نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشگاه یزد- عضو هیات علمی گروه شهرسازی

چکیده

تفکیک محل زندگی اقشار مختلف در شهرها در رابطه با پایگاه اجتماعی –اقتصادی آنها در تمام طول تاریخ و در تمام مناطق جغرافیایی جهان وجود داشته است. مکتب اکولوژی شهری تمایز در شهرها را ناشی از سه جنبه" پایگاه اجتماعی- اقتصادی"، "پایگاه خانوادگی" و" پایگاه قومی- نژادی" خانوارها می‌داند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش پایگاه اجتماعی- اقتصادی طبقات منزلتی بالا بر ارزش بالای زمین در بافت میانی شهر اراک و تاثیر آن بر بازآفرینی محلات درونی شهر است. ماهیت پژوهش کاربردی و کمّی، و روش آن توصیفی و علّی است. جهت بررسی علل گرایش به بافت درونی و تاثیرات آن بر این بافت از ابعاد مختلف ازتحلیل داده‌های پرسشنامه و مصاحبه عمیق با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار smart-Pls استفاده شد. یافته ها نشان داد: اصالت و منزلت اجتماعی طبقه ساکن در بافت میانی شهر اراک سبب افزایش قیمت بالای زمین و مهمترین علت گرایش به این بافت است (T value=2.682). در درجه بعد دسترسی آسان این بافت به مرکز شهر عامل گرایش به آن و افزایش قیمت زمین در این بافت است. تاثیر پایین بودن هزینه حمل و نقل، در تصمیم افراد برای انتخاب این محلات برای زندگی تایید نشد (T value=1.306). بازآفرینی این بافت در تغییرات دموگرافی آن و خروج ساکنین بومی و طبقات منزلتی پایین – بدلیل افزایش هزینه های زندگی در این محلات به سبب اعیان سازی- مورد تایید قرار گرفت(T value=23.861). خروجی ماتریس دست‌یابی نهایی و ترسیم مدل ساختاری تفسیری، دو متغیر حمل و نقل و منزلت اجتماعی را در ناحیه وابستگی، متغیر قیمت مسکن را در ناحیه پیونددهنده و متغیرهای تغییرات دموگرافی و تنوع کاربری را در ناحیه مستقل قرار داد.
اصالت و منزلت اجتماعی بافت میانی شهر اراک، سبب شده بافت میانی شهراراک برخلاف نظریه برگس –که آن را بافتی با محله‌های افسرده با ظاهری اندوهبار و گاه مخروبه و محل سکونت مهاجرین و طبقات کم درآمد شهری معرفی می‌کند- به منطقه ای جاذب برای بسیاری از شهروندان این شهر و محل سکونت اقشار بالای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. نگارندگان در ادامه برنامه ریزی دقیق جهت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش تاثیرات منفی توسعه مجدد تا منجر به جابجایی این اقشار از بافت های میانی شهر اراک نشود، را پیشنهاد می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the role of social status of the neighborhood in the tendency to regeneration it by applying the model of structural equations (case study :the middle texture of Arak)

نویسندگان [English]

  • fatemah esmaeilpoor 1
  • mohammadhosein saraei 2
  • najma esmaeilpoor 3

1 Iran, asad University of arak

2 Professor of Geography and Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran

3 Professor of Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

There has been a segregation of the living space of different classes in cities in relation to their socio-economic base throughout history and in all geographical areas of the world. The urban ecology perspective distinguishes cities from the three aspects of "socio-economic base", "family base" and "ethnic-racial base" of households. The purpose of this paper is to investigate the role of socio-economic status of high-class classes on the high value of land in the middle part of Arak and its impact on the reconstruction of inner city neighborhoods. The nature of applied research is quantitative, and its method is descriptive and scientific. In order to investigate the causes of tendency to internal tissue and its effects on this tissue, different dimensions of questionnaire data analysis and in-depth interview were used using structural equation modeling using smart-Pls software. The findings showed that, contrary to Bergs' theory, the middle tissue around the core of the city of Arak is very attractive to the population. The high price of land in this texture is primarily due to the Prestige and originality of this texture (T value = 682/2). The easy access of this texture to the city center is another factor in the tendency to this texture and the increase in the price of land in this texture. The high value of the land in the study area has destroyed single-family housing units that are not yet very old and turned them into multi-storey apartments. The low cost of transportation was not confirmed in people's decision to choose these neighborhoods for living (T value = 1/306). Regeneratim of this tissue has changed The demographic situation of this context and the outflow of low-income classes (T value = 23/861). The output of the final matrix and the design of the interpretive structural model placed two variables of transport and social status in the dependent area, the housing price variable in the connecting area, and the variables of demographic change and user diversity in the independent area.
The Prestige middle texture of Arak, the high price of land in this texture has caused Contrary to Burgess' theory - which describes the texture around the city center as a texture with depressed neighborhoods sad and ruined appearance and the place of residence of immigrants and low-income urban classes, the central texture of Arak is an attractive area for many citizens. Careful planning seems necessary to take the necessary steps to reduce the negative effects of redevelopment in the intermediate tissues of arak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • status and social prestige
  • Arak
  • gentrification
  • structural equation method