ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربری های آموزشی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، مطالعه موردی دانشگاه کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان

3 استادیار، گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، ایران

چکیده

یکی از ابزارهایی که با دقت بالا اثرات زیست محیطی کاربری­های شهری را ارزیابی می­کند و تأثیرات فعالیت­های انسانی را بر محیط زیست اندازه­گیری می­کند، مدل ردپای اکولوژیکی (Ecological Footprint) است. این مدل مقدار بار وارد شده از سوی یک کاربری مشخص بر محیط زیست را برآورد کرده و سطح زمین موردنیاز برای ارائه خدمات پایدار به جمعیت استفاده کننده از آن کاربری را نیز تعیین می­کند. امروزه کاربرد این مدل در مطالعات شهری و منطقه‌ای فراگیر شده و به همین خاطر در این تحقیق با استفاده از روش مؤلفه­ای (یکی از دو روش محاسبه ردپای اکولوژیکی) و با اندازه­گیری داده­های واقعی، پنج شاخص­ تأثیرگذار بر محیط ‌زیست (از جمله گاز طبیعی، برق، آب، غذا و زباله)، اثرات زیست محیطی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 2015-2014 ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که شاخص ردپای اکولوژیکی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی یاد شده برابر با 56/0- است که نشانگر عملکرد ناپایدار است. مقدار ردپای اکولوژیکی دانشگاه کردستان برابر 16 هزار و 675 هکتار جهانی است، بدین معنی که برای جبران مقدار منابع طبیعی مصرف شده و زباله­های ناشی از آن به زمینی برابر با 165 برابر وسعت دانشگاه کردستان نیاز است. همچنین شاخص­های انرژی (گاز طبیعی و برق) و آب با 03/72 و 97/0 درصد کل ردپای اکولوژیکی به ترتیب بیشترین و کمترین اثر زیست محیطی را در این دانشگاه بر محیط پیرامون داشته است. بنابراین می­بایست در این دانشگاه برنامه جامعی به منظور اصلاح الگوی مصرف و در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی این دانشگاه بر محیط پیرامونی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the environmental impacts of educational land use based on the Ecological Footprint Model, Case study University of Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Hooshmand Alizadeh 1
  • Werya Lotfi 2
  • Salah Vaisi 3
1 Dept of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan
2 M.Sc., Grad., Department of Urban Planning and Design, University of Kurdistan, Iran.
3 Dept of Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Iran

-          Anielski, M., & Wilson, J. (2010). Environmental Footprinting for Agriculture in Alberta: Literature Review and Analysis. Environmental Stewardship Division of Alberta Agriculture and Rural Development

-          Bell, I., Curry, V., Kuperus, S., Myers, L., Walsh, A., & Walton, S. (2008). An Ecological Footprint Analysis of the Department of Zoology, University of Otago. OTAGO MANAGEMENT GRADUATE

-          Bicknell, K. B., Ball, R. J., Cullen, R., & Bigsby, H. R. (1998). New methodology for the ecological footprint with an application to the New Zealand economy. Ecological economics, Vol. 27(2), pp. 149-160

-          Burgess, B., & Lai, J. (2006). Ecological footprint analysis and review: Kwantlen University College. Kwantlen University College, Canada

-          Chambers, N., Simmons, C., & Wackernagel, M. (2014). Sharing nature's interest: ecological footprints as an indicator of sustainability: Routledge

-          Conway, T. M., Dalton, C., Loo, J., & Benakoun, L. (2008). Developing ecological footprint scenarios on university campuses: a case study of the University of Toronto at Mississauga. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 9(1), pp. 4-20

-          Dawe, G. F., Vetter, A., & Martin, S. (2004). An overview of ecological footprinting and other tools and their application to the development of sustainability process: audit and methodology at Holme Lacy College, UK. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 5 (4) pp. 340-371

-          Ewing, B., Moore, D., Goldfinger, S., Oursler, A., Reed, A., & Wackernagel, M. (2010). Ecological footprint atlas 2010

-          Ferng, J.-J. (2014). Nested open systems: An important concept for applying ecological footprint analysis to sustainable development assessment. Ecological economics, Vol. 106, pp. 105-111

-          Flint, K. (2001). Institutional ecological footprint analysis-A case study of the University of Newcastle, Australia. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 2(1), pp. 48-62

