تحلیل وضعیت بوم شناختی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

فضاهای سبز و پارک‌های شهری بخش مهمی از شبکه پیچیده اکوسیستم شهری هستند و اثرات قابل توجهی در اکوسیستم ارائه می‌-دهند. این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری در کلانشهر تبریز پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت تحلیلی– توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه پارک‌های تبریز و جامعه نمونه پارک‌های ائل‌گلی، باغمیشه، شمس تبریزی و ارم است. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش تحلیل شبکه‌ای ANP، مدل تاپسیس و مدل الکتر است. بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های اکولوژیک در چهار محور عمده کالبدی و طراحی اکولوژیکی، زیست‌محیطی، فرهنگی- آموزشی و دسترسی در پارک‌های مورد مطالعه نشان ‌می‌دهد با توجه به نتایج به دست آمده پارک ائل‌گلی از نظر اکولوژیکی در بهترین وضعیت قرار دارد و پارک‌های شمس، باغمیشه و ارم در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه برای بهبود وضعیت آن می‌باشد. به گونه‌ای که در روش تاپسیس پارک ائل‌گلی در مجموع شاخص‌ها و متغیرهای در نظر گرفته شده بر اساس (دسترسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی) با ضریب C_i 94/15 در رتبه اول دارد و از نظر اکولوژیکی وضعیت بهتری نسبت به سایر پارک‌های مد نظر دارد و بعد از پارک شمس با ضریب C_i 27/10 در رتبه دوم و بعد از پارک ائل‌گلی قرار دارد و پارک‌های باغمیشه و ارم به ترتیب با ضرایب 83/6 و 03/3 در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Ecological Situation in urban Parks (Case Study: Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Hassan Mahmoudzadeh 1
  • Mousa Vaezi 2
  • Maedeh bakooyi 2
  • Rahimeh Rostami 2
1 tabriz university
2 Tabriz University
چکیده [English]

green spaces and Urban parks are an important part of the complex urban ecosystem network and provide significant ecosystem services .Take up This research is aimed at ecological analysis of forest parks in Tabriz city. The present study is analytical-descriptive in terms of its purpose. Information is collected in both documentary and field. The statistical population of the study is Tabriz Parks and Samarkand Pars in Tabriz, including Elgoly Parks, Baghmisheh, Shams Tabrizi and Eram Parks. The tool used for collecting and analyzing information in this research is a questionnaire, an ANP a network analysis method, a Topsis model, and an Electra model. Assessing and evaluating ecological indicators in four main axis and ecological, ecological, cultural-educational and access projects in the studied parks shows that according to the results of both a methods, the Topsis and electricity of the Eagle Park are ecologically in the best position and the parks Shams, Baghmisheh and Eram are in the next ranks, which requires the adoption of appropriate policies in this field to improve its status. In the way of Topsis Elgoly Park, the total number of indicators and variables considered on the basis of (access, cultural, environmental and physical) with a coefficient of 15.94 C_i is in the first rank and ecologically better than other parks And after Shams Park with a coefficient of C_i 10.27 second place after the Eagle Park, and Gardens and Eram parks with the coefficients of 6.83 and 3.03 are in the third and fourth rank, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ecological analysis"
  • "Green space"
  • "Topsis"
  • "Urban park"
  • "Tabriz"