نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

چکیده

کیفیت ادراک محیط سکونتی به‌ عنوان ابزار برنامه ‌ریزان شهری درجهت ارتقا و ساماندهی محیط ، قابلیت فراهم‌ کردن بستر های لازم برای شکل ‌گیری و ارتقای کنش متقابل اجتماعی را دارند. وظایف واحد های همسایگی و محلات را می‌توان ابزاری برای افزایش تعاملات اجتماعی، مکانی برای رویارویی شهروندان با یکدیگر و مدیریت و هماهنگ ‌سازی فعالیت ‌های شهروندی بیان کرد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر شاخص ‌های کیفیت ادراک محیط سکونتی بر کنش متقابل اجتماعی پیوسته است. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی و به ‌صورت پیمایشی انجام گرفته‌است. جامعه آماری مورد مطالعه نیز محله باغ شاطر در شهر تهران است. ابتدا به شناسایی شاخص‌ها و معیارهای موثر در ارزیابی شاخص‌های کیفیت ادراک محیط سکونتی پرداخته شد و با استفاده از پرسش ‌نامه شاخص کیفیت ادراک محیط سکونتی توسط بونیتو، فورنارا و بونز در سال 2003، تاثیر مولفه ‌های کیفیت ادراک محیط سکونتی بر کنش متقابل اجتماعی پیوسته با استفاده از رگرسیون دوگانه تبیین شد. نتایج به ‌دست ‌آمده نشان می ‌دهد که شاخص ‌های کیفیت ادراک محیط سکونتی توانسته نزدیک به نیمی از تغییرات کنش متقابل اجتماعی را تبیین کند. به‌طوری ‌که در میان شاخص‌ ها، بیشترین ضریب تاثیر به‌ترتیب متعلق به نگهداری و مراقبت از محیط، تعلق خاطر و راه شهری است. با توجه به نتایج حاصل‌شده، به‌نظر می‌رسد تقویت ظرفیت اجتماعات محلی مبتنی بر توانمندسازی افراد جهت حفظ و مراقبت از محل زندگی‌شان و تشریک مساعی با سایر اهالی جهت رفع مشکلات محیطی می‌تواند به نحو معناداری کنش متقابل اجتماعی پیوسته را نیز تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Perceived Residential Environmental Index on Continuous Social Interaction in Bagh Shater Neighborhoods

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan saeedi motlagh 1
  • naser barati 2

1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture & Urban Planning, University of Imam Khomeini International , Qazvin, Iran

2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture & Urban Planning, University of Imam Khomeini International , Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction
The quality of perception of the residential environment as a tool for urban planners to improve and organize the environment, have the ability to provide the necessary context for the formation and promotion of social interaction. The tasks of neighborhood units and neighborhoods can be described as a tool to increase social interaction, a place for citizens to meet each other, and the management and coordination of civic activities. Accordingly, the purpose of this article is to investigate the effect of residential quality perception quality indicators on online social interaction.
Methodology
For investigating effect of perceived residential quality index on continuous social interaction, this research have been used descriptive-analytic procedure and Survey method. Statistical population of the case study is Bagh-Shater neighborhoods inhabitants. Based on factors like Location, urban planning and architecture features, the sample size have been chosen. First it was found indicators and components of perceived residential quality index assessments then with using Bonaiuto, Fornara, Bonnes questioner in 2003, qualifications of perceived residential environment quality index was studied. Finally with double regression, effect of residential quality index on continuous social interaction has been analyzed.
Discussion and Conclusion
Results show that modelling of perceived residential quality index effects on continuous social interactions have been confirmed and explains nearly half the variations of social interaction. Among the indicators, the highest impact factor belongs to the maintenance and care of the environment, attachment to the place and urban streets respectively. Based on the results obtained Strengthen the capacity of local communities is best policy to improvement of continuous social interaction. Accordingly Empowering individuals to maintain their living Neighborhood space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived residential environment quality
  • Social interaction
  • Environment Security
  • Bagh-Shater