-          Gottlieb, D., Kissinger, M., Vigoda-Gadot, E., & Haim, A. (2012). Analyzing the ecological footprint at the institutional scale–The case of an Israeli high-school. Ecological Indicators, Vol. 18, pp. 91-97

-          Gottlieb, D., Vigoda-Gadot, E., Haim, A., & Kissinger, M. (2012). The ecological footprint as an educational tool for sustainability: a case study analysis in an Israeli public high school. International Journal of Educational Development, Vol. 32(1), pp. 193-200

-          Haidari, A., Avami, A., & Aghchehloo, M. (2017). Evaluating the environmental impacts of using ecological footprint model: case study of Department of Energy Engineering, Sharif University of Technology. Mohit Shenasi Journal, 43th time, No. 2, Summer. pp. 303-316. [in Persian]

-          Hamoon 1 Consulting Engineers (2013), The Spatial Planning of the Kurdistan Province (Fourth Edition), Kurdistan governer's (office). [in Persian]

-          Janis, J. (2007). Quantifying the ecological footprint of the Ohio State University. The Ohio State University

-          Klein-Banai, C., & Theis, T. L. (2011). An urban university's ecological footprint and the effect of climate change. Ecological Indicators, Vol. 11(3), pp. 857-860

-          Lambrechts, W., & Van Liedekerke, L. (2014). Using ecological footprint analysis in higher education: Campus operations, policy development and educational purposes. Ecological Indicators, Vol. 45, pp. 402-406

-          Li, G., Wang, Q., Gu, X., Liu, J., Ding, Y., & Liang, G. (2008). Application of the componential method for ecological footprint calculation of a Chinese university campus. Ecological Indicators, Vol. 8(1), pp. 75-78

-          Liu, H., Wang, X., Yang, J., Zhou, X., & Liu, Y. (2017). The ecological footprint evaluation of low carbon campuses based on life cycle assessment: A case study of Tianjin, China. Journal of Cleaner Production, Vol. 144, pp. 266-278

-          Nunes, L., Catarino, A., Teixeira, M. R., & Cuesta, E. (2013). Framework for the inter-comparison of ecological footprint of universities. Ecological Indicators, Vol. 32, pp. 276-284

-          Rahimi, A., Habibi, K., & Abdi, H. (2015). Evaluating the tourism sustainability in historical-cultural sites using ecological footprint model. Gardeshgari Shahri Journal, 2nd time, No. 2, Summer. pp. 105-120. [in Persian]

-          Rees, W. E. (1992). Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out. Environment and Urbanization, Vol. 4(2), pp. 121-130

-          Rees, W. E. (1996). Revisiting carrying capacity: area-based indicators of sustainability. Population & Environment, Vol. 17(3), pp. 195-215

-          Simmons, C., Lewis, K., & Barrett, J. (2000). Two feet-two approaches: a component-based model of ecological footprinting. Ecological economics, Vol. 32(3), pp. 375-380

-          Solís-Guzmán, J. González-Vallejo, P., Marrero, M., & (2015). The ecological footprint of dwelling construction in Spain. Ecological Indicators, Vol. 52, pp. 75-84

-          Spirn, A. W. (2014). Ecological Urbanism: A Framework for the Design of Resilient Cities (2014) The Ecological Design and Planning Reader, pp. 557-571, Springer

-          Statistical Center of Iran. (2014). National Agriculture Census. [in Persian]

-          Stechbart, M., & Wilson, J. (2010). Province of Ontario Ecological Footprint and Biocapacity Analysis: Global Footprint Network

-          Südaş, H. D., & Özeltürkay, E. Y. (2015). Analyzing the Thoughts of Ecological Footprints of University Students: A Preliminary Research on Turkish Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 175, pp. 176-184

-          Thattai, D. (2007). Ecological footprint calculation for a college campus in South India. Journal of Environmental Researh And Development Vol. 2(2)

-          Torregrosa López, J. I., Bellver Navarro, C. G., Ferreira, L. I., & Gladys, V. (2011). Experiences in the use of Ecological Footprint as a sustainability indicator

-          Venetoulis, J. (2001). Assessing the ecological impact of a university: the ecological footprint for the University of Redlands. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 2(2), pp. 197-180

-          Wackernagel, M., & Yount, J. D. (1998). The ecological footprint: an indicator of progress toward regional sustainability. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 51(1-2), pp. 511-52