فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 استاد

3 مدیر گروه

چکیده

فضاهای باز نقش حیاتی در افزایش کیفیت هر محیط و فضایی دارند. بهبود وضعیت کیفیت زیستی بشر از طریق افزایش سرزندگی در فضا صورت می‌گیرد. لذا می‌توان سرزندگی را جزئی جدایی‌ناپذیر از یک فضای مطلوب دانست که درصدد انتقال حس نشاط به مخاطبان است. ازاین‌رو مقاله حاضر در نظر دارد تا با واکاوی حوزه‌ نظری پژوهش‌های انجام‌شده در قلمرو سرزندگی، به فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضای باز بپردازد. با توجه به اینکه سرزندگی در فضاها، فرهنگ‌ها و جوامع مختلف می‌تواند معانی و نوع عوامل متفاوتی داشته باشد، ازاین‌رو در این مقاله سعی شده که جمع‌بندی نظری در حوزه عوامل با توجه به انواع مختلف فضاهای باز در تحلیل‌ها صورت گیرد. جامعه آماری 40 مقاله (20 مقاله داخلی و 20 مقاله خارجی) در بازه زمانی 1385-1397 می‌باشد. گردآوری داده‌ها از مقالات بر اساس پروتکل پریسما بوده که با نظر متخصصین مورد انطباق قرار گرفته است. پس از مرور نظام‌مند مقالات، جهت تجزیه‌و-تحلیل داده‌ها از روش فرا‌تحلیل و نرم‌افزار CMA2 استفاده شد. همچنین پس از تحلیل استنباطی داده‌ها از طریق نمودار قیفی، روش رگرسیون خطی اگر، خطای انتشار و آزمون Q ناهمگونی، با استفاده از روش رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره، ابتدا میزان ارتباط بین یکایک متغیرهای مستقل و سپس کلیه متغیرهای مستقل در ابعاد مختلف با متغیر وابسته یعنی سرزندگی محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در مورد تأثیر متغیرهای مستقل بر سرزندگی، بین سرزندگی و متغیرهای مستقل رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد؛ همچنین در مطالعات صورت گرفته، متغیر ایمنی و امنیت بیشترین تأثیر را بر سرزندگی محیطی دارد و در درجه دوم متغیر مشارکت و تعاملات اجتماعی مؤثرترین متغیر است. همچنین متغیر کالبد و فرم بنا کمترین تأثیر را بر سرزندگی محیطی دارد و تأثیرات دیگر متغیرها تقریباً ثابت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of environmental vitality factors in open spaces

نویسندگان [English]

  • mehrdad shahbazi 1
  • mansour yeganeh 2
  • M Bamanian 3
1 Islamic Azad University
2 tarbiat modares
3 .
چکیده [English]

Improving the human's biological condition is through increasing the quality of space, and this will be achieved when the environment, in addition to the functional, environmental and aesthetic aspects, also considers the everyday psychological needs of individuals. Therefore, Environmental vitality can be considered as an integral part of a desirable architecture that seeks to convey a sense of vitality to the audience. Therefore, the present paper intends to explore the theoretical domain of research done in the realm of vitality by Meta-analysis of environmental vitality factors. The Statistical Society of the study consisted of 40 articles (20 internal papers and 20 external papers) during the period of 2008-2018 years.
A systematic review method was used to collect data and to analyze the data, meta-analysis was used. So that the extracted data from systematic review of the articles were evaluated using CMA2 software. Also for analyzing the data we use the funnel, linear regression, distribution error, and heterogeneity Q test methods. Then, using linear regression and multivariate regression, first, the relationship between each independent variable and then all independent variables was evaluated with the dependent variable, the environmental vitality.
The findings of this study have been reviewed in two sections. In the structural section of the articles, the general characteristics of the articles studied in the field of vitality were examined. In the content analysis section of the articles, the most important assumptions of meta-analysis (homogeneity of studies and the study of error among studies) were investigated.
Findings of the research show that there is a positive and direct relationship between the effects of independent variables on vitality, between vitality and independent variables. It means by increasing independent variables, vitality also increases. Theoretical foundations in this field have not yet reached the depth and breadth of study. Research in this area requires deepening and organizing. Research topics, theoretical frameworks and theoretical achievements of research should be subject to a methodological revision and scientific accuracy. Achieving scientific accuracy also owes to research on such a meta-analysis.
In order to undertake such research, the best practices should be found by reducing the shortcomings. Accordingly, some of the weaknesses in these studies can be noted. More than half of the research in this field (60%) was evaluated in terms of the moderate and weak theoretical foundations. The lack of utilization of the up-to-date and the first category resources, the low degree of consistency and the lack of adaptation of the structure of the materials presented in theoretical foundations in order to meet the main objectives of the paper were among the reasons for this, which can be attributed to the weakness of the foundations of research theoretically. In general, 49 variables were extracted after studying and analyzing theoretical foundations.
Also, in the studies, the safety and security variables have the greatest impact on environmental vitality, and secondly, the variable of social participation and social interactions is the most effective. Also, the form of building variable has the least effect on environmental vitality, and the effects of other variables are almost constant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitality
  • Environmental Factors
  • Open Space
  • Meta-Analysis
  • Funnel graph