برنامه ریزی شهری
1. تحلیل ارتباطات ذی‌نفعان در پروژه تقاطع با روگذرهای غیرهم‌سطح در شهر ارومیه با استفاده از ماتریس علاقه-قدرت و تحلیل شبکه اجتماعی

هانی اربابی؛ سیامک علیشاهی؛ محمد حسین صبحیه؛ سحر طاهری پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

چکیده
  پروژه‌های توسعه شهری به‌دلیل ارتباط مستقیم با مردم شهر و همچنین سایر ذی‌نفعان، معارضین مختلف زیادی پیدا می‌کنند که توجه به مدیریت ذی‌نفعان در موفقیت آن‌ها امری کلیدی است. در این راستا، شناسایی دقیق و کامل ذی‌نفعان و شناسایی اولویت و اهمیت آن‌ها جهت مدیریت موفق‌تر آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ درنتیجه در تحقیق پیش‌رو، با ...  بیشتر