نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، ، استان اصفهان، شهر فلاورجان

2 دانشیار مدیریت شهری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان.

چکیده

تعارضات ذی­نفعان بازآفرینی شهری مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های کامل مشارکت ذی­نفعان در بافت‌های دچار افت شهری است و از آنجا که مشارکت یکی از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است، در نتیجه موجب عدم تحقق کامل برنامه‌های مذکور شده است. از این‌ رو، مدیریت تعارض ذی­نفعان می‌تواند اختلاف نظر و تعارض‌های بین ذی­نفعان بازآفرینی شهری را تعادل بخشد و موجب برقراری تعامل، مشارکت و همکاری بین آنها و ایجاد خلاقیت، اثربخشی و بهبود روند اجرایی طرح‌های بازآفرینی شهری شود. این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین نقش ذی­نفعان بازآفرینی شهری در تحقق برنامه‌های توسعه شهری و جایگاه مدیریت تعارضات بین ذی­نفعان به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی طرح‌های یادشده، مدل «مدیریت تعارض ذی­نفعان بازآفرینی شهری» در ایران را بر پایه نظریه نهادی و حکمروایی همکارانه و با روش تحلیل محتوای کیفی در محله همت‌آباد اصفهان (به عنوان مورد مطالعه این پژوهش) ارائه کند. از این رو با مطالعه مبانی نظریه نهادی و مفاهیم پایه شامل بازآفرینی شهری، مدیریت تعارض ذی‌نفعان و حکمرواییِ همکارانه، مؤلفه‌های مدل مفهومی پیشنهادی حاصل از بررسی متون و ادبیات بین‌المللی بازآفرینی شهری، تدقیق و ارائه می‌شود. سپس مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در زمینه محله همت‌آباد اصفهان مورد آزمون و تحلیل واقع می‌گردد. بدین منظور پس از شناسایی ذی­نفعان کلیدی و تعارضات اصلی آنان، از متن مصاحبه‌های انجام‌ شده با ذی­نفعان کلیدی و اسناد بازآفرینی محله یادشده، استفاده شده است. در نهایت، مدل مدیریت تعارض ذی­نفعان بازآفرینی شهری منطبق با زمینه‌ همت‌آباد اصفهان به دست می‌آید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت تعارض ذی­نفعان بازآفرینی شهری مستلزم شناسایی ذی­نفعان کلیدی، شناسایی تعارضات ذی­نفعان و ارائه راهبردهای حل تعارض مبتنی بر فرآیندهای همکارانه شامل برقراری چرخه تعاملی بین سه‌گانه مشارکت و درگیری اصولی، انگیزه مشترک و ظرفیت عمل مشترک است که با بهره‌گیری از فنون حل تعارض به ویژه مذاکره و گفتگوی چهره به چهره، موجب رسیدن به هم‌رأیی (اجماع‌نظر) ذی­نفعان در موضوع موردِ تعارض می‌شود. مدل یادشده با مدیریت مؤثر تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری می‌تواند نقشی مؤثر در ظرفیت‌سازی و اثربخشی طرح‌های بازآفرینی اجتماع محلی در ایران ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conflict management model of urban regeneration stakeholders in Iran (Case study: Hemmat-abad neighborhood of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Andishe Ariana 1
  • Gholamreza Kazemian 2
  • Mahmoud Mohammadi 3

1 Assistant professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, Falavarjan branch, Isfahan province, Falavarjan city.

2 associate professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran.

3 associate professor, Department of Urban planning, Faculty of Architecture & urban planning, Isfahan University of Art,, Isfahan.

چکیده [English]

