نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دکتری معماری، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

یکی از نیازهای مهم افرادی که در شهرهای امروزی زندگی می‌کنند، زندگی توام با احساسات مطلوب درخصوص فضاهای شهری است. ظاهر یک شهر، تا حد زیادی، می‌تواند بسته به ساختار و مشخصه های عناصر فیزیکی شهر، در ایجاد احساسات مطلوب یا نامطلوب در فرد تاثیرگذار باشد. لذا دیدهای شهری به طور کلی دو نوع تاثیر عمده به صورت دوست داشتن یا احساسات مثبت و خوشایند و یا به صورت دوست نداشتن و احساسات منفی و ناخوشایند، بر شهروندان می گذارند. بر این اساس، در این پژوهش سعی شد پاسخ های احساسی شهروندان در ارتباط با دیدهای شهری به طور عام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، نظریه تحقیق به کمک آن ها استخراج گردد. با توجه به ماهیت این پژوهش، رویکرد اصلی طرح پژوهش، رویکردی کیفی است و به روش نظریه زمینه ای انجام پذیرفته که در آن بر اساس رویکرد کوربین و استراوس شامل رویه های تحلیل داده کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت گرفته است. در نمونه گیری از جامعه آماری و مشارکت کنندگان، از نمونه گیری نظری استفاده شده که در آن نمونه گیری تا جایی ادامه دارد که داده ها به اشباع برسند و جهت گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختار یافته بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مقولات گزینشی تاثیرات دیدها و پاسخ های احساسی شامل هیجان، آرامش، مطلوبیت و ارتباط می باشند. در نهایت بر اساس ارتباط بین این مقولات و نتیجه نهایی تحقیق در یک مدل نهایی تدوین و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the relation model of urban views and the desirability of emotional responses of Sanandaj citizens with the grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azad Ahmadi 1
  • Mehrdad Karimimoshaver 2
  • Saeid Alitajer 3

1 Ph.D Candidate in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.

2 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.

3 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

The appearance of a city can, to a large extent, influence the creation of good or bad feelings depending on the structure and characteristics of the physical elements of the city. Citizens will remember a city with an image of urban spaces, especially its streets and squares, or some views, and it is their experience of the city's physical environment that creates this image. In this regard, the visual perception of the physical spaces of the city from other senses has a greater effect on creating different emotions in citizens. Appropriate urban views can play an effective role in the formation of clear and legible perception in people as well as in having desirable feelings of the city. Also, different perspectives can have different visual effects on the citizens of a city. So far, many studies have been carried out on various aspects of Urban Views; however, this research analyzes urban views and impacts on citizens, and seeks to identify urban views and visual impacts, and how to categorize and explain them, as well as identify conditions and the factors that create and influence the urban views and their visual impacts.Urban views generally have two major impacts on citizens in the form of likes and positive or dislikes and negative emotions. Accordingly, in this study, it was attempted to categorize urban views effects in general and finally, research theory was extracted with their help.
Due to the nature of this research, the main approach of the research design is a qualitative approach and it has been done by grounded theory method based on Corbin and Strauss approach including open coding data analysis, axial coding and selective coding. There are many reasons to apply the qualitative research in this research, the most important of which are the nature of research questions, the lack of previous theory on the classification of urban views, the comprehensiveness of the nature of research and stepping into the world of the participants and the observation of the subject from their point of view, the achievement of new discoveries in this field, and the development of empirical knowledge in this field.
At first, the researcher selected the sources of information and the sources of observation and then used the participants to explore and complete the final model. Data were collected from library and field studies, interviews and semi-structured questionnaires. The statistical population and the participants were selected through theoretical sampling, in which sampling continues until the data are saturated, and library and field studies, interviews and semi-structured questionnaires were used to collect data. Participants in this research included residents and experts of Sanandaj.
The results of the research showed the selective categories of view effects and emotional responses including excitement, relaxation, pleasantness and communication. Also the causal conditions that create urban views, the contextual conditions, and the intervening conditions and their effects were obtained. The relationship between these categories and the outcome of the research was formulated and presented in a comprehensive model. Also, the final core category was summarized in the phrase "City is a homogeneous or heterogeneous network of diversity of urban views to upgrade or diminish citizen's emotions."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Views
  • Views Impacts and Emotional Responses
  • Grounded Theory
  • Citizens of Sanandaj