فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 استاد

3 مدیر گروه

چکیده

فضاهای باز نقش حیاتی در افزایش کیفیت هر محیط و فضایی دارند. بهبود وضعیت کیفیت زیستی بشراز طریق افزایش سرزندگی در فضا صورت می­گیرد. بنابراین می‌توان سرزندگی را جزئی جدایی‌ناپذیر از یک فضای مطلوب دانست که درصدد انتقال حس نشاط به مخاطبان است. ازاین‌ رو مقاله حاضر در نظر دارد تا با واکاوی حوزه­ نظری پژوهش‌های انجام‌ شده در قلمرو سرزندگی، به فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضای باز بپردازد. با توجه به این که سرزندگی در فضاها، فرهنگ‌ها و جوامع مختلف می­تواند معانی و عوامل متفاوتی داشته باشد، در این مقاله سعی شده که جمع‌بندی نظری در حوزه عوامل با توجه به انواع مختلف فضاهای باز در تحلیل‌ها صورت گیرد. جامعه آماری 40 مقاله (20 مقاله داخلی و 20 مقاله خارجی) در بازه زمانی 1385-1397 است. گردآوری داده­ها از مقالات براساس پروتکل پریسما بوده که با نظر متخصصان مورد انطباق قرار گرفته است. پس از مرور نظام­مند مقالات، برای تجزیه­و­تحلیل داده­ها از روش فرا­تحلیل و نرم­افزار  CMA2 استفاده شد. همچنین پس از تحلیل استنباطی داده‌ها از طریق نمودار قیفی، روش رگرسیون خطی اگر، خطای انتشار و آزمون Q ناهمگونی، با استفاده از روش رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره، ابتدا میزان ارتباط بین یکایک متغیرهای مستقل و سپس کلیه متغیرهای مستقل در ابعاد مختلف با متغیر وابسته یعنی سرزندگی محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان می­دهد، در مورد تأثیر متغیرهای مستقل بر سرزندگی، بین سرزندگی و متغیرهای مستقل رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد؛ همچنین در مطالعات صورت گرفته، متغیر ایمنی و امنیت بیشترین تأثیر را بر سرزندگی محیطی دارد و در درجه دوم متغیر مشارکت و تعاملات اجتماعی مؤثرترین متغیر است. همچنین متغیر کالبد و فرم بنا کمترین تأثیر را بر سرزندگی محیطی دارد و تأثیرات دیگر متغیرها تقریباً ثابت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of environmental vitality factors in open spaces

نویسندگان [English]

