نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت پروژه و شاخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه مدیریت پروژه وساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پروژه‌های توسعه شهری به‌دلیل ارتباط مستقیم با مردم شهر و همچنین سایر ذی‌نفعان، معارضین مختلف زیادی پیدا می‌کنند که توجه به مدیریت ذی‌نفعان در موفقیت آن‌ها امری کلیدی است. در این راستا، شناسایی دقیق و کامل ذی‌نفعان و شناسایی اولویت و اهمیت آن‌ها جهت مدیریت موفق‌تر آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ درنتیجه در تحقیق پیش‌رو، با بهره جستن از ماتریس علاقه-قدرت به‌عنوان روشی تجربه‌گرا و همچنین تحلیل شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان روشی خردگرا، اولویت‌بندی و ارتباطات ذی‌نفعان در یک پروژه احداث تقاطع چند روگذر غیرهم‌سطح در شهر ارومیه بررسی شده است. در این تحقیق کیفی که با استفاده از استراتژی تک نمونه موردی انجام شده است، برای گردآوری داده‌ها از بررسی اسناد و مدارک پروژه و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت انتخاب و مصاحبه با نمونه‌های مورد بررسی در جامعه آماری این تحقیق که مهم‌ترین ذی‌نفعان درگیر در انجام پروژه هستند، روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله‌برفی به‌کار گرفته شد که درنهایت 17 ذی‌نفع برای پروژه شناسایی شدند. تحلیل داده‌ها با کمک ماتریس علاقه-قدرت (با استفاده از تکنیک طوفان فکری) و نرم‌افزار NodeXL (برای تحلیل شبکه اجتماعی) صورت پذیرفت و نشان داد که ذی‌نفعان اصلی در ماتریس علاقه-قدرت، به‌ترتیب شهرداری، مردم، شورای شهر و ساکنین محلی هستند. هم‌چنین شرکت آب و فاضلاب، اداره برق و مخابرات دارای کمترین علاقه و قدرت در پروژه هستند. این در حالی است که در روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی، مردم، شهرداری، شورای شهر و پیمانکار، دارای بیشترین اولویت و تامین‌کنندگان، محیط‌زیست و شرکت نفت، دارای کمترین اولویت شناخته شدند. مقایسه یافته‌های هر دو روش تجربه‌گرا و خردگرا در بخش شناسایی مهم‌ترین ذی‌نفعان، با هم همگرایی زیادی دارد ولی در قسمت شناسایی کم‌اهمیت‌ترین ذی‌نفعان، با هم تفاوت‌هایی دارند و چنین نتیجه‌گیری می‌شود که موثرترین روش واحد شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان در پروژه‌های توسعه شهری وجود ندارد و استفاده از روش‌های تجربه‌گرا در کنار روش‌های خردگرا می‌تواند در شناسایی، اولویت‌بندی و مدیریت ذی‌نفعان، به‌عنوان مکمل یکدیگر باشند و نواقص همدیگر را تا حدودی پوشش دهند. همچنین ذی‌نفعان مردم، شورای شهر و شهرداری، جهت برقراری ارتباط بین تمامی ذی‌نفعان، مهم‌ترین نقش را دارند. از نظر قدرت ارتباط نیز، سازمان وزارت اطلاعات در مجاورت پروژه، بیشترین قدرت را در پروژه دارد. مدت زمان پاسخ‌گویی بین ذی‌نفعان و تناوب این پاسخ‌گویی نیز نسبتا نامطلوب است. نتایج این تحقیق می‌تواند به دست‌اندرکاران پروژه‌های توسعه حمل‌ونقل شهری که حجم زیادی از ذی‌نفعان در آن‌ها دخیل‌اند، جهت مدیریت هرچه موفق‌تر آن‌ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of project stakeholders communication in an urban non-level intersection in Urmia using the power and interest matrix and social network analysis

نویسندگان [English]

  • Hani Arbabi 1
  • Siyamak Alishahi 2
  • Mohammad-Hosein Sobhiyah 3
  • Sahar Taheripour 4

1 project management and construction department, faculty of art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Project management and construction department,, Tarbiat Modares University, Tehran Iran

3 Project management and construction Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Project management and construction department, Tarbiat Modares university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Urban development projects have many different opponents due to their direct relationship with the people of the city as well as other stakeholders, and it is key to pay attention to stakeholder management in their success. In this regard, accurate and complete identification of stakeholders and identification of their priority and importance for their more successful management is of particular importance; As a result, in the present study, using the interest-power matrix as an empirical method and also social networks analysis as a rational method, the prioritization and communication of stakeholders in a project to build an intersection with multi-level crossroads in Urmia has been investigated. In this qualitative research, which was performed using a one-sample case study, documents of project and semi-structured interviews were used to collect data. In order to select and interview the samples studied in the statistical population of this study, which are the most important stakeholders involved in the project, purposeful sampling method and snowball technique were used, and finally 17 stakeholders were identified for the project. Data were analyzed using interest-power matrix (using brainstorming technique) and NodeXL software (for social network analysis) and showed that the main stakeholders in interest-power matrix were the municipality, people, city council and local residents, respectively. Also, the Water and Sewerage Company, the Department of Electricity and Telecommunications have the least interest and power in the project. However, in the method of social networks analysis, people, municipalities, city councils and contractors had the highest priority and suppliers, environment and Oil Company had the lowest priority. Comparing the findings of both empiricist and rationalist methods in identifying the most important stakeholders is very convergent, but in identifying the least important stakeholders, there are differences and it is concluded that there are not most effective method is to identify and prioritize stakeholders in urban development projects, and the use of empiricist methods along with rational methods can be complementary in identifying, prioritizing, and managing stakeholders, and to some extent overlap each other's shortcomings. Also, the stakeholders of the people, the city council and the municipality have the most important role to play in communicating between all stakeholders. In terms of communication power, the Ministry of Information has the most power in the project in the vicinity of the project. The response time between stakeholders and the frequency of this response is also relatively unfavorable. The results of this research can help the managers of urban transport development projects that involve a large number of stakeholders to manage them as successfully as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban development
  • stakeholders
  • power-interest matrix
  • social network analysis