ضریب تاثیر سال 1396 نشریه مطالعات شهری از طرف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام گردید.

به اطلاع می رساند با تغییر گروه بندی نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه مطالعات شهری از ارزیابی سال 1396 به گروه علوم اجتماعی منتقل گردیده است و ضریب تأثیر نشریه در این سال را 0.196 می باشد.