فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر شهری و مدرس مدعو دانشگاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده

به دنبال انقلاب صنعتی، رشد روزافزون شهرنشینی، گسترش شهرها و سلطه اتومبیل بر آن ها پیاده روی، این عادت قدیمی، کم کم جای خود را به استفاده بیش از پیش به اتومبیل داد و امکان تردد پیادگان را در بسیاری از شهرها کم رنگ تر از قرن پیش کرد که سبب شد موضوع پیاده بار دیگر در دستور کار بسیاری از شهرها قرار گیرد. به دنبال اهمیت این موضوع، پژوهش های زیادی در جهان و نیز در چند دهه اخیر در ایران صورت پذیرفت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و تفسیر آنچه تاکنون در ایران در قالب مقاله پژوهشی منتشر شده و نیز برای پیشگیری از تکرار در زمینه‌ی پژوهش های پیاده به بررسی کمی و کیفی مطالعات انجام شده در این زمینه، پرداخته است. رویکرد پژوهش به صورت کیفی و راهبرد اصلی آن مطالعه ای و موردکاوی است. از روش فراترکیب و کدگذاری نیز جهت بررسی تحلیلی-تفسیری مطالعات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش، 80 مقاله علمی-پژوهشی مرتبط با موضوع پیاده در بازه زمانی 1397-1380 بررسی شده که با مطالعه ساختار و محتوای مقاله های علمی-پژوهشی فارسی زبان، به ترسیم چشم انداز کنونی پژوهش های با موضوع پیاده دست یافته است. نتایج بیانگر حجم زیاد و روزافزون پژوهش های پیاده در دو دهه اخیر، با محوریت پیاده مداری و پیاده راه است. تکرار در انتخاب نمونه موردی، تعدد و اختلاط گستره واژگان کاربردی، تکرار محتوایی پژوهش های پیاده و توجه اندک به گروه های مخاطب ویژه شامل کودکان، سالمندان، کم توانان و ناتوانان جسمی ازجمله اصلی ترین مسائل مرتبط با مقوله پیاده می باشد. همچنین ازجمله موضوعات ترکیبی پرتکرار در این حوزه می توان به مقوله های فعالیتی-رفتاری، انسان محوری، پایداری، کیفیت های محیطی، سلامت، ایمنی و امنیت و گردشگری اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta synthesis of Persian-language scientific-research articles on pedestrian A review of the years 2001-2018

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moeini 1
  • Bahareh Ebrahimpour 2
1 Urban researcher and university lecturer
2 Master of Urban Design
چکیده [English]

There is a growing interest in increasing walking in urban areas, partly to reduce pollution and other problems related to transportation by cars, and partly to improve public health (through reasonable exercise such as walking). Although Walking is the oldest form of human movement, following the industrial revolution, the growth of urbanization, the expansion of cities and the dominance of cars in them, this old habit gradually was replaced with the use of automobiles hence the ease of traverse for pedestrian within the fabric of cities gradually faded compared to a century ago. Therefore, the subject of walking again was placed on the agenda of many cities. Underlining the importance of this issue, many studies have been conducted in the world and in Iran over the past few decades. The present article aims to study the quantitative and qualitative studies of the "pedestrian", the analysis and interpretation of what has been published in Iran in the form of scientific and research articles and also to avoid repetition in the field of pedestrian research. The research approach is qualitative and its main strategy is a case study. Also, the method is meta-synthesis and coded to examine the analytical interpretation of previous studies. The present paper is a result of the study of 80 scientific-research articles related to pedestrians, which, by studying the structure and content of Persian-language scientific-research articles, to draft a vision for pedestrian research. The results of the research indicate that the volume of pedestrian research in the last two decades has been growing rapidly, with “walkability” and “pedestrian street” orientation. However, in most articles with over-emphasis on pedestrian streets, the promotion of the basic and important walkability in cities with the aim of improving the qualities in cities and meet the needs of citizens, including displacement, physical activity, shopping, recreation, and so on, has been neglected. Repeating the content of pedestrian research, repetition in the selection of case studies, the plurality and mixing of the range of applied vocabulary, no attention to pedestrians and special attention groups, including children, women, the disabled are the most important issues related to pedestrians. Also, the most important combined topics in this area is about Activity-Behavior, Environmental qualities, Safe and Security, Health, Vegetation and tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian
  • Pedestrian street
  • Walkability
  • Meta synthesis
  • Persian language articles