تحلیلی بر تعارض منافع در پروژه های مشارکتی بزرگ شهری با تاکید بر مدل شراکت عمومی خصوصی مردمی) (4P (نمونه موردی: پروژه ارگ جهان نمای اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی- دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

توسعه های شهری با هدف ایجاد منفعت عمومی صورت می‌پذیرد ولی گاهی به ایجاد تضادها بین اهداف و نتایج مورد قبول گروه مختلف و تعارضات منجر می‌گردد. ازآنجاکه تأثیر تعارض مقوله ای زمینه‌دار است، اهمیت مدیریت آن را به مثابه‌ی یک رویکرد روش‌شناختی و عملی برجسته می‌سازد. مدل‌های جدید مدیریت تعارضات، مدل مشارکت عمومی خصوصی در توسعه شهری(3P) و مدل مشارکت عمومی و خصوصی و مردمی(مدل شراکت) (4P) است. 4P یک مفهوم نسبتا جدید است که هدف آن بکارگیری انواع بازیگران در فرایندهای برنامه‌ریزی با هدف ایجاد برنامه‌ریزی اثربخش‌تر و همه شمول‌تر برای پاسخ به چالش‌های مشارکت بخش‌های عمومی خصوصی با تقویت جایگاه مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از منظر راهبرد تحقیق، استفهامی است که با استفاده از اسناد کتابخانه ای و روش مروری ساده به کشف و توصیف مولفه‌های 3P و 4P پرداخته و مدیریت تعارضات در مدل جدید 4P را مطرح می‌نماید. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه شبه ساختار یافته به منظور فهم مشکلات پروژه ارگ جهان‌نما و تعیین تعارضات بین کنشگران اعم از گروه‌های ذینفع و ذی نفوذ با استفاده از نمونه گیری هدفمند است، و تحلیل داده‌های متنی مکتوب اعم از اسناد شهری و خبری، مطالعات پژوهشی و گزارشات مربوط به پروژه و محدوده آن، قبل، حین و بعد از انجام پروژه با روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار(قیاسی)بدست آمده‌است. نهایتا با استفاده از «ماتریس دستیابی به اهداف» تعارضات میان‌گروهی در این پروژه تحلیل شده‌است. تعارضات بین سازمانی و گروه‌های مردمی در این پروژه در سه حوزه تملک اراضی(مالکان قطعات موجود در کاروانسرای تحدید)، نوع کاربری پیشنهادی برای محدوده(تغییر کاربری فضای سبز به فرهنگی و نهایتا تجاری) و ساخت جهان‌نما از لحاظ کالبدی(عدم توجه به حریم ارتفاعی و خط آسمان میدان نقش‌جهان) بوجود آمد. نتیجه این که عدم شناخت کنشگران در پروژه جهان‌نما و عدم توجه به مشارکت و در مفهومی فراتر شراکت (شریک بودن در سود و ضرر و نوآوری های یک طرح) گروه‌های مختلف اعم از عمومی خصوصی و مردمی در فرآیند طرح باعث ایجاد تعارضات شده و این امر باعث عدم تحقق اهداف طرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Conflict of Interest in Large-Scale Participatory Projects with Emphasis on the "Public Private People Partnership" Model (4P) (Case Study: Isfahan Jahannema Citadel Project)

نویسندگان [English]

  • Elham Ghasemi 1
  • Mojtaba Rafieian 2
1 Urban planning and Design Dept., Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Urban development is aimed at creating public interest, but sometimes it creates conflicts between the goals and results of the various groups and contributor. Since the impact of a conflict is underlying, it emphasizes the importance of managing it as a methodological and practical approach. Conflict Management New Models are Public-private partnership in Urban Development (3P), and Public-private-people partnership Model (Partnership Model) (4P). Public-private-people partnership is a new concept in urban planning, establishing new ways to improve the inclusion of various public sector actors, private actors, residents, NGOs and other civil-society actors in planning processes. The concept of 4P has arisen partly to respond to criticism of public-private partnerships for not sufficiently including citizens, NGOs and other actors in the so-called civil society, and it is used to refer to a variety of processes involving public actors, private actors, citizens and NGOs in urban planning. To understand 4Ps, it is therefore useful to have a basic understanding of the background of public-private partnerships as well. In general, partnerships as urban development tools relate to changes in which strategic planning arises alongside more traditional land-use planning and where the roles of public and private sector actors, residents and associations are reassessed and changing in a process that is perceived as a shift from government to governance. The concept of governance focuses on the interplay between the public sector and other actors in a situation where the public sector is no longer delivering all public goods and instead has the role of coordinating public actors at different levels as well as private actors and other partners. Central in the shift from government to governance is also the blending of public and private resources to deliver public goods. So in good urban development projects, creating common visions and managing conflicting goals, the strengths of each type of actor are utilized: the government provides resources and a long-term development framework, and citizen initiatives organize and activate citizens to act, while companies provide the kinds of services that are demanded and also produce tax revenues for the government. The research method in this research is from the perspective of the purpose, applied and in terms of the research strategy, perceptional and use interpreting qualitative method. Using library documentation and a simple overview, this research explain the description of 3P and 4P aspects and addresses conflict management in the new 4P model. In this paper, in order to gather information in a case study analysis (Jahannema citadel in Isfahan city), a semi-structured interview method was used to understand the problems of the project of the Jahannema citadel and to determine the conflicts between actors, including beneficiaries and stakeholders, and ultimately using the "matrix of achievement" Intergroup conflicts have been analyzed in this project. Inter-organizational conflicts between public and private sector and people groups in this project considered in three areas of: land ownership (the lands owners in the Caravanserai), the type of land-use proposed for the district (change from the green space to cultural land-use and, ultimately, commercial use) and the type of construction of the Jahannema Citadel. The physical (not paying attention to the altitude of the sky line of the Naghshe Jahan Squere). The result is that the lack of recognition of actors in the Jahannema Citadel project and the lack of attention to partnership in the sense of being more partners (sharing in profit, benefit and innovations of a plan), different groups, both public and private, and also different people groups in designing and planning the process have created conflicts And this has led to a lack of achieving the objectives of the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of Interest
  • Conflict Management
  • participation
  • A Public Private People Partnership model(4P)
  • Isfahan Jahannema Citadel