نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران.

2 دکترای معماری، دانشیار دانشگاه شهید رجایی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی،گروه معماریتهران، ایران

3 دکتری معماری، استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران

چکیده

میزان موفقیت فضاهای جمعی به میزان استفاده از آن مکان و حضور انسان وابسته است. مکان به صورت پیوسته با وجود انسان همراه و نوعی تعامل در مکان را ایجادکرده است که منجربه شکل گیری روابط اجتماعی و اجتماع پذیری فضای باز جمعی شده است. دردهه های اخیر، بی توجهی به حفظ و ارتقای حیات جمعی در برخی فضاهای باز موجب از بین رفتن اهمیت و نقش فضا گشته همچنین، عدم استفاده از معیارهای فضاهای باز عمومی جهت اجتماع پذیری فضاها منجر به خالی و رانده شدن فضاها شده است. از این رو شناخت معیارهای ایجادکننده و ارتقاءدهنده اجتماع پذیری در فضاهای باز جمعی درجهت رونق بخشیدن به این گونه فضاها در مقیاس‌های مختلف ضروری است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر برکیفیت فضای باز جمعی محیط‌های مسکونی و تاثیر آن در ایجاد تعامل بین کاربران و پاسخ به این پرسش که حضور افراد در این فضاها چگونه منجر به اجتماع‌پذیری فضای باز جمعی و عاملی در جهت موفقیت فضا می شود انجام شده است. از این‌رو چهار فضای باز مشترک جمعی در مقیاس مجتمع های سکونتی در منطقه ی شش شهرداری شهر شیراز انتخاب شد. این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به روش پیمایش و با استفاده از ابزارسنجش پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه 488 نفر از ساکنین مجتمع مسکونی می باشد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام شده است. پس از تحلیل و دسته بندی ابعاد در سطح نظریه ی مکان و استخراج هفت مولفه ی موثر بر کیفیت فضاهای جمعی و اجتماع پذیری که شامل ایمنی و امنیت، انعطاف پذیری، نفوذپذیری، فعالیت پذیری، تعامل اجتماعی، هویت مکان و ادراک محیط در چگونگی برقراری تعامل و ارتباط کاربران محیط چهار نتیجه حاصل گردید. نخست؛ ایجاد آفرینش فضاهایی پویا، دوم؛ ایجاد فضاهای جمعی، سوم؛ پیوستگی و تعامل، چهارم؛ تقویت درک متقابل از رفتارهای محیط کیفیت مکان‌های باز جمعی را می‌توان ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between the factors affecting the quality of the public outdoor spaces in promoting the socialization of the environment

نویسندگان [English]

  • nazanin dehnad 1
  • Jamaledin Mahdinejad 2
  • BAGHER KARIMI 3

1 Researcher PhD in Architecture, Department of Architecture, Bushehr branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

2 Architecture PhD, Associate Professor of Architecture Department, Shahid Rajaee University of Tehran, Iran

3 Architecture PhD, Assistant Professor Department of Architecture, Bushehr branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

The success of public spaces depends on the extent to which it is used and the human presence. The place has always been associated with human existence and it has created some kind of interaction in place, leading to the formation social relationships and the socialization of the public outdoor spaces. In recent decades, failure to preserve and promote community life in some outdoor spaces has undermined the importance and role of space. Also, the failure to use public outdoor spaces criteria for the socialization of spaces has led to empty spaces being pushed out. Therefore, it is necessary to understand the criteria that create and promote socialization in public outdoor spaces in order to promote such spaces at different scales. The purpose of this study was to identify and analyze the factors affecting the quality of public outdoor spaces, residential environments and its impact on building user interaction and answering the question of how people's presence in these spaces contributes to the socialization of the outdoor spaces and the factor that contributes to space success. Therefore, four shared public outdoor spaces on residential scale in six municipalities of Shiraz were selected. This study was conducted using descriptive and inferential statistics through survey method and questionnaire. The sample size is 488 inhabitants of residential complexes. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and SPSS software. After analyzing and categorizing the dimensions at the level of location theory and extracting the seven factors affecting the quality of social spaces and socializability, which included safety and security, flexibility, permeability, activability, social interaction, location identity, and perceptions of the environment in how users interact with the environment, four results were obtained. First, the creation of dynamic spaces; second, the creation of public spaces; the third, cohesion and interaction; the fourth, enhancing the mutual understanding of the behaviors of the environmental behaviors, the quality of public outdoor spaces can be enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Socialization"
  • "Social interaction"
  • "Public outdoor space"
  • " Residential complexes"