Conflicts between urban regeneration stakeholders prevent full utilization of their participation capacities in areas with urban decline, and plans have not been fully realized as a result of conflicts since participation is a key element in urban regeneration.
The main purpose of this study was to present the conflict management model of urban regeneration stakeholders in Iran based on institutional theory and collaborative governance. In a case study, the Hemmat-abad neighborhood in the city of Isfahan, Iran was considered according to the history of several measures taken and plans proposed for renovation and improvement of the distressed areas and the failure of the projects so far.
Stakeholder conflict management can balance disagreements and conflicts between stakeholders of urban regeneration and lead to interaction, partnership, and collaboration among them, providing creativity and effectiveness and improving the implementation processes of urban regeneration projects.
This article aimed to present a model for conflict management of urban regeneration stakeholders in Iran based on institutional theory and collaborative governance using the method of qualitative content analysis for the Hemmat-abad neighborhood.
The components of the proposed conceptual model were presented through an investigation of the foundations of institutional theory and basic concepts including urban regeneration, stakeholder conflict management, and collaborative governance.
Then, the proposed model was tested and analyzed for the Hemmat-abad neighborhood using the method of qualitative content analysis. For this purpose, the transcripts of the interviews made with the key stakeholders and the documents on reconstruction of the neighborhood were used after identification of the key stakeholders and their main conflicts.
Finally, the conflict management model of urban regeneration stakeholders in regard to Hemmat-abad was derived.
For presentation of the proposed model, the main stakeholders were classified using the power-interest matrix. After the identification of the key stakeholders, the types of conflict (cognitive conflicts, conflicts of objectives or interests, normative conflicts, and conflicts of relationships) between them were specified, along with the status of each in the intervention management process  for regeneration of the Hemmat-abad neighborhood, to suit different conflict management styles (competition, collaboration, compromise, and avoidance).
According to this model for Hemmat-abad, identified conflicts in accordance with the collaborative style held the highest priority to enter the proposed management model due to the lack of experience in the competition management strategy. A collaboration cycle could thus be established at the prescribed stage.
In this model, three collaborative processes were used, including involvement and principled participation, capacity for joint action, and shared motivation using conflict resolution techniques, face-to-face dialogue in particular. In this case, dialogue was utilized as negotiation in order to establish the four components of trust-building, legitimacy, understanding, and common commitment with respect to the subject of conflict, leading to consensus between the conflicting parties. Thus, decision-making for achievement of a win-win situation means to meet the demands and expectations of both parties of the conflict. With effective conflict management between stakeholders, the proposed model was found to play an effective role in capacity-building and enhancement of the efficiency of the Hemmat-abad neighborhood renovation plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban regeneration
  • Stakeholder Conflict
  • Conflict Management
  • Collaborative Governance
  • Institutional Context

Abbott, John. (2012). Collaborative governance and metropolitan planning in South East Queensland-1990 To 2010: From a voluntary to a statutory model.

Ablaghi, A. (2001). Historic Texture, Conservation, Restoration, Rehabilitation or Renovation. Haft Shahr Journal, First time(4), 113-124. [in Persian]

Alexandrescu, F, Bleicher, A, Werner, F, Martinát, S, Frantál, B, Krupanek, J, . . . Iancu, I. (2012). Report on Regional Decision Structures and Key Actors, Deliverable D2. 1 Version 3 of EC Funded TIMBRE Project (FP7-ENV-2010.3. 1.5-2-265364), 66p. http://timbre-project. eu/tl files/timbre/Intern/4% 20Work% 20Packages/WP8/Deliverables/timbre, 265364, D2.

Amin, A (1999). An Institutional Perspective on Regional Economic Development. Paper presented at the Paper Presented at the Economic Geography Research Group Seminar of Institutions and Governance, Department of Geography UCL, London.

Andranovich, Greg. (1995). Achieving consensus in public decision making: Applying interest-based problem solving to the challenges of intergovernmental collaboration. The Journal of applied behavioral science, 31(4), 429-445.

Ansell, Chris, & Gash, Alison. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18(4), 543-571.

Ariana, A, Mohammadi, M, & Kazemian, GH. (2018). A Model for Stakeholder Conflict Management in Urban Regeneration Based on Collaborative Governance. Journal of Architecture and Urban Planning, 11th year(21), 123-143. [in Persian]

Barakpoor, N, & Asadi, I. (2009). Management and Urban Governance. Tehran: Art University Press. [in Persian]

Beebeejaun, Yasminah, & Grimshaw, Lucy. (2011). Is the ‘New Deal for Communities’a new deal for equality? Getting women on board in neighbourhood governance. Urban Studies, 48(10), 1997-2011.

Bentrup, Gary. (2001). Evaluation of a collaborative model: a case study analysis of watershed planning in theIntermountain West. Environmental management, 27(5), 739-748.

Bingham, Lisa Blomgren. (2008). Big ideas in collaborative public management: ME Sharpe.

