خلاصه انگلیسی مقالات نشریه

خلاصه انگلیسی مقالات نشریه بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. در غیراینصورت مقاله به نویسنده عودت شده و از پذیرش و انتشار آن معذور خواهیم بود.