  • mehrdad shahbazi 1
  • mansour yeganeh 2
  • M Bamanian 3
1 Islamic Azad University
2 tarbiat modares
3 .
Ahmadi, F., & Nikbakht, B. (2015). Designing an Urban Park Based on the Analysis of the Relationship between City Form and Vitality (Case Study: Hemmatabad Neighborhood). Paper presented at the Third International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development. [in Persian]
Ahmadi Marand, N., & Belilan Asl, L. (2015). "Investigating the Importance of Vitality in the Quality of Urban Spaces and Its Influencing Factors. Paper presented at the International Conference on Human, Architecture, Civil and Urban. [in Persian]
Alijajar, S., Sajjadzadeh, H., Saadati Pour, P., & Shahbazi, M. (2016). The Role of Physical Factors in the Socialization of Informal Settlements (Case Study: Fence Districts of Imam Khomeini and Dizaj Hamadan). Journal of Urban Research and Planning, 7(24), 61-82.  [in Persian]
Allison, D., Georgopulas, D., Gilchrist, W., Moore, J., Nadel, B., Simonsen, S., . . . Williams, D. (2005). Livability 101. New York: The American Institute of Architects.
Arrais, J. S. S. (2015). Os Espaços Públicos Em Áreas Centrais: Configuração, Vitalidade E Infraestrutura Ociosa No Centro Antigo De Goiânia. (MSc), Universidade de Brasília.  
Aulia, D. N. (2016). A Framework for Exploring Livable Community in Residential Environment. Case Study: Public Housing in Medan. Social and Behavioral Sciences, 234, 336-343. doi: (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281631504X)
Barton, H., Grant, R., & Guise, R. (2003). Shaping Neighborhoods, A Guide for Health, Sustainability and Vitality. England: Routledge.
Bazvandi, F., & Shahbazi, M. (2014). Vitality Role in Creating the Image of Citizens and the Use of Urban Space (Case Study: Sepahsalar Street of Tehran). Urban-Landscape Research, 1(1), 33-43. doi: www.julr.ir [in Persian]
Carmona, M., Heath, T., & Oc, T. (2006). Public PlaceUrban Spaces. London: Architectural Press.
Cohen, D., McKenzie, T., Sehgal, A., Williamson, S., Golinelli, D., & Lurie, N. (2007). Contribution of Public Parks to Physical Activity American. Journal of Public Health, 97(3), 509–515. doi: 10.2105/AJPH.2005,072447.
Dadpour, S. (2011). Urban Living Criteria (Case Study: Part of Tehran's Valiasr Street). Paper presented at the Urban Query. [in Persian]
Dulark, J. A., & Lipsey, M. W. (1991). A Practitioner's Guide to Meta-Analysis. American journal of Community Psychology, 19(291), 291-332.
Einifar, A. (2000). Human-Environmental Factors Affecting the Design of Residential Complexes. Journal of Fine Arts, 8, 109-118.  [in Persian]
Ewing, R., Handy, S., Brownson, R., Clemente, O., & Wiston, E. (2006). Identifying and Measuring Urban Design Qualities Related to Walkability. Journal of Physical Activity and Health, 3(1), 223–240.
Fini, R., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2009). Factors Fostering Academics to Start Up New Ventures: An Assessment of Italian Founders’incentives. Journal of Technology Transfer, 34(4), 380-402.
Haghighi Borojeni, S., Yazdanfar, S. A., & Behzadfar, M. (2015). Revitalizing Urban Spaces Using Outdoor Cafes (Case Study of Chahar Bagh Street in Esfahan). Journal of Fine Arts, 20(3), 31-42.  [in Persian]
Holanda, F. (2014). Classes of Notes. UNB: Espaço e Organização Social.
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2011). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Paper presented at the Social and Behavioral Sciences journal, Famagusta, North Cyprus.
Keshavarz Fazl, S., & Manjezi, S. (2018). The Role of Urban Open Space Quality in Social Interactions by Comparison of Role of Naghshe Jahan and Aghigh Square in Isfahan Journal of Green Architecture, 3(9), 41-60.  [in Persian]
Khastou, M., & Saeedi Razvani, N. (2010). Factors Influencing Urban Living Space, Creating a Living Urban Space Based on the Concept of the Pedestrian Shopping Center. Hoviat E Shahr, 4(6), 63-74.  [in Persian]
Landry, C. (2000). Urban Vitality: A New Source of Urban Competitiveness. Prince Claus Fund Journal, ARCHIS issue Urban Vitality, Urban Heroes.
Lynch, K. (1998). Good City Form. Cambridge. Massachusetts and London: The MIT Press.
Maruani, T., & Amit-Cohen, I. (2007). Open Space Planning Models: A Review of Approaches and Methods. Landscape and Urban Planning, 81(1-2), 1-13.
Masumi, M. o. A., & Mir Khatib, A. (2018). The Effect of Open Spaces Design of Residential Complexes on Creating A Sense of Attachment to The Place (Case Study: 600 Units Residential Complex in Mashhad). Journal of Geographical Research(3), 52-73.  [in Persian]
McFarlane, C. (2010). The Comparative City: Knowledge, Learning, Urbanism. International Journal of Urban and Regional Research, 34(4), 725-742.
Mohammadpur, A. (2010). "Altra Method: Phylosophical and practical Foundations of Mixed method." Sociological publication, Tehran. [in Persian]
Pasaogullari, N., & Doratli, N. (2004). Measuring Accessibility and Utilization of Public Spaces in Famagusta. lournal of Cities, 21(3), 225–232.
Pourmohammad, S., & Nejad Sattari, S. (2011). The Criteria for Serving Vital Public Spaces  with the Approaches of Open Spaces. Danesh Nama, 20(200-202), 24-35. [in Persian]
Rastegar, N., Ahmadi, M., & Malek, M. (2014). Factors Affecting the Vitality of Streets in Downtown Johor Bahru City. Indian Journal of Scientific Research, 7(1), 361-374. [in Persian]
Rosenthal, R., & Dimatteo, M. R. (2001). Meta-Analysis: Recent Developments in Quantitative Methods for Literature Review. Annual Review Psychology, 52, 59-82.
Trentelman, C. K. (2009). Place Attachment and Community Attachment: A Primer Grounded in The Lived Experience of a Community Sociologist. Society & Natural Resources, 23(3), 191-210.
Vafa'ian, A., & Mansourian, Y. (2015). How Do I Do a Review Research ?, ICT: Concepts and Applications. Information and Librarianship(1), 85-90. [in Persian]
Voordt, D., & Wegen, H. (2005). Architecture in Use: An Introduction to the Programming Design and Evaluation of Buildings. London: Architectural Press.
Zhang, S., & Ding, L. (2013). Historical Analysis on Public Transportation Development in Shanghai Concession. City Plan, 38, 50-56.
Zhao, S. (1991). Meta-Theory, Meta-Method, Meta-Data Analysis: What, Why, and How? Sociological Perspectives, 34, 377-390.
Zhou, J. (2012). Urban Vitality In Dutch And Chinese New Towns, A Comparative Study Between Almere And Tongzhou: Architecture and Built Environment Press.