BiodivERsA. (2013). The BiodivERsA Stakeholder Engagement Toolkit. BiodivERsA, Paris.

Borrini-Feyerabend, Grazia. (1996). Collaborative management of protected areas: Tailoring the approach to the context: IUCN-The World Conservation Union Gland.

Bradley, Quintin. (2012). A ‘Performative’social movement: The emergence of collective contentions within collaborative governance. Space and Polity, 16(2), 215-232.

BRODISE. (2015). Stakeholder analysis for brownfield´s regeneration (Vol. Available: http://www.brodise.eu). Bilbao: Brownfield Decontamination in Southern Europe.

Bryson, John M, Crosby, Barbara C, & Stone, Melissa Middleton. (2006). The design and implementation of Cross‐Sector collaborations: Propositions from the literature. Public administration review, 66, 44-55.

Daniels, S.E., & Walker, G. (2001). Working through environmental conflict: The collaborative approach. Westport, CT: Praeger.

De Lopez, Thanakvaro Thyl. (2001). Stakeholder management for conservation projects: a case study of Ream National Park, Cambodia. Environmental Management, 28(1), 47-60.

Durham, Emma, Baker, Helen, Smith, Matt, Moore, Elizabeth, & Morgan, Vicky. (2014). The BiodivERsA stakeholder engagement handbook. BiodivERsA, Paris, 108.

Eden, Colin, & Ackermann, Fran. (2013). Making strategy: The journey of strategic management: Sage.

Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina, & Balogh, Stephen. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of public administration research and theory, 22(1), 1-29.

Farajirad, KH, & kazemian, Gh. (2012). Local and regional development from the perspective of institutional approach. Tehran: University Jihad Publishing Organization. [in Persian]

Fisher, Roger, & Ury, William. (1991). 2nd. Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In: London: Random House.

Ghaneh, M. (2014). Conflict management with an Islamic approach. Tehran: Publishing Organization of the Institute of Islamic Culture and Thought. [in Persian]

Gibbs, David C, Jonas, Andrew EG, Reimer, Suzanne, & Spooner, Derek J. (2001). Governance, institutional capacity and partnerships in local economic development: theoretical issues and empirical evidence from the Humber Sub‐region. Transactions of the Institute of British Geographers, 26(1), 103-119.

Gould, Nicholas, Capper, Phillip, Dixon, Giles, & Cohen, Michael. (1999). Dispute resolution in the construction industry. London: University of Westminster.

Gray, Barbara. (1989). Collaborating: Finding common ground for multiparty problems.

Griffin, Ricky W. (1996). Management. 5. bs: Boston: Houghton Mifflin Company.

Griffiths, Andrew, Haigh, Nardia, & Rassias, Jenine. (2007). A Framework for Understanding Institutional Governance Systems and Climate Change:: The Case of Australia. European Management Journal, 25(6), 415-427.

Hajipour, Kh. (2007). An Introduction to the Evolution and Development of Urban Restoration Approaches (Period after World War I to the Beginning of the Third Millennium). Journal of Andishe e Iranshahr, 2nd time(9&10). [in Persian]

Harris, Neil. (2002). Collaborative planning. Planning futures: New directions for planning theory, 21-43.

Healey, Patsy. (1998). Building institutional capacity through collaborative approaches to urban planning. Environment and planning A, 30(9), 1531-1546.

Huxham, Chris. (2003). Theorizing collaboration practice. Public management review, 5(3), 401-423.

Imperial, Mark T. (2005). Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs. Administration & Society, 37(3), 281-320.

Inness, J, & Booher, David E. (1999). Consensus building and complex adaptive systems. Journal of the American Planning Association, 65(4), 412-423.

Izadi, M.s. (2001). A study of urban restoration experiences in Iran with emphasis on the developments of the last 2 decades. Haft Shahr Journal, spring, V. 1(No. 3), 32-42. [in Persian]

Kalantari, Kh. H, & Poorahmad, A. (2005). Techniques and Experiences of Planning the Restoration of the Historical Context of Cities. Tehran: University Jihad Publishing Organization, First Edition. [in Persian]

Kim, Sangmin. (2016). The workings of collaborative governance: Evaluating collaborative community-building initiatives in Korea. Urban studies, 53(16), 3547-3565.

