نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان- گروه جغرافیا

2 دانشگاه زنجان ، دانشکده علوم انسانی

چکیده

پژوهشِ حاضر مبتنی بر نگرش دیالکتیکی، تفسیری هرمنوتیکی از رنسانس خیابانی به‌عنوان ابزاری در دستیابی به استراتژی‌های نوزایی و برنامه‌ریزی‌های انسان‌محور در جهت بهبود کیفیت زیست اجتماعی و ارتقای روزمرگی شهروندان در قلمروهای باز شهری می‌باشد. این مطالعه درصدد است تا تأثیرپذیری فضاهای باز شهری را از مقوله‌های متنوعِ اقتصادی، اجتماعی _ فرهنگی، کالبدی و زیبایی شناسانه‌ که سابقاً به‌واسطه‌ی رنسانس شهری به‌عنوان متأخرترین پارادایم در حل پرابلماتیک شهر شناخته‌شده است را در قالب استراتژی‌هایی بیان نماید. ازآنجایی‌که این قلمروها تجلّی گاه حیات اجتماعی شهر و مکانی بر تبلور اندیشه‌های مدنی شهروندان هستند؛ بنابراین این مطالعه گامی در راستای نوزایی، تحولات فضایی و تولید و بازتولید فضاهای اجتماعی ازدست‌رفته‌ی شهر و ایده‌ای برخاسته از نظریه با رویکرد انسان‌محوری می‌باشد. درحالی‌که گردآوری اطلاعات به‌صورت اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه و شاخص سازی تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش کیفی با تحلیل محتوای متن، کدگذاری و تحلیل با نرم‌افزار MAXQDA انجام می‌گیرد، به جهت موردی بودن پژوهش، تجزیه‌وتحلیل یافته‌های کمی در راستای توجیه یافته های کیفی با Amos انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش پانل‌های هموژن از متخصصان امر می‌باشند. نتایج حاصل از واکاوی‌ها، حکایت از وجود توان‌های بالقوه و پتانسیل‌های بالای محدوده موردمطالعه و البته مطلوبیتِ شرایط در انسانی شدن فضا دارند که بواسطه استراتژی های رنسانس مبنای ارائه شده در متن محقق می شوند؛ بنابراین این پژوهش رنسانس خیابانی را به‌عنوان پاسخی بر ارتقای این پتانسیل‌ها معرفی می‌نماید در حالی که تولید و باز تولید فضای اجتماعی منجر به پایداری اجتماعی در محدوده مطالعاتی و در نهایت در کل شهرخواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Street Renaissance, an explanation of the re-reading of the social life of the central part of Zanjan

نویسندگان [English]

  • isa piri 1
  • Leila Hashemi 2

1 Department of geography, university of Zanjan

2 University of Zanjan

چکیده [English]

The present study is based on a dialectical approach, hermeneutic interpretation of the street renaissance as a tool in achieving renaissance strategies and human planning programs focused on improving the quality of biosocial life and improving the daily lives of citizens in urban areas. This study seeks to express the impact of urban open spaces on a variety of economic, socio-cultural, physical and aesthetic issues that have previously been recognized by the urban renaissance as the latest paradigm in solving the city's problematic problems. Since these realms are sometimes the manifestation of the social life of the city and a place on the crystallization of the civic thoughts of the citizens; Therefore, this study is a step towards renaissance, spatial developments, and the production and reproduction of the lost social spaces of the city and the idea arising from the theory with a human-centered approach. While data collection is documented using a questionnaire, observation and interview and indexing and analysis of qualitative data analysis by text content analysis, coding and analysis with MAXQDA software, due to the case study, quantitative analysis and analysis of quantitative findings are justified. Quality was done with Amos. The statistical population of the study is hemogenic panels from specialists. The results of the research indicate that there are potential capabilities and high potentials of the study area and, of course, the desirability of the conditions in the humanization of space, which are achieved by renaissance strategies based on the text; Therefore, this study introduces the street renaissance as a response to the promotion of these potentials, while the production and reproduction of social space will lead to social sustainability in the study area and ultimately throughout the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street Renaissance
  • Street Problematic
  • Space Reading
  • Basic Renaissance Strategies