amir Kabir, Janet, Silk, Motahhari Complexes)." Spatial Planning Journal 6(1): 10-79.      
Torabi, M. (2012). "Neighborhood design based on the physical characteristics of public outdoor space to enhance interaction and social behavior." M.Sc., Shahid Rajaee Teacher Training University, School of Architecture and Urban Engineering.
Tyson, G. A., Lambert, G., & Beattie, L (2002). "The Impact of Ward Design on the behaviour, Occupational satisfaction and well-being of Psychiatric Nurses." International Journal of Mental Health Nursing 11(2): 94-102.      
Veenhoven, R. (2008). "Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive healthcare." Journal of Happiness Studies 9(3): 449-469.  
Velarde, M. D., Fry,G. tviet, M (2007). "Health effects of viewing landscapes- landscape types in inviromental Psychology." Urban Frosty & Urban Greening: 199-212.      
Wardono, P., Hibino, H and SH, koyama (2012). "Effects of interior colors, Lighting and decors on perceived sociability, Emotion and behavior related to social dining." social and behavior science(38): 362-371. 
Westrin A, L. R. (2007). " seasonal affective disorder: aclinical update." Annals of Clinical Psychiatry 19(4): 46-239.
Wood, L. F., L., & Giles-Corti, B (2010). "Sense of community and its relationship with walkin and neighborhood design." Journal of Social Science & Medicine.        
Young Forever, A. a. M., Qasim (2011). "The concept of sense of belonging to the place and its constituent factors." City Identity(8): 27-37.