Kohlbacher, Florian. (2006). The use of qualitative content analysis in case study research. Paper presented at the Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research.

Leach, William D, & Sabatier, Paul A. (2005). To trust an adversary: Integrating rational and psychological models of collaborative policymaking. American Political Science Review, 491-503.

Mahdizadeh, J. (2003). Strategic Planning of Urban Development. Tehran: Urban Planning and Architecture Research Center of Iran. [in Persian]

Mayring, Philipp. (2000). Qualitative content analysis forum qualitative sozialforschung. Paper presented at the Forum: qualitative social research.

Moura, Helder M, & Teixeira, José Cardoso. (2010). 17 Managing Stakeholders Conflicts. Stakeholder Management, 286.

Noorian, Farshad, & Ariana, Andishe. (2012). Analyzing Judicial Support for Public Participation in Urban Regeneration. fine arts Journal, 17th time(No. 2), 15-27. [in Persian]

Olander, Stefan. (2003). External stakeholder management in the construction process: Department of Building and Construction, Lund Institute of Technology, Univ.

Pike, A, RODRÍGUES-POSE, A, & Tomaney, J. (2006). Local and regional development Routledge. London–New York.

Plunkett, Warren R, & Attner, Raymond F. (1996). Management (Vol. 8thed): South & Western college publishing.

Pourahmad, A, Habibi, K, & Keshavarz, M. (2010). New Approaches of the Process of Conceptualizations of the Urban Distressed Area. Journal of Studies of Iranian Islamic City, fall, V. 1(No.1), 73-92. [in Persian]

Radin, B. A. (1996). Managing across boundaries. In D. F. K. a. H. B. Milward (Ed.), In The state of public management. Baltimore, MD: Johns Hopkins Univercity Press.

Rahim, M Afzalur. (2010). Managing conflict in organizations: Transaction Publishers.

Rezaeian, A. (2013). Conflict Management and Negotiation (Advanced organizational behavior management) (Vol. 7th Edition). Tehran: SAMT press (Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books). [in Persian]

Roberts, Peter. (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration. Urban regeneration, 9-36.

Rodriguez-Pose, Andrés. (2013). Do Institutions Matter for Regional Development. Regional studies, 47(7), 1034-1047.

Sabatier, P. A, Focht, W, Lubell, M, Trachtenberg, Z, Vedlitz, A, & Matlock, M. (2005). Swimming upstream: collaborative approaches to watershed management: MIT Press.

Shafiee, D. M. . (2013). Renovation of Deteriorated Fabrics and the need to change attitudes in the preparation and implementation of comprehensive and detailed plans (Case study: Isfahan). Bagh-e Nazar Magazine, Year 10(No. 24), 91-104. [in Persian]

Shelton, Charlotte K, & Darling, John R. (2001). The quantum skills model in Darling, John R., Management a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 273-264.

Stoker, Gerry. (2004). Designing institutions for governance in complex environments: Normative rational choice and cultural institutional theories explored and contrasted. Economic and Social Research Council Fellowship Paper 1.

Thomas, Kenneth W. (1992). Conflict and negotiation processes in organizations. In M. a. H. Dunnette, L. (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (pp. 651–717). Palo Alto, CA: Davies- Black® Publishing.

Thomson, Ann Marie, & Perry, James. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. Public Administration Review 66, 20–32.

Titscher, Stefan, Meyer, Michael, Wodak, Ruth, & Vetter, Eva. (2000). Methods of Texts and Discourse Analysis. London: Sage Publications.

UNDP. (2000). Characteristics of good governance: the urban governance initiative (TUGi).

Verma, Niraj. (2007). Institutions and Planning: An analogical inquiry. In N. Verma (Ed.), Institutions and Planning (pp. 1-16). Boston: Elsevier.

Wall, Jr. J, & Callister, R. R. (1995). Conflicts and its management. Journal of Management, 21(3), 515–558.

Weber, Edward P. (2003). Bringing society back in: Grassroots ecosystem management, accountability, and sustainable communities. Cambridge, MA: MIT Press.

Zheng, Helen Wei, Shen, W., Shen, Geoffrey Qiping, & Wang, Hao. (2014). A review of recent studies on sustainable urban renewal (Vol. 41). Hong Kong: Habitat International