ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مسیریابی فعالیتی آگاهانه است که با به کارگیری ابزارها و علائم انجام می شود. گردشگران با توجه به میزان آشنایی متفاوت با محیط از ابزارها و علائم راهنمای مختلف در انتخاب مسیر استفاده می کنند. شناخت متفاوت از محیط باعث تفاوت در شکل گیری نفشه های شناختی در ذهن گردشگران می شود. آشنایی با محیط و داشتن تجربه در فضاهای شهری در مسیریابی بسیار قابل توجه است، لذا توجه به مسیریابی گردشگران از جمله کلیدی ترین موضوعات در فضاها و نقاط تصمیم گیری است. هدف از این پژوهش شناخت ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت در محله پایین خیابان مشهد می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت پیمایشی است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از مشاهدات میدانی، پرسشنامه و بازدید از سایت استفاده شده است. روش نمونه گیری با استفاده از فورمول کوکران با توجه به جمعیت محدوده 359 نفر محاسبه شده است. تحلیل داده ها و ارزیابی ابزار های گردشگران در فرآیند مسیریابی با استفاده از تحلیل های آماری شامل تحلیل واریانس یک سویه(آنوا)، آزمون تی وابسته و آزمون K2 جهت الویت بندی متغیرها و سطح معناداری شاخص ها با استفاده از آزمون دانکن تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که میزان آشنایی با محیط بر انتخاب نوع استراتژی در مسیریابی موثر است. گردشگرانی که آشنایی بیشتری دارند به دلیل شناخت بیشتر، درک و تحلیل ذهنی عمیق تری از محیط دارند و از استراتژی پیمایشی با استفاده از بازنمایی جهت و فاصله تعیین مسیر می‌کنند. این در حالی است که گردشگران با میزان آشنایی کمتر از استراتژی نشانه از طریق بازشناسی نوع نشانه‌ها و تشخیص موقعیت قرارگیری آنها مسیر خود را پیدا می ‌کنند. اولویت گردشگران برای استفاده از ابزارهای بصری در مسیریابی به ترتیب شامل جاذبه‌های گردشگری، جداره‌ها، علائم و الگوی شبکه معابر می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tourist wayfinding tools with varying degrees of familiarity with the environment

نویسندگان [English]

  • toktam hanaee 1
  • Sanaz saeedi 1
  • shima abedi 2
1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD Student of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Routing is a conscious activity performed using tools and signals. Tourists use different guides and signposts in route selection, depending on their familiarity with the environment. A different understanding of the environment makes the difference in the cognitive map in the minds of tourists. Familiarity with the environment and having experience in urban spaces is very important in navigation, so paying attention to tourist navigation is one of the key issues in spaces and decision points. The purpose of this study was to identify the tourist navigation tools with different familiarity in the lower neighborhood of Mashhad Street. The method used in this study is applied in terms of purpose and in terms of survey nature. Field observations, questionnaires and site visits were used to collect data. The sampling method was calculated using Cochran's formula with a population of 359 people. Data analysis and evaluation of tourist tools in the routing process were analyzed using statistical analysis including one-way analysis of variance (ANOVA), dependent t-test and K2 test for prioritizing variables and significance level of indicators using Duncan test. Research findings show that tourists in the environment they are familiar with use indicator points as a sign of routing, as well as routing according to the location of signs in urban spaces. Increasing familiarity with the environment Increases the sense of security and presence of tourists in the area. Maps, information guides, and distinctive buildings are among the tourist guide elements. The results also show that the familiarity with the street is effective in selecting the navigation tools. Tourists who are more familiar with the environment use a navigation strategy in navigation. In contrast, they are less familiar with the cue strategy of finding a route.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Familiarity with the environment"
  • "survey strategy"
  • "landmark strategy"
  • "waufinding"."mashhad"